Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 32

Ðiyiyu kɩfalʋ nɛ halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Ðiyiyu kɩfalʋ nɛ halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Yozuwee ɖiyi Yehowa samaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛtalɩ pɩnzɩ 110 lɛ, ɛsɩ. Izrayɛɛlɩ piya sɛɣaɣ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ Yozuwee ɖiyaɣ-sɩ yɔ. Ɛlɛ Yozuwee sɩm wayɩ lɛ, sɩpaɣzɩ sɛʋ sɩʋ kpelisi, ɛzɩ Kanaŋ ñɩma yɔ. Ɛzɩma sɩtɩɖɔkɩ Yehowa paɣtʋ kpam yɔ, pʋyɔɔ lɛ, Yehowa yeba nɛ Kanaŋ wiyaʋ weyi payaɣ se Yabiŋ yɔ, ɛnazɩ-sɩ. Peeɖe sitendi Yehowa se ɛsɩnɩ-sɩ. Nɛ Yehowa ha-sɩ ɖiyiyu kɩfalʋ, ɛnʋ lɛ Baraakɩ. Ɛkaɣ sɩnʋʋ samaɣ nɛ kɛsɛɛ Yehowa camɩyɛ.

Yehowa tiyi nayʋ halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Debora yɔ Baraakɩ cɔlɔ se eheyi-i se: ‘Kpaɣ abalaa 10000 nɛ iwolo ɩkatɩ Yabiŋ sɔɔjanaa Kisoŋ pɔɔ cɔlɔ. Peeɖe ŋkaɣ kʋʋ Sisera weyi ɛkɛ Yabiŋ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ yɔ.’ Baraakɩ cosi Debora se: ‘Mowoki ye ŋtisaa se ŋtɩŋɩɣ ma-wayɩ yɔ.’ Nɛ Debora pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Mantɩŋɩɣ ña-wayɩ. Ɛlɛ tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñakaɣnɩ kʋʋ Sisera. Yehowa yɔɔdaa se halʋ nɔɔyʋ kaɣnɩ-ɩ kʋʋ.’

Debora tɩŋ Baraakɩ nɛ ɛ-sɔɔjanaa wayɩ nɛ pakpa Taabɔɔrɩ Pʋʋ yɔɔ se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pala you. Sisera tɩɩnɩ tɔm  ndʋ lɛ, ekpeɣli e-you lɔɔɖa nɛ ɛ-sɔɔjanaa fɛɛʋ ŋgʋ kɩwɛ pʋʋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ yɔ, kɩ-taa. Debora heyi Baraakɩ se: ‘Sɔnɔ Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwa you.’ Baraakɩ nɛ ɛ-ɛyaa 10000 petii pʋʋ se pakatɩ Sisera sɔɔjanaa mba paawɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.

Peeɖe Yehowa laba nɛ Kisoŋ pɔɔ taa lɩm lɩɩ nɛ pɩwadɩ nɛ pɩkpaɣ Sisera sɔɔjanaa you wondu. Sisera na mbʋ lɛ, ɛlɩɩ e-you lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɛpaɣzɩ seu. Sisera pɩzaa nɛ ese, ɛlɛ pɩkazɩ ɛ-sɔɔjanaa, nɛ Baraakɩ nɛ ɛ-sɔɔjanaa pakʋ-wɛ. Sisera sewa nɛ ewolo halʋ weyi payaɣ se Yayɛɛlɩ yɔ, e-kizinziku tɛɛ. Halʋ ɛnʋ ɛha-ɩ naalɩm nɛ ɛñɔɔ nɛ ehuuzi ɛ-yɔɔ pɩsaʋ. Pʋwayɩ lɛ, ɛpaɣzɩ ɖou mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩnɩ-ɩ. Nɛ Yayɛɛlɩ kpɛzɩ kizinziku ɖaʋ nakʋyʋ nɛ ɛka ɛ-ñʋʋ taa nɛ ɛkʋ-ɩ.

Pɩkɛdaa lɛ, Baraakɩ weyi ɛñɩnaɣ Sisera yɔ, ɛtalaa. Yayɛɛlɩ sɩŋ e-kizinziku nɔnɔɔ taa nɛ eheyi-i se: ‘Sʋʋ nɛ mawɩlɩ-ŋ abalʋ weyi ŋñɩnɩɣ yɔ.’ Baraakɩ sʋwa lɛ, ɛmaɣnɩ Sisera, ɛsɩba. Peeɖe Baraakɩ nɛ Debora pete hendu nɛ pasa Yehowa ɛzɩma ɛsɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩwa si-koyindinaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɩnzɩ 40 nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, sɩ-taa Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ pɛɛyɛ taa.

‘[Halaa] tɔm susuyaa canɖaʋ yɛlɩɣnɩ tɔm.’—Keɣa 67:12