Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Hɔɔlʋʋ 14 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 14 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma susi Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi iposaa siŋŋ yɔ, ɩ-taa. Yesu wɩlɩ-wɛ ɖenɖe posusi tɔm yɔ, nɛ ɛtɩŋnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pawɩlɩ paa weyi tɔm ɛ-maɣmaɣ ɛ-kʋnʋŋ taa. Yehowa kpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ ɛha-wɛ abalɩtʋ se papɩzɩ nɛ pakaɖɩnɩ nazɩm sɔsɔm.

Yesu tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Yehowa ɖoŋ ɛwɩlɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ. Natʋ lɛɛtʋ taa lɛ, Yohanɛɛsɩ na ɛzɩma Kewiyaɣ wabɩ Sataŋ nɛ keyele nɛ e-kewiyitu tɔɔʋ sɩɩ tɩnaɣ tam tam yɔ. Yohanɛɛsɩ na Yesu weyi ɛkɛ Wiyaʋ nɛ ɛyaa 144 000 waa mba ɛ nɛ wɛ pɔtɔkɩ kewiyitu yɔ. Yohanɛɛsɩ na ɖɔɖɔ tɛtʋ tɩŋa pɩsɩ paradisuu ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa kpeekpe sɛɣ Yehowa laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ.