Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 96

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Sɔɔlɩ kɛ Roma tʋ weyi palʋlɩ-ɩ Taarsɩ yɔ. Ɛɛkɛ Farɩsɩ tʋ weyi ɛsɩm Yuuda ñɩma Paɣtʋ camɩyɛ nɛ ɛpaɖɩɣ Krɩstʋ ñɩma yɔ. Ɛsʋwaɣ Krɩstʋ ñɩma ɖɩsɩ taa, paa pɛkɛ abalaa yaa halaa yɔ, nɛ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛɖɩkɩ salaka taa. Halɩ ɛɛsɩŋaa nɛ ɛcɔŋnɩ samaɣ ŋga kaamʋ pana nɛ kayaɣ Etiyɛɛnɩ pɛɛ nɛ ɛsɩ yɔ.

Sɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛkpaɣ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ, ɛlɛ pɩtɩmaɣ-ɩ. Pʋyɔɔ ewoba nɛ ɛpɔzɩ cɔjɔ sɔsɔ se etiyi-i Damaasɩ tɛtʋ taa nɛ ɛnazɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ peeɖe yɔ. Sɔɔlɩ ñɔtɩnɩ tɛtʋ ndʋ lɛ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ lɩɩ ɛ-yɔɔ tuda, ɖɩcalɩsɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛtɔlɩ tataa. Ɛnɩ ɖɔɖɔ nɔɔ nakɛyɛ taŋ; kɔyɔɔdaɣ se: ‘Sɔɔlɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ-m?’ Sɔɔlɩ pɔzɩ se: ‘Ña anɩ?’ Nɛ nɔɔ ŋga kocosi-i se: ‘Ma lɛ Yesu. Wolo Damaasɩ nɛ mawɩlɩ-ŋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ŋla yɔ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Sɔɔlɩ yʋlʋmɩ. Pɩɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ e-nesi kɩɖɔkʋʋ nɛ pasʋnɩ-ɩ tɛtʋ taa.

Krɩstʋ tʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ kaawɛ Damaasɩ tɛtʋ taa nɛ payaɣ-ɩ se Anaanɩyaasɩ. Yesu tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ eheyi Krɩstʋ tʋ ɛnʋ se: ‘Kʋyɩ ŋkpaɣ habɩyɛ nɖɩ payaɣ se Siɣsiɣ habɩyɛ yɔ, nɛ ŋwolo Yuuda ɖɩɣa taa nɛ ŋpɔzɩ abalʋ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛ-yɔɔ.’ Anaanɩyaasɩ cosi se: ‘Kɩbaɣlʋ, mansɩm abalʋ ɛnʋ camɩyɛ! Ɛnʋ kpaɣaɣnɩ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛɖɩkɩ salaka taa.’ Ɛlɛ Yesu heyi-i se: ‘Wolo ɛ-cɔlɔ. Malɩzɩ-ɩ se esusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa.’

Anaanɩyaasɩ wobi Sɔɔlɩ cɔlɔ lɛ, eheyi-i se: ‘Sɔɔlɩ, mon-koobu, Yesu tiyi-m se mɔnkɔɔ nɛ monkuli ñɛ-ɛsa.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Sɔɔlɩ ɛsa kuli nɛ ɛpaɣzɩ naʋ. Ɛkpɛlɩkɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ ɛpɩsɩ ɛ-wayɩ  tɩŋɩyʋ. Pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ lɛ, ɛ nɛ Krɩstʋ ñɩma lalaa, papaɣzɩ tɔm susuu Sinagɔɔgɩnaa taa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɖɩɣzaɣ Yuuda ñɩma, alɩwaatʋ ndʋ panaɣaɣ Sɔɔlɩ, eɖiɣni susuu Yesu yɔɔ tɔm yɔ. Pɔyɔɔdaɣ se: ‘Pɩtɩkɛ ɛnʋ nazaɣnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɛ?’

Sɔɔlɩ kpaɣ pɩnzɩ naadozo nɛ esusi tɔm Damaasɩ tɛtʋ taa ɛyaa. Yuuda ñɩma paɖaɣ Sɔɔlɩ nɛ pala lɩmaɣza se pakʋʋ-ɩ. Ɛlɛ koobiya nɩɩ pa-lɩmaɣza ana a-tɔm nɛ pasɩnɩ Sɔɔlɩ nɛ ese. Pakpaɣ-ɩ nɛ paɖʋ ɖɔkʋʋ nakʋyʋ taa nɛ powoni-i nɛ petisi-i nɛ tɛtʋ koloŋa wayɩ.

Sɔɔlɩ wobi Yeruzalɛm lɛ, ɛñaɣ pana se ɛkatɩ peeɖe koobiya. Ɛlɛ ɛkpaɣaɣ-wɛ sɔɔndʋ. Peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɩbanʋ weyi payaɣ se Barnaabaasɩ yɔ, ewoni Sɔɔlɩ apostoloowaa cɔlɔ nɛ ɛñaɣ pana nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se Sɔɔlɩ lɛɣzaa. Sɔɔlɩ paɣzɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu nɛ kpekpeka, ɛ nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Yeruzalɛm yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔm nɛ payaa-ɩ se Pɔɔlɩ.

“Yesu Krɩstʋ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ se ɛya kɩwɛɛkɩm laɖaa ñʋʋ nɛ mɛnkɛnɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ kɔɔnɔɔ tʋ.”—1 Timootee 1:15