Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 14 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 14 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma susi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi iposaa siŋŋ yɔ, ɩ-taa. Yesu wɩlɩ-wɛ ɖenɖe posusi tɔm yɔ, nɛ ɛtɩŋnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pawɩlɩ paa weyi tɔm ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ taa. Yehowa kpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ ɛha-wɛ abalɩtʋ se papɩzɩ nɛ pakaɖɩnɩ nazɩm sɔsɔm.

Yesu tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Yehowa ɖoŋ ɛwɩlɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ. Natʋ lɛɛtʋ taa lɛ, Yohanɛɛsɩ na ɛzɩma Kewiyaɣ wabɩ Sataŋ nɛ keyele nɛ e-kewiyitu tɔɔʋ sɩɩ tɩnaɣ tam tam yɔ. Yohanɛɛsɩ na Yesu weyi ɛkɛ Wiyaʋ nɛ ɛyaa 144 000 waa mba ɛ nɛ wɛ pɔtɔkɩ kewiyitu yɔ. Yohanɛɛsɩ na ɖɔɖɔ tɛtʋ tɩŋa pɩsɩ paradisuu ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa kpeekpe sɛɣ Yehowa laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 94

Fezuu kiɖeɖeu tibi tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ

Piti lakasɩ nzɩ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ-wɛ nɛ pala?

KPƐLƖKƲƲ 95

Nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩsɩnzɩ-wɛ

Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba paakʋ Yesu yɔ pañɩnɩɣ lɛɛlɛɛyɔ se pasɩnzɩ apostoloowaa tʋmɩyɛ. Ɛlɛ paakaɣ pɩzʋʋ

KPƐLƖKƲƲ 96

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Sɔɔlɩ kaapaɖɩ krɩstʋ ñɩma siŋŋ ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ alɩwaatʋ talaa se ɛlɛɣzɩ wɛtʋ.

KPƐLƖKƲƲ 97

Fezuu kiɖeɖeu tibi Kɔɔrnɛɛyɩ yɔɔ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyi Pɩyɛɛrɩ abalʋ ɛnʋ ɛ tɛ ŋgʋ ɛtɩkɛ Yuuda tʋ?

KPƐLƖKƲƲ 98

Krɩstʋ ñɩma tɔm talɩ ajɛɛ sakɩyɛ

Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa Ɛsɔtɔm tiyiyaa lalaa pacalɩnɩ paɣzɩ Ɛsɔtɔm susuu ajɛɛ wena awɛ poliŋ yɔ a-taa.

KPƐLƖKƲƲ 99

Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ mʋ toovenim tɔm

Kɛdaɣ kanɛ ka-taa, pɔyɔɔdɩ eleeu, tɛtʋ ñamsʋʋ nɛ laɣɖɛ pɔ-tɔm se pɩlabɩ ɛzɩma?

KPƐLƖKƲƲ 100

Pɔɔlɩ nɛ Timootee

Pa-naalɛ pɛkpɛndaa pala tʋmɩyɛ ɛzɩ taabalaa nɛ koobiya yɔ pɩnzɩ sakɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 101

Powoni Pɔɔlɩ Roma

Kala sakɩyɛ kaawɛ nʋmɔʋ taa, ɛlɛ atiyele nɛ pitii apostoloo ɛnʋ yɔɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 102

Natʋ tɔm ndʋ pawɩlɩ Yohanɛɛsɩ yɔ

Yesu wɩlɩ-ɩ natʋ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 103

“Ñɛ-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

Natʋ ndʋ Yohanɛɛsɩ nawa yɔ tɩwɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ lɛɣzʋʋ wezuu caɣʋ tɛtʋ yɔɔ.