Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 90

Yesu sɩbɩ Goligota

Yesu sɩbɩ Goligota

Cɔjɔnaa woni Yesu Pilaatɩ cɔlɔ. Pilaatɩ pɔzɩ-wɛ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩkɔnɩ abalʋ ɛnɛ cɩnɛ?’ Pocosi-i se: ‘Ɛtɔm se ɛkɛ wiyaʋ!’ Pilaatɩ pɩsɩnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ?” Yesu cosi-i se: “Men-Kewiyaɣ tɩlɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ.”

Pʋwayɩ lɛ, Pilaatɩ yele nɛ powoni Yesu Eroodi weyi ɛkɛ Galilee egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛ-cɔlɔ se ɛlɛ ɛñɩnɩ nɛ ɛna se ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yaa we. Eroodi tɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ-ɩ Pilaatɩ cɔlɔ. Pilaatɩ heyi samaɣ se: ‘Ma nɛ Eroodi ɖɩtɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ. Meyeki-i nɛ ɛɖɛɛ.’ Samaɣ koo nɛ kɔtɔ se: ‘Ɛmʋnɩ sɩm! Ɛmʋnɩ sɩm!’ Sɔɔjanaa kpaɣ ɛgbazɩyɛ nɛ polu Yesu, pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ pamabɩ-ɩ. Papamɩ-ɩ awiya hulaɣ ŋga palʋnɩ sɔɔ yɔ nɛ pohoŋuu-i nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Ðɩhaŋ sɛtʋ, Yuuda ñɩma wiyaʋ.’ Pilaatɩ tasɩ samaɣ heyuu se: ‘Mantɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ.’ Pokoo ɛ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ!” Pɩtɛzɩnaa se Pilaatɩ ha nʋmɔʋ se pakʋ Yesu.

Powoni Yesu lone nɖɩ payaɣ se Goligota yɔ ɖɩ-taa lɛ, pakamɩ-ɩ ɖaʋ yɔɔ nɛ pakʋsɩ ɖaʋ ŋgʋ nɛ pesiɣ. Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ se: ‘Caa, kpeɣ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩŋ mbʋ palakɩ yɔ.’ Ɛyaa hoŋuu Yesu nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim yɔ, tii ɖaʋ yɔɔ nɛ ŋya ña-ñʋʋ.’

Mɩlaa mba paakam Yesu cɔlɔ yɔ, pa-taa lɛlʋ heyi-i se: “Ŋsʋ ñe-Kewiyaɣ taa lɛ, ŋtɔzɩ mɔ-yɔɔ.” Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Meheyiɣ-ŋ sɔnɔ se ma nɛ ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa.’ Ðanaɣ ɖanaa lɛ, cɩkpɛndʋʋ nakʋyʋ yu tɛtʋ yɔɔ nɛ pileɖi ɛzɩ ñɩɣtʋ naadozo mbʋ yɔ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ kaasɩŋ ɖaʋ cɔlɔ, pa-taa lɛlʋ lɛ Yesu ɖoo Maarɩɩ. Yesu heyi Yohanɛɛsɩ se ɛcɔŋnɩ Maarɩɩ yɔɔ ɛzɩ e-ɖoo maɣmaɣ yɔ.

Yesu tɛzɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɛma lɛ!” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ‘pɩkɔm pɩ-taa lɛ!’ Yesu sɔ ɛ-ñʋʋ nɛ etisi fezuu kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ. Peeɖe lɛ, tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ. Templo taa lɛ, pɩsaʋ yuŋ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩtayɩɣ Lone  Kiɖeɖee nɛ Lone Kiɖeɖee Sɔsɔɖɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, kɩcɩyɩ kpaɣnɩ hayo nɛ pitii pɩ-tɛɛ. Sɔɔja weyi ɛwɛɛ peeɖe yɔ ɛna mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɛnɛ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim.’

“Ɛsɔ kaayɔɔdɩ ndʋ ndʋ yɔ, tɩkɛ “ɛɛɛ” ɛ-taa.” —2 Kɔrɛntɩ 1:20