Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 97

Fezuu kiɖeɖeu tibi Kɔɔrnɛɛyɩ yɔɔ

Fezuu kiɖeɖeu tibi Kɔɔrnɛɛyɩ yɔɔ

Roma sɔdʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kaawɛ Sezaaree tɛtʋ taa nɛ payaɣ-ɩ se Kɔɔrnɛɛyɩ. Ɛtɩkɛ Yuuda tʋ, ɛlɛ Yuuda ñɩma ñaŋaɣ-ɩ. Ɛɛkɛ kʋjɔʋ tʋ weyi ɛsɩɣaɣnɩ kʋñɔndɩnaa yɔ. Kɔɔrnɛɛyɩ kaawɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ nɛ ɛtɩmɩɣnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Ɛsɔ welisi ña-adɩma. Tiyi nabɛyɛ Yopee tɛtʋ taa, ɖenɖe Pɩyɛɛrɩ wɛɛ yɔ, nɛ peheyi-i se ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ tiyi abalaa naadozo Yopee tɛtʋ taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩɩwɛ Sezaaree nɛ hadɛ kiŋ ɛzɩ kilomɛtanaa 48 mbʋ yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaawɛ Yopee nɛ ɛna natʋ natʋyʋ taa kpɩna ndɩ ndɩ wena paɖʋ paɣtʋ Yuuda ñɩma se pataatɔɔ yɔ. Nɛ ɛnɩɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ nɛ keheyi-i se ɛtɔɔ kpɩna ana a-nandʋ. Pɩyɛɛrɩ kizi nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Wiɖiyi mantɩtɔɔ kpɩna wena afɛyɩ kele kele yɔ, a-nandʋ.’ Pʋwayɩ lɛ, nɔɔ ŋga keheyi-i se: ‘Taayɔɔdɩ se kpɩna ana afɛyɩ kele kele. Ɛsɔ yeba nɛ awɛɛ kele kele.’ Peheyi Pɩyɛɛrɩ ɖɔɖɔ se: ‘Abalaa nabɛyɛ wɛ ñɔ-nɔnɔɔ taa, pɛkpɛndɩ naadozo. Tɩŋ pa-wayɩ.’ Pɩyɛɛrɩ wolo nɔnɔɔ taa nɛ ɛpɔzɩ abalaa mba se le palɩnaa? Pocosi-i se: ‘Roma sɔdʋʋ sɔsɔ  weyi payaɣ se Kɔɔrnɛɛyɩ yɔ, ɛnʋ tiyini-ɖʋ. Pɩpɔzʋʋ se ŋwolo ɛ-tɛ Sezaarɩ tɛtʋ taa.’ Pɩyɛɛrɩ heyi abalaa mba se pasʋʋ ɛ-tɛ ɖoo ana. Teu fema lɛ, ɛ nɛ Yopee koobiya nabɛyɛ patɩŋ abalaa mba pa-wayɩ.

Kɔɔrnɛɛyɩ tɩɩna Pɩyɛɛrɩ lɛ, eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: ‘Kʋyɩ! Mɛnkɛ ɛyʋ ɛzɩ ña yɔ. Ɛsɔ heyini-m se mɔnkɔɔ ñɛ-tɛ, paa Yuuda ñɩma ɩɩsʋʋ sɩɩnaa layaa ɖɩsɩ taa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, mentendi-ŋ, heyi-m mbʋ pʋyɔɔ ŋtiyaa se paya-m yɔ.’

Kɔɔrnɛɛyɩ heyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Kɩyakɩŋ naanza weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa, maawɛɛ nɛ mantɩmɩɣnɩ Ɛsɔ, nɛ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-m se mentiyi nɛ paya-ŋ. Mentendi-ŋ, wɩlɩ-ɖʋ Yehowa tɔm.’ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, manawa se Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa. Ɛmʋʋ mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɛsɛɛ-ɩ yɔ.’ Pɩyɛɛrɩ wɩlɩ-wɛ tɔm sakɩyɛ Yesu yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ mba payɩ paawɛ ɛ-cɔlɔ peeɖe yɔ, pɔ-yɔɔ, nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.

“Paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋ [Ɛsɔ] nɛ ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu yɔ, eɖeɣni-i.”—Tʋma Labʋ 10:35