Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 89

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa paawɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ paatɔɔ Paska lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Mɩ-tɩŋa payɩ ɩkaɣ seu nɛ eyele me-yeke ɖoo anɛ.’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ se : ‘Aayɩ! Paa lalaa ɩkaɣ seu se peyebi-ŋ yɔ, ma lɛ, maakaɣ seu nɛ meyebi-ŋ kpa.’ Ɛlɛ Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo lɛ, ŋkaɣ kpɛzʋʋ tam nabudozo se ŋŋsɩŋɩ-m.’

Apostoloowaa sakɩyɛ kaasewa, alɩwaatʋ ndʋ sɔɔjanaa kpa Yesu nɛ powokini-i Kayifu ɖɩɣa taa yɔ. Apostoloowaa naalɛ ɖeke kaatɩŋnɩ pa-wayɩ. Pa-taa lɛlʋ payaɣ se Pɩyɛɛrɩ. Ɛɖɔ nɛ ewolo Kayifu ɖɩɣa taa nɛ ehoyuu miŋ kadaɣ taa. Miŋ ɛnɩ eyebina nɛ pɛlɛ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ cɔnɩ Pɩyɛɛrɩ ɛsɩndaa nɛ eheyi-i se: ‘Mansɩmɩ-ŋ! Ña nɛ Yesu ɛɖɔŋaɣna!’

Pɩyɛɛrɩ cosi se: ‘Aayɩ pɩtɩkɛ ma! Maasɩŋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ!’ Ɛɖɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ nɔnɔɔ yɔɔ kiŋ. Nɛ pitileɖi lɛ, pɛlɛ lɩmɖʋyʋ lɛlʋ ɖaɣnɩ-ɩ naʋ nɛ eheyi samaɣ se: ‘Abalʋ ɛnɛ, Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ lɛlʋ ɛkɛnaa!’ Pɩyɛɛrɩ tasɩ yɔɔdʋʋ se: ‘Maatɩɩsɩŋ Yesu ɛnʋ!’ Abalʋ nɔɔyʋ kitina se: ‘Yesu wayɩ tɩŋɩyaa taa kʋɖʋm ŋkɛwa. Ñɔ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣ se ŋkɛ Galilee tʋ ɛzɩ Yesu yɔ.’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ ɖuu nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Maasɩŋɩ-ɩ kpa!’

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, kalɩmaʋ paɣzɩ kou. Pɩyɛɛrɩ na Yesu kisaa nɛ ɛcɔnɩ-ɩ. Peeɖe ɛtɔzɩ tɔm ndʋ Yesu kaaheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewii cɔɔɔ.

Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, Sahedrɛɛ kaawoni Yesu Kayifu ɖɩɣa taa nɛ pahʋʋnɩ-ɩ tɔm. Palabɩ lɩmaɣza se pakʋʋ Yesu ɛlɛ paanaɣ se pawaanɩ suwe nɛ pakʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ ɛ-yɔɔ. Peeɖe lɛ, Kayifu pɔzɩ Yesu se: ‘Ñɛkɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ?’ Yesu cosi se: ‘Ɛɛɛ.’ Kayifu yɔɔdɩ se: ‘Ɛtʋ Ɛsɔ lɛ! Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɖɩtasɩɣ ñɩnʋʋ ɖɔɖɔ yɔ?’ Tɔm hʋyaa lalaa tisi ɛ-tɔm yɔɔ nɛ pɔtɔ se: ‘Abalʋ ɛnɛ ɛmʋnɩ sɩm.’ Pɛcɛ Yesu kadanzɩ,  pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ, pohuuzi ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ pamakɩ-ɩ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ye ŋkɛnɩ nayʋ kɔyɔ heyi-ɖʋ weyi ɛmabɩ-ŋ yɔ!’

Tɛʋ fema lɛ, powoni Yesu Sahedrɛɛ kʋjɔŋ tɛɛ nɛ paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: ‘Ñɛkɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ?’ Yesu cosi se: ‘Mɩyɔɔdʋʋna.’ Lɛɛlɛɛyɔ, pa-naʋ taa lɛ, tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ mbʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛtʋ Ɛsɔ, pʋyɔɔ pakpaɣ-ɩ nɛ powoni-i Roma mba wiyaʋ lone taa caɣyʋ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ cɔlɔ. Ɛbɛ labɩ pʋwayɩ? Mbʋ pɩlaba yɔ ɖɩkaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ ɛsɩndaa.

“Ñɩɣyʋʋ kɔŋ, . . . ɩkaɣ ɖama mɩzʋʋ nɛ paa weyi lɛ ɛɖɛɣ ɛ-hɔɔlʋʋ yɔɔ, nɛ iyebi-m me-yeke. Ɛlɛ, aayɩ, mɛnfɛyɩ me-yeke, Caa wɛ mɔn-cɔlɔ.”—Yohanɛɛsɩ 16:32