Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 56

Yoziyaasɩ kaasɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ

Yoziyaasɩ kaasɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ

Yoziyaasɩ kaawɛnɩ pɩnzɩ lutozo lɛ, ɛpɩsɩ Yuuda wiyaʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, samaɣ sɛɣaɣ sɩʋ kpelisi nɛ kalakɩ ɖɔɖɔ maajiki. Yoziyaasɩ kɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ hiu nɛ loɖo lɛ, ɛñaɣ pana nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pɛsɛɛ Yehowa camɩyɛ yɔ. Ɛkɔm nɛ ɛtalɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ lɛ, ɛpaɣzɩ yɔkʋʋ sɩʋ kpelisi nɛ altaarunaa ɛ-ɛjaɖɛ taa. Ɛtalɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ nɛ loɖo lɛ, ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se pɔñɔɔzɩ Yehowa templo.

Cɔjɔ sɔsɔ Hilikiya kɔɔ nɛ ɛlɩɩ Yehowa paɣtʋ takayaɣ yɔɔ templo taa. Pɩtɩla paɣtʋ takayaɣ ŋga Moyizi maɣmaɣ kaamawa yɔ, ŋga ɛnawa. Wiyaʋ tɛ takayaɣ taa mayʋ Safaanɩ kpaɣ takayaɣ ŋga nɛ ewoni-kɛ Yoziyaasɩ ɛsɩndaa nɛ ɛpaɣzɩ-kɛ kalʋʋ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ. Yoziyaasɩ welisi tɔm ndʋ pakalaa yɔ lɛ, ɛnɩɩ pɩ-taa se samaɣ wɛʋ nɛ kalakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Wiyaʋ Yoziyaasɩ heyi Hilikiya se: ‘Yehowa kɔ-ɖʋ nɛ pana. Wolo nɛ ŋyɔɔdɩnɩ Yehowa. Yehowa kaɣ-ɖʋ heyuu mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla yɔ.’ Yehowa tɩŋnɩ nayʋ halɩñɩnʋ Uluda yɔɔ nɛ ecosi-wɛ se: ‘Yuuda samaɣ kizi-m. Mankaɣ ka-nɩŋgbaaŋ hɔm, ɛlɛ pɩtɩkɛ wiyaʋ Yoziyaasɩ alɩwaatʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eluzi ɛ-tɩ mɛn-tɛɛ.’

Wiyaʋ nɩ tɔm ndʋ lɛ, ewolo templo taa nɛ ekpeɣli samaɣ kpeekpe. Peeɖe ɛkalɩ Yehowa paɣtʋ takayaɣ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se samaɣ kpeekpe ɛnɩɩ. Peeɖe Yoziyaasɩ nɛ samaɣ kpeekpe  poɖuwaa nɛ pɔyɔɔdɩ se pañaŋ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim.

Yuuda samaɣ tɩtasɩ Paska kazandʋ tɔɔʋ pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ wiyaʋ Yoziyaasɩ kalɩ paɣtʋ takayaɣ taa se pɩwɛɛ se pɔtɔkɩ Paska paa pɩnaɣ ŋga lɛ, eheyi samaɣ se: ‘Pɩwɛɛ se ɖɩla Paska kazandʋ Yehowa.’ Nɛ Yoziyaasɩ yele nɛ pɔkɔnɩ kpɩna sakɩyɛ se palabɩnɩ kɩlaŋ. Ɛñɩnɩ ɖɔɖɔ hendu teyaa se peteɣ hendu templo taa. Samaɣ kpeekpe tɔɔ Paska nɛ pʋwayɩ lɛ, pakpaɣ kɩyakɩŋ lʋbɛ pɔtɔɔ kpɔnʋ ŋgʋ kɩtɩñɩŋ yɔ, kɩ-kazandʋ. Kpaɣnɩ Samɩyɛɛlɩ wɛɛ taa, wiɖiyi samaɣ tɩtasɩ Paska kazandʋ tɔɔʋ ɛzɩ tʋnɛ yɔ. Ŋsɔɔlɩ Yehowa tɔm kpɛlɩkʋʋ na?

“Ñɔ-tɔm kɛ fɩtɩla ma-nɩŋgbanzɩ tɛɛ, tɩkɛ-m mintʋsʋʋ ma-nʋmɔʋ taa.”—Keɣa 118:105