Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 29

Yehowa lɩzɩ Yozuwee

Yehowa lɩzɩ Yozuwee

Moyizi kpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ eɖiyini Izrayɛɛlɩ piya nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛkpadɩyaa. Yehowa heyi-i se: ‘Pɩtɩkɛ ñakaɣnɩ ɖiyuu Izrayɛɛlɩ piya nɛ ŋwoni-sɩ tɛtʋ ndʋ mɔnsɔɔlaa se mɛncɛlɩ-sɩ yɔ, tɩ-taa. Ɛlɛ mawɩlɩɣ-ŋ tɛtʋ ndʋ nɛ ŋna-tʋ.’ Nɛ Moyizi pɔzɩ Yehowa se ɛlɩzɩ nɔɔyʋ Izrayɛɛlɩ piya taa nɛ eɖiyi-sɩ. Yehowa heyi Moyizi se: ‘Wolo Yozuwee cɔlɔ nɛ ŋheyi-i se ɛnʋ malɩzaa.’

Moyizi heyi samaɣ se pɩkazɩ pazɩ ɛnʋ sɩkɩ, ɛlɛ Yehowa lɩzɩ Yozuwee se eɖiyi-kɛ nɛ kowolo tɛtʋ ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa se ɛkaɣ-kɛ cɛlʋʋ yɔ, tɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, Moyizi heyi Yozuwee se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ.’ Pitileɖi lɛ, Moyizi kpa Neebo Pʋʋ ñʋʋ taa nɛ Yehowa wɩlɩ-ɩ tɛtʋ ndʋ ɛɛtɔm se ɛkaɣ cɛlʋʋ Abraham, Izaakɩ nɛ Yakɔɔb yɔ. Moyizi sɩba lɛ, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 120.

Yehowa heyi Yozuwee se: ‘Tɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ ŋsʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɛzɩ maasɩnʋʋ Moyizi yɔ. Kalɩ man-paɣtʋ paa evemiye nɖɩ. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Wɛɛ abalɩtʋ. Wolo nɛ ŋla mbʋ meheyi-ŋ se ŋla yɔ.’

 Yozuwee tiyi cɔŋɩyaa naalɛ Yeriikoo tɛtʋ taa. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩlabɩ peeɖe yɔ. Papɩsaa lɛ, peheyi Yozuwee se lɛɛlɛɛyɔ pɩpɔzʋʋ se pasʋʋ Kanaŋ tɛtʋ taa. Tɛʋ fema lɛ, Yozuwee heyi samaɣ se pɛkpɛzɩ pe-kizinzikiŋ. Pʋwayɩ lɛ, eheyi cɔjɔnaa mba pasɩɣlɩ ɛgbɛyɛ aɖakaɣ yɔ se pɛɖɛɛ nɔɔ nɛ petii Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa. Lɩm kaasu pɔɔ taa siŋŋ. Ɛlɛ cɔjɔnaa naataŋ tukuni lɩm lɛ, piyele kpem nɛ pɔɔ taa lɩm paɣzɩ sɔʋ. Cɔjɔnaa ɖɔ nɛ powolo pasɩŋ pɔɔ hɛkʋ taa, nɛ samaɣ kpeekpe tɛzɩ nɛ kamaa pɔɔ wayɩ. Ña-naʋ taa yɔ, piti lakasɩ sɩnɛ sɩɩtɔzʋʋ-wɛ mbʋ Yehowa kaalabɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ yɔ?

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ mba kɔɔ nɛ patalɩ tɛtʋ ndʋ Yehowa kaatɔm se ɛkaɣ-wɛ cɛlʋʋ yɔ, tɩ-taa. Papaɣzɩɣ ɖɩsɩ maʋ nɛ pɔkɔɔ pɛwɛɛnɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ. Papɩzɩɣ nɛ paɖʋ hayɩm nɛ pɔsɔ ɖɔɖɔ tɩŋ sakɩyɛ. Pɩɩkɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa tʋŋ num nɛ naalɩm pikpeŋ yem yɔ.

“[Yehowa] kaɣ-ŋ hɔm tam, nɛ ɛkaɣ-ŋ haɣzʋʋ ñe-wezuu tɔɔnaɣ lakɩŋ taa.”—Izaayii 58:11