Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 78

Yesu susuu Kewiyaɣ tɔm

Yesu susuu Kewiyaɣ tɔm

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩla pazɩ lɛ, ɛpaɣzɩ susuu se: ‘Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa.’ Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaatɩŋaɣ ɛ-wayɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛcɔwaɣ Galilee nɛ Yudee nɛ esusuu tɔm yɔ. Yesu pɩsɩ ɛ-tɛtʋ taa Nazarɛɛtɩ lɛ, ewolo Sinaagɔɔgɩ taa, ɛkpaɣ Izaayii takayaɣ, ekuli-kɛ nɛ ɛkalɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: ‘Yehowa ha-m fezuu kiɖeɖeu se manpɩzɩ monsusi laŋhɛzɩyɛ tɔm.’ Tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Tɩ-tɔbʋʋ lɛ se paa ɛyaa ɩñɩnɩɣ se Yesu ɛla piti lakasɩ yɔ, lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ paha-ɩ fezuu kiɖeɖeu yɔ lɛ tɔm susuu. Nɛ Yesu heyi mba paawɛ pewelisiɣni-i yɔ se: ‘Natʋ tɔm tʋnɛ, sɔnɔ tɩlaba.’

Pʋwayɩ lɛ, Yesu wolo Galilee Teŋgu cɔlɔ nɛ ɛkatɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naanza mba paakɛ piyiŋ lɔyaa yɔ. Nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩtɩŋ ma-wayɩ nɛ manpɩsɩ-mɩ ɛyaa ketiyaa.’ Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba lɛ Pɩyɛɛrɩ, Andree, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. Peyele piyiŋ lɔʋ tʋmɩyɛ kpaagbaa nɛ patɩŋ Yesu wayɩ. Pɔcɔɔ Galilee egeetiye kpeekpe taa nɛ posusi Yehowa Kewiyaɣ tɔm. Posusi tɔm Sinaagɔɔgɩwaa taa, kɩyakɩŋ taa nɛ habɛɛ nɔsɩ. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa powokaɣ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ tɩŋaɣ pa-wayɩ. Ɛyaa nɩ Yesu tɔm paa le, halɩ pɩkpɛndɩnɩ Siirii.

Yesu kɔm nɛ ɛha ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa nabɛyɛ ɖoŋ se pawaa kʋdɔmɩŋ nɛ pɔɖɔɔnɩ aleewaa. Apostoloowaa lalaa kaatɩŋaɣ ɛ-wayɩ, eesusaɣ tɔm tɛtʋ ndɩ ndɩ nɛ kɔfɩnaa ndɩ ndɩ taa lɛ. Halaa siɣsiɣ ñɩma nabɛyɛ kaacɔnɩ Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kɩcɛyɩm ɖeɖe; halaa mba pa-taa nabɛyɛ lɛ, Maarɩɩ Magdalaa tʋ, Yoana nɛ Sʋzaana.

Yesu falɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pɩtɛ lɛ, etiyi-wɛ se posusi tɔm. Tʋmɩyɛ nɖɩ palabɩ Galilee egeetiye taa yɔ, ɖɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Ɛyaa sakɩyɛ kaasɔɔlaa se papɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa, pʋyɔɔ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛmaɣzɩnɩ hayɩm mbʋ pɩ-taa tɔɔnaɣ talɩ kʋm yɔ. Ɛyɔɔdaa se: ‘Ɩtɩmnɩ Yehowa nɛ etiyini tʋmlaɖaa sakɩyɛ hayɩm taa.’ Pʋwayɩ  lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 nɛ etiyi-wɛ naalɛ naalɛ se posusi tɔm Yudee egeetiye taa. Pawɩlɩ ɛyaa kpeekpe Kewiyaɣ tɔm. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɩsaa lɛ; pa-taa kaawɛ leleŋ se peheyi-i ɛzɩma tɔm susuu ɖɔma yɔ. Eleeu tɩpɩzɩ nɛ ɛla nabʋyʋ nɛ ɛsɩnzɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ.

Yesu ta ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa liu se paa ɛpɩsaa nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, powoki pɩ-yɔɔ nɛ posusi Kewiyaɣ tɔm. Eheyi-wɛ se: ‘Isusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ɩwɩlɩ ɛyaa Ɛsɔtɔm nɛ ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm.’

“Pɩwɛɛ se mowolo tɛtʋ lɛɛtʋ taa nɛ monsusi Ɛsɔtɔm kɩbandʋ: . . . Pʋyɔɔ petiyi-m.”—Luka 4:43