Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 34

Gideyɔɔ wabɩ Madiiyaŋ ñɩma

Gideyɔɔ wabɩ Madiiyaŋ ñɩma

Pɩkɔm pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya ɖaɣnɩ haʋ siɣye Yehowa nɛ sɩpaɣzɩ sɛʋ cɛtɩm ɛsɔnaa. Nɛ Madiiyaŋ ñɩma mɩlaɣ Izrayɛɛlɩ piya kpɩna nɛ pɛwɛɛkɩɣ pɔ-tɔɔnasɩ hayɩm taa; palabɩ mbʋ pɩnzɩ lʋbɛ. Pʋyɔɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya seɣaɣ nɛ sɩmɛlɩɣ pɛɛ sɔsɔna pɔŋ taa yaa sɩkpaɣaɣ pʋŋ ñʋŋ taa se Madiiyaŋ ñɩma itaahiɣ-sɩ. Sitendi Yehowa se ɛya sɩ-ñʋʋ. Nɛ Yehowa tiyi e-tiyiyu evebu weyi payaɣ se Gideyɔɔ yɔ ɛ-cɔlɔ. Tiyiyu ɛnʋ eheyi-i se: ‘Yehowa lɩzɩ-ŋ se ŋkɛ you laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.’ Nɛ Gideyɔɔ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛzɩma mankaɣ labʋ nɛ maya Izrayɛɛlɩ piya ñʋʋ? Mɛnfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ.’

Ɛbɛ kaɣ sɩnʋʋ Gideyɔɔ nɛ ɛna se, Yehowa lɩzɩnɩ-ɩ? Ɛsɩ pɩsaʋ nakʋyʋ tataa nɛ eheyi Yehowa se: ‘Ye cee tanaŋ tɛɛ ŋlaba nɛ pɩsaʋ kʋnɛ tɛʋ nɩɩ kɩ-yɔɔ, ɛlɛ wɩlɩŋ wɛɛ tataa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ manaɣ se toovenim lɛ ŋlɩzɩ-m se maya Izrayɛɛlɩ ñʋʋ.’ Teu fema lɛ, lɩm wɛ pɩsaʋ yɔɔ cɔɔɔ, ɛlɛ tataa nɛ wɩlɩŋ. Gideyɔɔ ɖaɣnɩ pɔzʋʋ Yehowa se ɛla nɛ tɛʋ tasɩɣ fem lɛ, lɩm wɛɛ tataa, ɛlɛ pɩtaawɛɛ pɩsaʋ yɔɔ. Yehowa cosi ɖɔɖɔ ɛ-adɩma ana a-yɔɔ nɛ Gideyɔɔ na se Yehowa lɩzɩ-ɩ. Peeɖe ekpeɣli ɛ-ɛyaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ poyooni Madiiyaŋ ñɩma.

 Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Mankaɣ sɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩwa you. Ɛlɛ ye ñɔ-sɔɔjanaa ɩɖɔ sakɩyɛ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩmaɣzɩ se mɩ-maɣmaɣ mi-ɖoŋ taa ɩwabɩnɩ you. Pʋyɔɔ lɛ, heyi mba sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ yɔ se papɩsɩ ɖɩɣa.’ Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, sɔɔjanaa 22 000 pɩsɩ ɖɩɣa nɛ pɩkazɩ 10 000. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se: ‘Sɔɔjanaa mba pɩkazaa yɔ, pakɩlɩ ɖɔʋ. Tini-wɛ pɔɔ taa nɛ ŋheyi-wɛ se pɔñɔɔ lɩm. Nɛ mba pakpazɩɣ pɛ-ɛza nɛ pɔcɔŋnɩ koyindu nʋmɔʋ taa alɩwaatʋ ndʋ peɖiɣni ñɔʋ lɩm yɔ, pe-ɖeke pɩwɛɛ se powolo you.’ Ɛyaa 300 ɖeke pɩzɩna nɛ pala mbʋ. Nɛ Yehowa heyi-i se sɔɔjanaa cabɩ waa mba, mba kaɣnɩ wabʋ Madiiyaŋ sɔɔjanaa 135 000.

Ðoo yuwa lɛ, Yehowa heyi Gideyɔɔ se: ‘Alɩwaatʋ talaa se ŋyooni Madiiyaŋ ñɩma.’ Gideyɔɔ cɛlɩ ɛ-sɔɔjanaa nɔndɔŋ nɛ peɣsi nzɩ sɩ-taa pɔhɔkɩ kesi pazɩ nɛ pɔsɔ sɩ-nɔsɩ taa miŋ nɛ pɛmɛɛsɩ yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Ɩcɔnɩ-m camɩyɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɩla ɖeyi ɖeyi ɛzɩ ma yɔ.’ Gideyɔɔ hʋlɩ nɔndɔʋ, ɛyɔkɩ peɣa ŋga ɛɖɔkaa yɔ, nɛ ɛlɩzɩ ka-taa kesi nzɩ pɔsɔbɩ miŋ yɔ nɛ ɛma kubuka se: ‘Yehowa nɛ Gideyɔɔ pa-laɣɖɛ yɔ!’ Nɛ ɛ-sɔɔjanaa 300 waa la mbʋ. Sɔɔndʋ kpa Madiiyaŋ ñɩma nɛ pamɩzɩ ɖama nɛ weyi ɛkatɩɣ e-koobu lɛ, pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ e-koyindu yɔ, nɛ pakʋ ɖama. Yehowa tasɩ sɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩwa.

“Ðo-ɖoŋ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na nɛ ɩtɩlɩɩnɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-cɔlɔ.”—2 Kɔrɛntɩ 4:7