Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 92

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ kpakpasɩ kpayaa

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ kpakpasɩ kpayaa

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ apostoloowaa nɛ pɩla alɩwaatʋ pazɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ wolo Galilee Teŋgu taa se ɛkpaɣ kpakpasɩ. Ɛ nɛ Tomaa, Yakubu, Yohanɛɛsɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa paawobina. Pɔlɔ piyuu ɖoo kpeekpe, ɛlɛ patɩkpa kpakpayaɣ nakɛyɛ.

Teu fem tɛbɩyɛ tɛɛ lɛ, pana abalʋ nɔɔyʋ, ɛsɩŋ teŋgu nɔɔ, nɛ ɛyaa-wɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Ɩpɩzaa ɩkpa kpakpasɩ na?’ Pocosi-i se: “Aayɩ.” Nɛ abalʋ ɛnʋ eheyi-wɛ se: “Ɩlɔ piyuu mɩ-nɩwaŋ yɔɔ nɛ ihiɣ kpakpasɩ.” Pɔlɔ piyuu lɛ, pakpa kpakpasɩ sakɩyɛ, pisu piyuu nɛ pɔhɔŋ-kʋ se palɩzɩ nɛ paapɩzɩɣ. Yohanɛɛsɩ na kpaagbaa se abalʋ ɛnʋ ɛkɛnɩ Yesu nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Nɛɛ Kɩbaɣlʋ!” Kpaagbaa mbʋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kʋyɩ nɛ ɛmaa lɩm taa nɛ ɛyaɣ-pʋ se ɛlɩɩ Yesu cɔlɔ kidiiliŋ yɔɔ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa kpaɣ kpɩyʋʋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ.

Pɔkɔm nɛ patalɩ kidiiliŋ yɔɔ lɛ, pamaɣnɩ peɖiɣni wɩsʋʋ kpakpasɩ nɛ kpɔnʋ. Yesu heyi-wɛ se pɔkɔnɩ kpakpasɩ nzɩ  pakpawa yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ nɛ pɔsɔzɩ tɔɔnaɣ yɔɔ. Nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩkɔɔ nɛ ɩlɩzɩ sɔntɔ.’

Pɛtɛm sɔntɔ lɩzʋʋ lɛ, Yesu pɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: ‘Ŋsɔɔlɩ-m nɛ pɩkɩlɩ kpakpasɩ kpaʋ na?’ Pɩyɛɛrɩ cosi se: ‘Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ ña-maɣmaɣ ŋnawa se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.’ Yesu kitini-i se: ‘Ye mbʋ, cɔnɩ me-heɣsi yɔɔ.’ Yesu tasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: ‘Pɩyɛɛrɩ, ŋsɔɔlɩ-m na?’ Pɩyɛɛrɩ cosi se: ‘Kɩbaɣlʋ, ña-maɣmaɣ ŋnawa se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.’ Yesu tɔ se: “Calɩ me-heɣsi.” Yesu tasɩ-ɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ pɔzʋʋ tam nabudozo ɖeɖe. Pɩyɛɛrɩ taa tɩla leleŋ nɛ ɛpɩsɩna se: ‘Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm pɩtɩŋa payɩ. Ŋnawa se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.’ Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: “Kɛ mo-wondu ninɖiɣyu.” Pʋwayɩ lɛ, eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Tɩŋ ma-wayɩ!”

“‘Ɩkɔɔ ɩtɩŋ ma-wayɩ nɛ manpɩsɩ-mɩ ɛyaa ketiyaa.’ Patiyebu pe-piyiŋ nɛ patɩŋɩ-ɩ.”—Maatiyee 4:19, 20