Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 77

Yesu yɔɔdɩnɩ halʋ nɔɔyʋ lɔkɔ nɔɔ

Yesu yɔɔdɩnɩ halʋ nɔɔyʋ lɔkɔ nɔɔ

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛtɛm labʋ Paska kazandʋ lɛ, patɩŋnɩ Samaarii tɛtʋ taa se papɩsɩ Galilee. Patalɩ Siicaarɩ lɛ, Yesu sɩŋ lɔkɔ ŋgʋ payaɣ se Yakɔɔb lɔkɔ yɔ, kɩ-cɔlɔ. Ɛcaɣ lɔkɔ cɔlɔ nɛ ɛhɛzɩɣ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñowolo tɔɔnaɣ yabʋ tɛtʋ taa.

Pɩkɛdaa lɛ, halʋ nɔɔyʋ kɔɔ lɩm luu lɔkɔ taa. Yesu heyi-i se: “Ha-m lɩm nɛ mɔñɔɔ.” Halʋ pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋyɔɔdʋʋnɩ-m? Mɛnkɛ halʋ Samaarii tʋ. Yuuda mba ɩɩyɔɔdʋʋnɩ Samaarii mba.’ Yesu cosi-i se: ‘Ye ŋŋsɩm weyi mɛnkɛnaa yɔ, ŋŋpɔzɩ-m se maha-ŋ lɩm nɛ ŋñɔɔ nɛ ma lɛ, mahaɣ-ŋ wezuu lɩm.’ Halʋ pɔzɩ-ɩ se: ‘Suwe ŋcaɣ yɔɔdʋʋ? Ŋfɛyɩnɩ pʋyʋ se ŋlu lɩm.’ Yesu heyi-i se: ‘Ye nɔɔyʋ ɛñɔ lɩm mbʋ mahaɣ-ɩ yɔ, lɔkɔtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ ɖɛʋ kaaʋ.’ Halʋ pɩsɩnɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ ha-m lɩm mbʋ.”

Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi halʋ ɛnʋ se: ‘Wolo ŋyaa ña-walʋ nɛ ɛkɔɔ.’ Halʋ cosi-i se: ‘Mɛnfɛyɩnɩ walʋ.’ Nɛ Yesu heyi-i se: ‘Ŋyɔɔdɩ toovenim. Ŋŋwɛnɩ walaa kagbanzɩ nɛ abalʋ weyi ña nɛ ɩ ɛwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛtɩkɛ ña-walʋ.’ Halʋ pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ manawa se ŋkɛ nayʋ. Samaarii mba yɔɔdʋʋ se papɩzɩɣ nɛ pakpa pʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ, ɛlɛ mɩ Yuuda mba lɛ, ɩtɔŋ se Yeruzalɛm ɖeke pɩpɔzʋʋ se powolo nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ. Mɛwɛnɩ tisuu se Mesiya kɔŋ lɛ, ɛkaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ ɛzɩma ɖɩsɛɛ Ɛsɔ yɔ.’ Peeɖe Yesu heyi-i tɔm ndʋ etaatiiheyiti nɔɔyʋ yɔ; eheyi-i se: ‘Ma lɛ Mesiya.’

 Halʋ se nɛ ewolo tɛtʋ taa nɛ eheyi Samaarii mba se: ‘Mamaɣzɩɣ se mana Mesiya. Ɛsɩm mɔ-yɔɔ tɔm payɩ. Ɩkɔɔ nɛ ɩna-ɩ.’ Peeɖe patɩŋ halʋ nɛ powolo lɔkɔ cɔlɔ nɛ pewelisi Yesu tɔm.

Samaarii mba yaa Yesu se ɛkɔɔ nɛ ɛcaɣ pɛ-tɛtʋ taa. Yesu kpaɣ kɩyakɩŋ naalɛ nɛ ɛwɩlɩ tɔm peeɖe, nɛ ɛyaa sakɩyɛ tisi ɛ-yɔɔ. Tɛtʋ taa ɛyaa heyi Samaarii halʋ se: ‘Ðiwelisini abalʋ ɛnɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɖɩna se toovenim ɛnʋ kɛnɩ ɛjaɖɛ ñʋʋ yaɖʋ.’

“‘Kɔɔ!’ Nɛ ɛyʋ weyi lɔkɔtʋ ɖɛ-ɩ yɔ, ɛñɔtɩ ɛ-tɩ, ɛyʋ weyi ɛkɛ lɩmaɣza tʋ yɔ, ehiɣ wezuu lɩm falaa”—Natʋ 22:17