Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 100

Pɔɔlɩ nɛ Timootee

Pɔɔlɩ nɛ Timootee

Timootee ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ Listrɩ ɛgbɛyɛ taa. Ɛ-caa kaakɛ Grɛɛkɩ tʋ nɛ e-ɖoo ñɛkɛ Yuuda tʋ. Ɛɛkɛ pɩɣa lɛ, e-ɖoo Eniisi nɛ e-neze Loyisi pawɩlɩ-ɩ Yehowa tɔm.

Pɔɔlɩ ɖɔŋaɣ ɛ-tɔm susuu nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ lɛ, ewobi Listrɩ, nɛ ɛna se Timootee sɔɔlɩ koobiya siŋŋ nɛ ɛñakɩ pana nɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ. Pɔɔlɩ yaa Timootee se ɛtɩŋ ɛ-wayɩ ɛ-nʋmɔʋ ɖɔm taa. Pɔɔlɩ kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛfalɩsɩ Timootee se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ esusi laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ ɛwɩlɩ-tʋ camɩyɛ.

Fezuu kiɖeɖeu ɖiyaɣ Pɔɔlɩ nɛ Timootee, lona wena a-taa payɩ powokaɣ yɔ. Ðoo naayɛ taa, Pɔɔlɩ na abalʋ nɔɔyʋ natʋ natʋyʋ taa; abalʋ ɛnʋ eheyi-i se ɛkɔɔ Masedonii nɛ ɛsɩnɩ mba. Nɛ Pɔɔlɩ, Timootee, Silaasɩ nɛ Luka powolo peeɖe, posusi tɔm nɛ paɖʋ nesi nɛ agbaa naayɛ ñɔ.

Abalaa nɛ halaa sakɩyɛ pɩsɩ Krɩstʋ ñɩma Masedonii ñɩma tɛtʋ ndʋ payaɣ se Tesalooniiki yɔ, tɩ-taa. Ɛlɛ Yuuda ñɩma nabɛyɛ sʋsaɣ Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa. Yuuda ñɩma mba peseɣti samaɣ nakɛyɛ nɛ kakʋyɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa pɔ-yɔɔ nɛ kowoni-wɛ tɛtʋ ñʋndɩnaa cɔlɔ nɛ kokou se: ‘Ɛyaa panɛ, pɛkɛ Roma wiyaʋ koyindinaa!’ Pɔɔlɩ nɛ Timootee pe-weziŋ kaawɛ kaɖɛ taa, pʋyɔɔ pakʋyɩnɩ ɖoo nɛ pɛɖɛɛ Beree.

Ɛyaa mba pɛwɛ Beree yɔ, paasɔɔlɩ siŋŋ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Pa-taa sakɩyɛ mba paakɛ Grɛɛkɩ ñɩma nɛ Yuuda ñɩma yɔ, papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma. Ɛlɛ Yuuda ñɩma nabɛyɛ lɩnɩ Tesalooniiki nɛ pɔkɔɔ peseɣti-wɛ se panazɩ tɔm susuyaa lɛ, Pɔɔlɩ kʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ Atɛɛnɩ. Timootee nɛ Silaasɩ paba ñacaɣ peeɖe nɛ pakpazɩɣ koobiya ɖoŋ. Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ tiyi Timootee se ɛpɩsɩ Tesalooniiki nɛ ɛsɩnɩ peeɖe koobiya nɛ pɔɖɔkɩ kpam  nazɩm taa. Pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Pɔɔlɩ tiyi Timootee agbaa sakɩyɛ taa se ewolo nɛ ɛkpazɩ koobiya ɖoŋ.

Pɔɔlɩ heyi Timootee se: ‘Mba pɔsɔɔlaa se pɛsɛɛ Yehowa yɔ, pakaɣ-wɛ nazʋʋ.’ Panazɩ Timootee nɛ pɔtɔ-ɩ salaka e-tisuu yɔɔ. Ɛ-taa kaawɛ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩha-ɩ waɖɛ nɛ ɛwɩlɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa.

Pɔɔlɩ heyi Filiipu ñɩma se: ‘Mentiyiɣni-mɩ Timootee. Ɛkaɣ-mɩ wɩlʋʋ ɛzɩma ɩɖɔ toovenim taa nɛ ɛfalɩsɩ-mɩ ɖɔɖɔ tɔm susuu nʋmɔʋ taa.’ Pɔɔlɩ kaanawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtaa Timootee liu. Pa-naalɛ palabɩ tʋmɩyɛ pɩnzɩ sakɩyɛ ɛzɩ taabalaa kɩbama siŋŋ yɔ.

“Mɛnfɛyɩnɩ nɔɔyʋ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, weyi eekemsi camɩyɛ mɩ-tɔm cɔlɔ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ: Pe-kpeekpe pañɩnɩɣ pɛ-kɛzɛɣa, pɩtɩkɛ Yesu Krɩstʋ ŋga.”—Filiipu 2:20, 21