Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 7 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 7 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ Wiyaʋ Sɔɔlɩ nɛ Wiyaʋ Daviid kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩkpɛndɩ pɩnzɩ 80 yɔ, tɩ-tɔm. Sɔɔlɩ luzaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛñaŋ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ nɛ pitileɖi lɛ, ekizi ɖɔm Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Pʋyɔɔ Yehowa kizi-i nɛ ɛpɔzɩ Samɩyɛɛlɩ se ɛtaa num Daviid nɛ ɛlɛ pɩsɩ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ Sɔɔlɩ lone taa. Peeɖe Sɔɔlɩ paɣzɩ sʋsʋʋ Daviid nɛ ɛñaɣ pana tam sakɩyɛ se ɛkʋ-ɩ. Paa mbʋ yɔ, Daviid taañɩnɩ kpa se ɛkpa kɩmɩyɛ. Sɔɔlɩ pɩyalʋ Yonataanɩ nawa se Daviid Yehowa lɩzaa se ɛkɛ wiyaʋ, pʋyɔɔ ɛɛwɛ Daviid hɔɔlʋʋ yɔ. Paa Daviid kaalabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔ, eluzi ɛ-tɩ nɛ Yehowa hɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana se pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ nesi Yehowa ɖʋtʋ paa ɛzɩmtaa.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 39

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Ɛsɔ ha Izrayɛɛlɩ piya tɔm hʋyaa se peɖiyi-sɩ, ɛlɛ sɩyɔɔdɩ se sɩñɩnɩɣ sɩwɛɛnɩ wiyaʋ. Samɩyɛɛlɩ ta num Sɔɔlɩ se ɛkɛnɩ kajalaɣ wiyaʋ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Yehowa kizi-i. Ɛbɛ?

KPƐLƖKƲƲ 40

Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Yehowa lɩzɩ Daviid se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ, nɛ Daviid ɖɔɖɔ wɩlaa se ɛmʋnaa se ɛkɛ wiyaʋ.

KPƐLƖKƲƲ 41

Daviid nɛ Sɔɔlɩ

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa pana pa-taa kʋɖʋm paɖɩɣ lɛlʋ, nɛ ɛbɛ pa-taa kɩdɛkɛdʋʋ wɛɛ nɛ ɛlakɩ?

KPƐLƖKƲƲ 42

Yonataanɩ kaawɛ abalɩtʋ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ

Wiyaʋ pɩyalʋ kaakɛ Daviid taabalʋ kɩbanʋ.

KPƐLƖKƲƲ 43

Wiyaʋ Daviid kɩwɛɛkɩm

Lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ yeba nɛ kaɖɛ sʋʋ hɔʋ taa.