Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 25

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Moyizi kpa Sinayii Pʋʋ yɔɔ lɛ, Yehowa heyi-i se esiɣ ŋgee kizinziku nakʋyʋ nɛ Izrayɛɛlɩ piya sɛɛ-ɩ kɩ-tɛɛ. Ye pacaɣ kʋyʋʋ lone naɖɩyɛ taa yɔ, pɩwɛɛ se pɛkpɛzɩ-kʋ, nɛ patalɩɣ ɖenɖe powoki yɔ lɛ, paɖaɣnɩ-kʋ siɣu.

Yehowa heyi-i se: ‘Heyi samaɣ se kala haɖɛ faaa nɛ pɩsɩna nɛ pama kizinziku.’ Nɛ Izrayɛɛlɩ piya ha sika, liidiye nɛ ñɩm wondu lɛɛtʋ. Paha ɖɔɖɔ wondu ndʋ palʋʋnɩ pɩsaŋ yɔ, tɔna nɛ wondu lɛɛtʋ sakɩyɛ. Paha wondu siŋŋ nɛ Moyizi heyi-wɛ se: ‘Pɩmaɣ mbʋ! Ɩtaatasɩ nabʋyʋ kɔnʋʋ.’

Abalaa nɛ halaa sakɩyɛ ɖʋ nesi nɛ pala kizinziku ŋgʋ. Yehowa ha-wɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ papɩzɩ pala tʋmɩyɛ nɖɩ camɩyɛ. Nabɛyɛ lʋwaɣ pɩsaŋ. Lalaa sikaɣ pɛɛ. Lalaa ɖɔɖɔ ñasakaɣ pɛɛ yaa tɩŋ nɛ poluki ñɩɣtʋ ɖɔɖɔ.

Samaɣ la kizinziku ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Yehowa kaapɔzʋʋ-kɛ yɔ. Pakpaɣ pɩsaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ patayɩ kizinziku taa tam nabʋlɛ: Payaa hɔɔlʋʋ se Lone Kiɖeɖee, nɛ payaa lɛɛkʋ se Lone Kiɖeɖee Sɔsɔyɛ. Aɖakaɣ nakɛyɛ kaawɛ Lone Kiɖeɖee Sɔsɔyɛ taa nɛ payaɣ-kɛ se ɛgbɛyɛ aɖakaɣ. Paalabɩ-kɛ nɛ kpoŋgbolonaa nɛ sika. Nɛ Lone Kiɖeɖee taa lɛ, paakpaɣ sika nɛ palabɩnɩ ɖaŋ weyi ɩ-yɔɔ pasɩɣ kanɖʋnaa yɔ. Paasɩ ɖɔɖɔ taabɩlɩ nɛ kɩlaʋ pɩyɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa. Kadaɣ taa lɛ, paakpaɣ liidiye nɛ palabɩnɩ lɩm hiɖe naɖɩyɛ; paalabɩ ɖɔɖɔ kɩlaʋ pɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ peeɖe. Ɛgbɛyɛ aɖakaɣ tɔzaɣ Izrayɛɛlɩ piya se  siɖuwaa se sɩñaŋ Yehowa. Ŋsɩm mbʋ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ kɛwa yɔ? Pɩkɛ ŋgee ɖuutu ndʋ tɩ-taa nabɛyɛ nɩɣnɩ ɖama se palakɩ nabʋyʋ yɔ.

Yehowa lɩzɩ Aarɔɔnɩ nɛ ɛ-pɩyalaa se pɛkɛ cɔjɔnaa nɛ pala tʋmɩyɛ kizinziku tɛɛ. Pɩwɛɛ se pɔcɔnɩ kizinziku yɔɔ camɩyɛ nɛ palaɣ kɩlaŋ kɩ-taa. Cɔjɔ sɔsɔ Aarɔɔnɩ ɖeke kaawɛnɩnɩ waɖɛ se ɛsʋʋ Lone Kiɖeɖee Sɔsɔɖɛ taa. Ɛsʋʋ ɖɩ-taa tam kʋɖʋmam pɩnaɣ taa se ɛlaa kɩlaʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm, ɛ-hɔʋ kɩwɛɛkɩm nɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ kpeekpe kɩwɛɛkɩm yɔɔ.

Izrayɛɛlɩ piya lɩnɩ Ejipiti nɛ pɩla pɩnaɣ lɛ, palabɩ kizinziku ŋgʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, pɛwɛnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa papɩzɩɣ nɛ pɛsɛɛ Yehowa yɔ.

Yehowa wɩlaa se ɛ-taa labɩ leleŋ nɛ kizinziku ŋgʋ nɛ eyele nɛ mɩndʋ natʋyʋ lɩɩ kɩ-ñʋʋ taa. Izrayɛɛlɩ piya naɣaɣ mɩndʋ kizinziku ñʋʋ taa lɛ, panɩɣ pɩ-taa se pɩwɛɛ se pacaɣ ɖenɖe pɛwɛɛ yɔ. Ɛlɛ mɩndʋ ndʋ tɩɖɛɣ lɛ, pɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se pakʋyɩ nɛ pɛlɛɣzɩ lone. Pɩpɔzʋʋ se pɛkpɛzɩ kizinziku nɛ patɩŋ mɩndʋ ndʋ tɩ-wayɩ.

“Nɛ manɩɩ nɔɔ ɖoŋ ŋga, kalɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ, kɔtɔŋaɣ se: ‘Ɛsɔ ɖɩjaɣyɛ yɔ ɛyaa hɛkʋ taa; ɛ nɛ wɛ pakaɣnɩ wɛʋ nɛ pɛkɛ ɛ-samaɣ nɛ ɛnʋ ‘Ɛsɔ nɛ wɛ’ ɛkaɣ kɛʋ pɛ-Ɛsɔ.’”—Natʋ 21:3