Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 90

Yesu sɩbɩ Goligota

Yesu sɩbɩ Goligota

Cɔjɔnaa woni Yesu Pilaatɩ cɔlɔ. Pilaatɩ pɔzɩ-wɛ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩkɔnɩ abalʋ ɛnɛ cɩnɛ?’ Pocosi-i se: ‘Ɛtɔm se ɛkɛ wiyaʋ!’ Pilaatɩ pɩsɩnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ?” Yesu cosi-i se: “Men-Kewiyaɣ tɩlɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ.”

Pʋwayɩ lɛ, Pilaatɩ yele nɛ powoni Yesu Eroodi weyi ɛkɛ Galilee egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛ-cɔlɔ se ɛlɛ ɛñɩnɩ nɛ ɛna se ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yaa we. Eroodi tɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ-ɩ Pilaatɩ cɔlɔ. Pilaatɩ heyi samaɣ se: ‘Ma nɛ Eroodi ɖɩtɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ. Meyeki-i nɛ ɛɖɛɛ.’ Samaɣ koo nɛ kɔtɔ se: ‘Ɛmʋnɩ sɩm! Ɛmʋnɩ sɩm!’ Sɔɔjanaa kpaɣ ɛgbazɩyɛ nɛ polu Yesu, pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ pamabɩ-ɩ. Papamɩ-ɩ awiya hulaɣ ŋga palʋnɩ sɔɔ yɔ nɛ pohoŋuu-i nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Ðɩhaŋ sɛtʋ, Yuuda ñɩma wiyaʋ.’ Pilaatɩ tasɩ samaɣ heyuu se: ‘Mantɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ.’ Pokoo ɛ-yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ!” Pɩtɛzɩnaa se Pilaatɩ ha nʋmɔʋ se pakʋ Yesu.

Powoni Yesu lone nɖɩ payaɣ se Goligota yɔ ɖɩ-taa lɛ, pakamɩ-ɩ ɖaʋ yɔɔ nɛ pakʋsɩ ɖaʋ ŋgʋ nɛ pesiɣ. Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ se: ‘Caa, kpeɣ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩŋ mbʋ palakɩ yɔ.’ Ɛyaa hoŋuu Yesu nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim yɔ, tii ɖaʋ yɔɔ nɛ ŋya ña-ñʋʋ.’

Mɩlaa mba paakam Yesu cɔlɔ yɔ, pa-taa lɛlʋ heyi-i se: “Ŋsʋ ñe-Kewiyaɣ taa lɛ, ŋtɔzɩ mɔ-yɔɔ.” Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Meheyiɣ-ŋ sɔnɔ se ma nɛ ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa.’ Ðanaɣ ɖanaa lɛ, cɩkpɛndʋʋ nakʋyʋ yu tɛtʋ yɔɔ nɛ pileɖi ɛzɩ ñɩɣtʋ naadozo mbʋ yɔ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ kaasɩŋ ɖaʋ cɔlɔ, pa-taa lɛlʋ lɛ Yesu ɖoo Maarɩɩ. Yesu heyi Yohanɛɛsɩ se ɛcɔŋnɩ Maarɩɩ yɔɔ ɛzɩ e-ɖoo maɣmaɣ yɔ.

Yesu tɛzɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩtɛma lɛ!” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ‘pɩkɔm pɩ-taa lɛ!’ Yesu sɔ ɛ-ñʋʋ nɛ etisi fezuu kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ. Peeɖe lɛ, tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ. Templo taa lɛ, pɩsaʋ yuŋ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩtayɩɣ Lone  Kiɖeɖee nɛ Lone Kiɖeɖee Sɔsɔɖɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, kɩcɩyɩ kpaɣnɩ hayo nɛ pitii pɩ-tɛɛ. Sɔɔja weyi ɛwɛɛ peeɖe yɔ ɛna mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɛnɛ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim.’

“Ɛsɔ kaayɔɔdɩ ndʋ ndʋ yɔ, tɩkɛ “ɛɛɛ” ɛ-taa.” —2 Kɔrɛntɩ 1:20