Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 96

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Sɔɔlɩ kɛ Roma tʋ weyi palʋlɩ-ɩ Taarsɩ yɔ. Ɛɛkɛ Farɩsɩ tʋ weyi ɛsɩm Yuuda ñɩma Paɣtʋ camɩyɛ nɛ ɛpaɖɩɣ Krɩstʋ ñɩma yɔ. Ɛsʋwaɣ Krɩstʋ ñɩma ɖɩsɩ taa, paa pɛkɛ abalaa yaa halaa yɔ, nɛ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛɖɩkɩ salaka taa. Halɩ ɛɛsɩŋaa nɛ ɛcɔŋnɩ samaɣ ŋga kaamʋ pana nɛ kayaɣ Etiyɛɛnɩ pɛɛ nɛ ɛsɩ yɔ.

Sɔɔlɩ kaawɛɛ nɛ ɛkpaɣ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ, ɛlɛ pɩtɩmaɣ-ɩ. Pʋyɔɔ ewoba nɛ ɛpɔzɩ cɔjɔ sɔsɔ se etiyi-i Damaasɩ tɛtʋ taa nɛ ɛnazɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ peeɖe yɔ. Sɔɔlɩ ñɔtɩnɩ tɛtʋ ndʋ lɛ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ lɩɩ ɛ-yɔɔ tuda, ɖɩcalɩsɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛtɔlɩ tataa. Ɛnɩ ɖɔɖɔ nɔɔ nakɛyɛ taŋ; kɔyɔɔdaɣ se: ‘Sɔɔlɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋnazɩɣ-m?’ Sɔɔlɩ pɔzɩ se: ‘Ña anɩ?’ Nɛ nɔɔ ŋga kocosi-i se: ‘Ma lɛ Yesu. Wolo Damaasɩ nɛ mawɩlɩ-ŋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ŋla yɔ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Sɔɔlɩ yʋlʋmɩ. Pɩɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ e-nesi kɩɖɔkʋʋ nɛ pasʋnɩ-ɩ tɛtʋ taa.

Krɩstʋ tʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ kaawɛ Damaasɩ tɛtʋ taa nɛ payaɣ-ɩ se Anaanɩyaasɩ. Yesu tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ eheyi Krɩstʋ tʋ ɛnʋ se: ‘Kʋyɩ ŋkpaɣ habɩyɛ nɖɩ payaɣ se Siɣsiɣ habɩyɛ yɔ, nɛ ŋwolo Yuuda ɖɩɣa taa nɛ ŋpɔzɩ abalʋ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛ-yɔɔ.’ Anaanɩyaasɩ cosi se: ‘Kɩbaɣlʋ, mansɩm abalʋ ɛnʋ camɩyɛ! Ɛnʋ kpaɣaɣnɩ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛɖɩkɩ salaka taa.’ Ɛlɛ Yesu heyi-i se: ‘Wolo ɛ-cɔlɔ. Malɩzɩ-ɩ se esusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa.’

Anaanɩyaasɩ wobi Sɔɔlɩ cɔlɔ lɛ, eheyi-i se: ‘Sɔɔlɩ, mon-koobu, Yesu tiyi-m se mɔnkɔɔ nɛ monkuli ñɛ-ɛsa.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Sɔɔlɩ ɛsa kuli nɛ ɛpaɣzɩ naʋ. Ɛkpɛlɩkɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ ɛpɩsɩ ɛ-wayɩ  tɩŋɩyʋ. Pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ Krɩstʋ tʋ lɛ, ɛ nɛ Krɩstʋ ñɩma lalaa, papaɣzɩ tɔm susuu Sinagɔɔgɩnaa taa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɖɩɣzaɣ Yuuda ñɩma, alɩwaatʋ ndʋ panaɣaɣ Sɔɔlɩ, eɖiɣni susuu Yesu yɔɔ tɔm yɔ. Pɔyɔɔdaɣ se: ‘Pɩtɩkɛ ɛnʋ nazaɣnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɛ?’

Sɔɔlɩ kpaɣ pɩnzɩ naadozo nɛ esusi tɔm Damaasɩ tɛtʋ taa ɛyaa. Yuuda ñɩma paɖaɣ Sɔɔlɩ nɛ pala lɩmaɣza se pakʋʋ-ɩ. Ɛlɛ koobiya nɩɩ pa-lɩmaɣza ana a-tɔm nɛ pasɩnɩ Sɔɔlɩ nɛ ese. Pakpaɣ-ɩ nɛ paɖʋ ɖɔkʋʋ nakʋyʋ taa nɛ powoni-i nɛ petisi-i nɛ tɛtʋ koloŋa wayɩ.

Sɔɔlɩ wobi Yeruzalɛm lɛ, ɛñaɣ pana se ɛkatɩ peeɖe koobiya. Ɛlɛ ɛkpaɣaɣ-wɛ sɔɔndʋ. Peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɩbanʋ weyi payaɣ se Barnaabaasɩ yɔ, ewoni Sɔɔlɩ apostoloowaa cɔlɔ nɛ ɛñaɣ pana nɛ ɛwɩlɩ-wɛ se Sɔɔlɩ lɛɣzaa. Sɔɔlɩ paɣzɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu nɛ kpekpeka, ɛ nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Yeruzalɛm yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔm nɛ payaa-ɩ se Pɔɔlɩ.

“Yesu Krɩstʋ kɔm ɛjaɖɛ yɔɔ se ɛya kɩwɛɛkɩm laɖaa ñʋʋ nɛ mɛnkɛnɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ kɔɔnɔɔ tʋ.”—1 Timootee 1:15