Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Hɔɔlʋʋ 13 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 13 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ se ɛlaa e-wezuu ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa yɔɔ. Paa ɛsɩba yɔ, ɛwabɩ ɛjaɖɛ. Yehowa fezi ɛ-Pɩyalʋ ɛzɩ ɛɛlabʋ-ɩ tamaɣ yɔ. Pʋcɔ nɛ Yesu sɩkɩ lɛ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛsɩnɩ lalaa nɛ ekpeɣ-wɛ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ payʋsʋʋnɩ-ɩ yɔ. Ɛsɩba nɛ pefezi-i lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛɖʋ-wɛ yɔ. Sɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ sɔnɔ yɔ.