Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 89

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa paawɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ paatɔɔ Paska lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Mɩ-tɩŋa payɩ ɩkaɣ seu nɛ eyele me-yeke ɖoo anɛ.’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ se : ‘Aayɩ! Paa lalaa ɩkaɣ seu se peyebi-ŋ yɔ, ma lɛ, maakaɣ seu nɛ meyebi-ŋ kpa.’ Ɛlɛ Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo lɛ, ŋkaɣ kpɛzʋʋ tam nabudozo se ŋŋsɩŋɩ-m.’

Apostoloowaa sakɩyɛ kaasewa, alɩwaatʋ ndʋ sɔɔjanaa kpa Yesu nɛ powokini-i Kayifu ɖɩɣa taa yɔ. Apostoloowaa naalɛ ɖeke kaatɩŋnɩ pa-wayɩ. Pa-taa lɛlʋ payaɣ se Pɩyɛɛrɩ. Ɛɖɔ nɛ ewolo Kayifu ɖɩɣa taa nɛ ehoyuu miŋ kadaɣ taa. Miŋ ɛnɩ eyebina nɛ pɛlɛ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ cɔnɩ Pɩyɛɛrɩ ɛsɩndaa nɛ eheyi-i se: ‘Mansɩmɩ-ŋ! Ña nɛ Yesu ɛɖɔŋaɣna!’

Pɩyɛɛrɩ cosi se: ‘Aayɩ pɩtɩkɛ ma! Maasɩŋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ!’ Ɛɖɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ nɔnɔɔ yɔɔ kiŋ. Nɛ pitileɖi lɛ, pɛlɛ lɩmɖʋyʋ lɛlʋ ɖaɣnɩ-ɩ naʋ nɛ eheyi samaɣ se: ‘Abalʋ ɛnɛ, Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ lɛlʋ ɛkɛnaa!’ Pɩyɛɛrɩ tasɩ yɔɔdʋʋ se: ‘Maatɩɩsɩŋ Yesu ɛnʋ!’ Abalʋ nɔɔyʋ kitina se: ‘Yesu wayɩ tɩŋɩyaa taa kʋɖʋm ŋkɛwa. Ñɔ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣ se ŋkɛ Galilee tʋ ɛzɩ Yesu yɔ.’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ ɖuu nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Maasɩŋɩ-ɩ kpa!’

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, kalɩmaʋ paɣzɩ kou. Pɩyɛɛrɩ na Yesu kisaa nɛ ɛcɔnɩ-ɩ. Peeɖe ɛtɔzɩ tɔm ndʋ Yesu kaaheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewii cɔɔɔ.

Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, Sahedrɛɛ kaawoni Yesu Kayifu ɖɩɣa taa nɛ pahʋʋnɩ-ɩ tɔm. Palabɩ lɩmaɣza se pakʋʋ Yesu ɛlɛ paanaɣ se pawaanɩ suwe nɛ pakʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ ɛ-yɔɔ. Peeɖe lɛ, Kayifu pɔzɩ Yesu se: ‘Ñɛkɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ?’ Yesu cosi se: ‘Ɛɛɛ.’ Kayifu yɔɔdɩ se: ‘Ɛtʋ Ɛsɔ lɛ! Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɖɩtasɩɣ ñɩnʋʋ ɖɔɖɔ yɔ?’ Tɔm hʋyaa lalaa tisi ɛ-tɔm yɔɔ nɛ pɔtɔ se: ‘Abalʋ ɛnɛ ɛmʋnɩ sɩm.’ Pɛcɛ Yesu kadanzɩ,  pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ, pohuuzi ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ pamakɩ-ɩ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ye ŋkɛnɩ nayʋ kɔyɔ heyi-ɖʋ weyi ɛmabɩ-ŋ yɔ!’

Tɛʋ fema lɛ, powoni Yesu Sahedrɛɛ kʋjɔŋ tɛɛ nɛ paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: ‘Ñɛkɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ?’ Yesu cosi se: ‘Mɩyɔɔdʋʋna.’ Lɛɛlɛɛyɔ, pa-naʋ taa lɛ, tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ mbʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛtʋ Ɛsɔ, pʋyɔɔ pakpaɣ-ɩ nɛ powoni-i Roma mba wiyaʋ lone taa caɣyʋ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ cɔlɔ. Ɛbɛ labɩ pʋwayɩ? Mbʋ pɩlaba yɔ ɖɩkaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ ɛsɩndaa.

“Ñɩɣyʋʋ kɔŋ, . . . ɩkaɣ ɖama mɩzʋʋ nɛ paa weyi lɛ ɛɖɛɣ ɛ-hɔɔlʋʋ yɔɔ, nɛ iyebi-m me-yeke. Ɛlɛ, aayɩ, mɛnfɛyɩ me-yeke, Caa wɛ mɔn-cɔlɔ.”—Yohanɛɛsɩ 16:32