Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 98

Krɩstʋ ñɩma tɔm talɩ ajɛɛ sakɩyɛ

Krɩstʋ ñɩma tɔm talɩ ajɛɛ sakɩyɛ

Apostoloowaa ɖɔm paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa se posusi laŋhɛzɩyɛ tɔm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩnaɣ 47 taa, Antɩyɔɔsɩ koobiya tiyi Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ se powolo nɛ posusi tɔm. Tɔm susuyaa kpekpeka tɩnaa panɛ, pɔɖɔ nɛ powolo Azii Cikpeluu nɛ lona lɛɛna ɛzɩ Dɛɛrbee, Listrɩ nɛ Ikoniyɔm mbʋ yɔ, a-taa.

Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ posusi tɔm ɛyaa kpeekpe, paa patɩɩkɛ kʋñɔndɩnaa yaa ñɩm tɩnaa, piya yaa sɔsaa yɔ. Ɛyaa sakɩyɛ tisi Krɩstʋ yɔɔ toovenim tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ posusaɣ tɔm Ciiprɩ wiyaʋ Sɛrjiyuusi Pɔɔlusi lɛ, tɩʋ nɔɔyʋ ñaɣ pana se ɛsɩnzɩ pɔ-tɔm susuu. Peeɖe Pɔɔlɩ pɩsɩnɩ tɩʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Yehowa ɖʋʋ-ŋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, tɩʋ ɛnʋ ɛpɩsɩ yʋlʋm. Wiyaʋ Pɔɔlusi na mbʋ lɛ, etisi pɔ-tɔm yɔɔ.

Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ posusi tɔm paa le, kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, kɩyakɩŋ taa, habɛɛ yɔɔ nɛ Sinaagɔɔgɩwaa taa. Pawa kaakalaɣ nakɛyɛ Listrɩ lɛ, ɛyaa mba paawɛ peeɖe nɛ pana piti lakasɩ nzɩ yɔ, pakpaɣ-wɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ, nɛ pañɩnɩɣ se pɛsɛɛ-wɛ. Ɛlɛ Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pekizini-wɛ nɛ peheyi-wɛ se: ‘Ɛsɔ ɖeke pɩmʋnaa se ɖɩsɛɛ! Ða ɖɔɖɔ ɖɩkɛ ɛyaa ɛzɩ mɩ yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, Yuuda mba nabɛyɛ kɔɔ nɛ pɛlɛɣzɩ samaɣ ŋga ka-lɩmaɣza nɛ kakʋyɩ Pɔɔlɩ yɔɔ. Samaɣ ŋga kayaɣ-ɩ pɛɛ nɛ efiɣni. Paamaɣzaa se Pɔɔlɩ sɩba lɛ, pɔhɔmɩ-ɩ nɛ palɩzɩ-ɩ tɛtʋ taa. Ɛlɛ Pɔɔlɩ tɩsɩ! Pitileɖi lɛ, koobiya wolo nɛ paya ɛ-ñʋʋ nɛ pakpaɣ-ɩ papɩsɩnɩ tɛtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ pɩsɩ Antɩyɔɔsɩ.

Pɩnaɣ 49 taa lɛ, Pɔɔlɩ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ nʋmɔʋ lɛɛkʋ ɖɔm.  Ɛpɩsaa ɛna koobiya Azii Cikpeluu taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ ɛɖɛnɩ-tʋ ɖooo poliŋ, Erɔɔpɩ ajɛɛ taa. Ewobi Atɛɛnɩ, Filiipu, Tesalooniiki nɛ lona sakɩyɛ taa ɖɔɖɔ. Silaasɩ, Luka nɛ pɩɣa evelaɣ Timootee, patɩŋ Pɔɔlɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-ɖɔm taa. Peyeba nɛ agbaa sakɩyɛ ñɔ nɛ pasɩnɩ-yɛ nɛ akpa ɖoŋ fezuu taa. Halɩ Pɔɔlɩ caɣ Kɔrɛntɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ ɛkpazɩ peeɖe koobiya ɖoŋ. Esusaɣ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm. Ɛɛma ɖɔɖɔ takayɩsɩ nɛ etiyini agbaa sakɩyɛ. Kizinzikiŋ tʋmɩyɛ ɛlakaɣ. Pɩlabɩ alɩwaatʋ pazɩ lɛ, Pɔɔlɩ pɩsɩ Antɩyɔɔsɩ.

Pɩnaɣ 52 taa, Pɔɔlɩ paɣzɩ ɖɔm tɔm susuu nʋmɔʋ naadozo ñɩŋgʋ. Ɛpaɣzɩnɩ Azii Cikpeluu. Pʋwayɩ lɛ, ewolo hayo kiŋ ajɛɛ taa ɛzɩ Filiipu yɔ, nɛ hadɛ kiŋ ajɛɛ taa ɛzɩ Kɔrɛntɩ mbʋ yɔ. Pɔɔlɩ caɣ Efɛɛzɩ, pɩnzɩ sakɩyɛ. Esusi tɔm, nɛ ɛkpazɩ koobiya ɖoŋ nɛ ɛsɩnɩ ɛgbɛyɛ. Ɛyɔɔdaɣ ɖɔɖɔ tɔm samaɣ taa paa evemiye nɖɩ. Ɛyaa sakɩyɛ welisini-i nɛ pɛlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ. Pɔɔlɩ susi laŋhɛzɩyɛ tɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa nɛ pɩtɛ lɛ, ewolo Yeruzalɛm.

“Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔm mʋyaa.” —Maatiyee 28:19