Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 44

Yehowa templo

Yehowa templo

Salomɔɔ pɩsɩ wiyaʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, Yehowa pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ ŋsɔɔlaa se maha-ŋ?’ Salomɔɔ cosi-i se: ‘Mɛnkɛ pɩɣa evelaɣ nɛ maasɩŋ mbʋ pʋtʋʋzaa yɔ. Mentendi-ŋ, ha-m lɔŋsɩnɖɛ nɛ menɖiyi ña-samaɣ.’ Yehowa cosi-i se: ‘Ŋtɩpɔzɩ ñɩm sakɩyɛ, ɛlɛ ŋpɔzɩ lɔŋsɩnɖɛ, pʋyɔɔ lɛ, mankaɣ labʋ nɛ ŋkɛ weyi ɛkɩlɩ lɔŋ ɛyaa kpeekpe ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. Nɛ mankaɣ-ŋ haʋ ɖɔɖɔ ñɩm sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ye ŋwelisiɣni-m yɔ, ñe-wezuu kaɣ ɖaɣlʋʋ.’

Salomɔɔ paɣzɩ maʋ templo. Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ: Sika, liidiye ñɩɣtʋ, kpoŋgbolonaa nɛ pɛɛ. Abalaa nɛ halaa mba pɛwɛ niye pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, mba manɩ templo. Pɩnzɩ lʋbɛ pakpaɣ nɛ pamanɩ templo nɛ pɛtɛm kɩ-maʋ lɛ, paɖʋzɩ-kʋ Yehowa nesi tɛɛ. Kɩlaʋ pɩyɛ naɖɩyɛ kaawɛ templo taa nɛ ɖɩ-yɔɔ kaawɛ kpɩna ndɩ ndɩ, kɩyakʋ ŋgʋ paɖʋzaɣ templo Yehowa nesi tɛɛ yɔ. Salomɔɔ luŋ e-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛha ɛsa nɛ kɩlaʋ pɩyɛ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa se: ‘Hayɩ Yehowa, templo kʋnɛ kɩtɩpaɣlɩ nɛ kɩfɛyɩ kajʋka nɛ pɩmʋna se ŋsʋʋ kɩ-taa, ɛlɛ ɖitendi-ŋ mʋ ɖɛ-sɛtʋ nɛ ŋwelisi ɖa-adɩma.’ Yehowa maɣzɩ suwe templo nɛ Salomɔɔ adɩma ana a-yɔɔ? Salomɔɔ tɩɩtɛm tɩmʋʋ lɛ, miŋ nɩɩyɩ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ kpɩna wena aawɛ kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ yɔ. Nɛ pɩwɩlɩ se Yehowa taa labɩ leleŋ nɛ templo ŋgʋ. Izrayɛɛlɩ piya na mbʋ lɛ, pɩlabɩ-sɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ.

Paasɩm wiyaʋ Salomɔɔ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ kpeekpe taa se ɛkɛ lɔŋsɩnɖʋ nɛ halɩ panɩ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ taŋ lona wena aawɛ ɖooo poliŋ yɔ a-taa. Pʋyɔɔ ɛyaa ndɩ ndɩ kɔŋaɣ ɛ-cɔlɔ se ɛsɩnɩ-wɛ. Halɩ Seba Abiɖe kɔm nɛ ɛna Salomɔɔ nɛ tɔm ndʋ tɩwɛ kaɖɛ siŋŋ yɔ. Ɛzɩma Salomɔɔ cosi-i yɔ, pɩlabɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Mantaatisi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdaɣ ñɔ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mbʋ manawa yɔ, pɩcɛzɩ ndʋ maanɩwa yɔ. Ñɛ-Ɛsɔ Yehowa wazɩ-ŋ siŋŋ.’ Wezuu caɣʋ kaawɛ leleŋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, nɛ samaɣ kaawɛ koboyaɣ taa. Ɛlɛ pɩkaɣ lɛɣzʋʋ.

“Weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ ɛkɩlɩ Salomɔɔ.”—Maatiyee 12:42