Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 36

Yeftee ɖuutu

Yeftee ɖuutu

Izrayɛɛlɩ piya ɖaɣnɩ yebu Yehowa nɛ sɩsɛɣ cɛtɩm ɛsɔnaa. Amooni ñɩma yoni Izrayɛɛlɩ piya lɛ, cɛtɩm ɛsɔnaa mba patɩpɩzɩ nɛ pasɩnɩ-sɩ. Izrayɛɛlɩ piya tɔɔ kʋñɔŋ pɩnzɩ sakɩyɛ. Pɩkɔma lɛ, sɩtɛzɩ heyuu Yehowa se: ‘Ðɩlabɩ kɩdɛkɛdɩm. Ðitendi-ŋ, ya ɖa-ñʋʋ ɖo-koyindinaa nesi tɛɛ.’ Izrayɛɛlɩ piya yɔkɩ sɩ-sɩʋ kpelisi nɛ sɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ sɛʋ Yehowa. Yehowa taasɔɔlɩ se sɩwɛɛ kʋñɔŋ taa mbʋ.

Yehowa lɩzɩ you laɖʋ nɔɔyʋ weyi payaɣ-ɩ se Yeftee yɔ, se ɛɖɛɛ Izrayɛɛlɩ piya nɔɔ nɛ poyooni Amooni ñɩma. Yeftee heyi Yehowa se: ‘Ye ŋsɩnɩ-m nɛ mawa you kʋnɛ yɔ, monɖuuni-ŋ se maapɩsɩɣ ɖɩɣa lɛ, ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛlɩɣnɩ ma-ɖɩɣa taa nɛ  ɛkatɩ-m yɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ ɛyʋ ɛnʋ.’ Yehowa welisini Yeftee nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛwa you.

Yeftee pɩsaɣ ɖɩɣa lɛ, ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛkatɩ-ɩ yɔ, ɛnʋ lɛ ɛ-pɛlɛ ɛgbamɩyɛ. Ɛwɛɛ ɛpaɣ nɛ ɛmakɩ nesi tɛɛ suuye naɖɩyɛ. Ɛbɛ Yeftee kaɣ labʋ? Ɛtɔzɩ e-ɖuutu yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Hayɩ, mɛn-pɛlɛ! Ŋɖʋ-m kaɖɛ taa. Monɖuuni Yehowa. Nɛ pʋcɔ mɔnɖɔ mon-ɖuutu ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ŋwolo Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ Siiloo nɛ ŋsɛɛ Yehowa peeɖe.’ Ɛlɛ ɛ-pɛlɛ cosi-i nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Baaba, ye ŋɖuuni Yehowa yɔ, la pɩ-yɔɔ. Mbʋ mɔnpɔzʋʋ-ŋ yɔ lɛ se, ŋha-m fenasɩ naalɛ nɛ ma nɛ man-taabalaa ɖɩpɩzɩ ɖɩkpa pʋŋ ñʋŋ taa nɛ ɖileɣyi. Nɛ pʋwayɩ lɛ, manpɩzɩɣ mɛnɖɛɛ.’ Yeftee pɛlɛ sɛ Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ e-wezuu caɣʋ kpeekpe. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛ-taabalaa woki ɛ-cɔlɔ Siiloo nɛ panaɣ-ɩ.

“Weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-pɩyalʋ yaa ɛ-pɛlɛ nɛ pɩkɩlɩ-m kɔyɔ, pʋdʋ ɛnʋ ɛtɩmʋnɩ-m.”—Maatiyee 10:37