Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 13 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 13 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ se ɛlaa e-wezuu ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa yɔɔ. Paa ɛsɩba yɔ, ɛwabɩ ɛjaɖɛ. Yehowa fezi ɛ-Pɩyalʋ ɛzɩ ɛɛlabʋ-ɩ tamaɣ yɔ. Pʋcɔ nɛ Yesu sɩkɩ lɛ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛsɩnɩ lalaa nɛ ekpeɣ-wɛ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ payʋsʋʋnɩ-ɩ yɔ. Ɛsɩba nɛ pefezi-i lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛɖʋ-wɛ yɔ. Sɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɛ ɛna ɛzɩma ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ sɔnɔ yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 87

Yesu kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ

Yesu tasɩ lɔŋ kɩbaŋ ɛ-apostoloowaa alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ wɛ pɛtɛzaɣ kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 88

Pakpa Yesu

Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ wɛɛ ɛwɩlɩɣ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ Jesemaanɩ paɖaɣ se kowolo pakpa Yesu, samaɣ ŋga kɔɖɔkɩ pɛla nɛ sɩsɩ

KPƐLƖKƲƲ 89

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Ɛbɛ labɩ Kayifu ɖɩɣa taa? Nɛ ɛbɛ talɩ Yesu ɖɩɣa ŋga ka-taa?

KPƐLƖKƲƲ 90

Yesu sɩbɩ Goligota

Ɛbɛ yɔɔ Pilaatɩ yeba nɛ pakʋ Yesu?

KPƐLƖKƲƲ 91

Yesu fema

Pakʋ Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ pazɩ lɛ, ɛbɛ laba?

KPƐLƖKƲƲ 92

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ kpakpasɩ kpayaa

Ɛbɛ Yesu laba se ɛhɔmnɩ pa-lɩmaɣza?

KPƐLƖKƲƲ 93

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Pʋcɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ lɛ, ɛɖʋ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa paɣtʋ kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ.