Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 65

Ɛstɛɛrɩ yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ

Ɛstɛɛrɩ yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ

Ɛstɛɛrɩ kɛ Yuuda halɩbɩɣa ŋga kaawɛ Pɛrsɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Susaŋ yɔ, tɩ-taa. Nebukadɩnezaarɩ kaakpaɣnɩ Ɛstɛɛrɩ nɛ ɛ-hɔʋ Yeruzalɛm nɛ ewoni peeɖe. Ɛ-ɖɛdʋ Mɔrdekayɩ weyi ɛɛkɛ wiyaʋ Asiyeruusi ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ yɔ, ɛnʋ cɔnɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛpaɣlɩ.

Wiyaʋ Asiyeruusi kaañɩnaɣ pɛlɛ nɔɔyʋ se ɛpɩsɩ-ɩ abiɖe. Peeɖe ɛ-lɩmɖʋyaa kɔnɩ-ɩ egeetiye taa pɛlaa mba pakɩlɩ tʋʋzʋʋ yɔ, nɛ pa-taa lɛlʋ lɛ Ɛstɛɛrɩ. Pɛlaa mba, pa-tɩŋa pa-taa lɛ, Ɛstɛɛrɩ wiyaʋ lɩzaa se ɛkɛ abiɖe. Mɔrdekayɩ heyi Ɛstɛɛrɩ se etaayele nɛ pana se ɛkɛ Yuuda tʋ.

Abalʋ cajayɛ tʋ Hamaanɩ kaakɛnɩ awumbiya kpeekpe ñʋʋdʋ. Ɛñɩnaɣ se ɛyaa tɩŋa eluŋuu ɛ-tɛɛ. Ɛlɛ Mɔrdekayɩ kizi se ɛɛlakɩ mbʋ, nɛ Hamaanɩ kɔ pana siŋŋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ-ɩ. Hamaanɩ kɔm nɛ ɛna se Mɔrdekayɩ kɛ Yuuda tʋ lɛ, ɛla lɩmaɣza se ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ Yuuda ñɩma tɩŋa Pɛrsɩ egeetiye taa. Ewolo nɛ eheyi wiyaʋ se: ‘Yuuda ñɩma kɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa, pɩpɔzʋʋ se ŋɖɩzɩ-wɛ ñɛ-ɛjaɖɛ taa.’ Asiyeruusi cosi-i se: ‘La mbʋ payɩ ŋsɔɔlaa yɔ,’ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛha-ɩ waɖɛ se ɛɖʋ paɣtʋ. Hamaanɩ ɖʋ paɣtʋ nɛ eheyi samaɣ se pakʋ Yuuda ñɩma tɩŋa Adaarɩ kɩyakʋ 13 ŋgʋ wiye. Yehowa kaawɛ nɛ ɛnaɣ mbʋ pɩɖɩɣnɩ labʋ yɔ.

Ɛstɛɛrɩ taatɩlɩ paɣtʋ ndʋ Hamaanɩ ɖʋwa yɔ. Pʋyɔɔ Mɔrdekayɩ tiyini-i paɣtʋ ndʋ nɛ eheyi-i se: ‘Wolo nɛ ŋyɔɔdɩnɩ wiyaʋ.’ Ɛstɛɛrɩ cosi se: ‘Ye nɔɔyʋ ewobi wiyaʋ cɔlɔ nɛ wiyaʋ tɩyaa-ɩ yɔ, pakʋʋ-ɩ. Kɩyakɩŋ 30 yɔ, wiyaʋ tɩya-m. Ɛlɛ mowoki mbʋ. Ye ɛkpazɩ e-sika ɖaʋ nɛ ɛwɩlɩ-m yɔ, mancakɩ wezuu. Ɛlɛ ye ɛtɩla mbʋ ɖɔɖɔ yɔ, pakʋʋ-m.’

Ɛstɛɛrɩ kʋyɩ nɛ ewolo wiyaʋ ɖɩɣa taa. Wiyaʋ na-ɩ lɛ, ɛkpazɩ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ. Ɛstɛɛrɩ ɖɔ nɛ ɛñɔtɩnɩ wiyaʋ nɛ wiyaʋ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛstɛɛrɩ, ɛbɛ ŋsɔɔlaa se malabɩ-ŋ?’ Ɛstɛɛrɩ cosi se: ‘Mancaɣ se  ña nɛ Hamaanɩ ɛkɔɔ mɛn-tɛ nɛ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ.’ Nɛ wiyaʋ nɛ Hamaanɩ powolo Ɛstɛɛrɩ tɛ nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Peeɖe Ɛstɛɛrɩ heyi-wɛ se papɩsɩ pɔkɔɔ nɛ patasɩ tɔɔʋ tɔɔnaɣ ɛ-tɛ. Papɩsaa nɛ pɔkɔɔ lɛ, wiyaʋ tasɩ pɔzʋʋ Ɛstɛɛrɩ se: ‘Ɛbɛ ŋsɔɔlaa se malabɩ-ŋ?’ Nɛ Ɛstɛɛrɩ cosi-i se: ‘Nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkʋ ma nɛ man-samaɣ. Mentendi-ŋ, ya ɖa-ñʋʋ.’ Wiyaʋ pɔzɩ-ɩ se: ‘Añɩnɩɣ se ɛkʋ-mɩ?’ Ɛstɛɛrɩ cosi-i se: ‘Ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ yɔ, Hamaanɩ.’ Asiyeruusi kɔ pana siŋŋ nɛ eyele nɛ pakʋ Hamaanɩ.

Ɛlɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛlɛɣzɩ paɣtʋ ndʋ Hamaanɩ ɖʋwa yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wiyaʋ maɣmaɣ. Pʋyɔɔ wiyaʋ yeba nɛ Mɔrdekayɩ pɩsɩ awumbiya ñʋʋdʋ nɛ ɛha-ɩ waɖɛ se ɛɖʋ paɣtʋ kɩfatʋ. Mɔrdekayɩ ɖʋ paɣtʋ ndʋ tɩhaɣ Yuuda ñɩma waɖɛ se pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ yɔ. Pɩtalɩ Adaarɩ kɩyakʋ 13 ñɩŋgʋ wiye lɛ, Yuuda ñɩma lʋ pa-tɩ yɔɔ nɛ pawa po-koyindinaa. Nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, palakɩ kazandʋ nɛ pɔtɔzʋʋ wabɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ.

“Pakaɣ-mɩ hɔm nɛ powoni kominawaa nɛ awiya pɔ-tɔm tɩŋ tɛɛ, mɔ-yɔɔ.”—Maatiyee 10:18