Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 74

Yesu pɩsɩ Mesiya

Yesu pɩsɩ Mesiya

Yohanɛɛsɩ kaawɛ nɛ esusuu se: ‘Weyi ɛkɩlɩ-m yɔ, eɖiɣni kɔm.’ Yesu kaawɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 30 mbʋ yɔ lɛ, ɛkʋyɩ Galilee nɛ ewolo Yɔɔrdaŋ Pɔɔ cɔlɔ, ɖenɖe Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ ɛyaa lɩm yɔ. Yesu ñɩnaɣ se Yohanɛɛsɩ ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Pɩtɩkɛ ma pɩwɛɛ se mamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. Ɛlɛ ña pɩwɛɛ se ŋmɩyɩsɩ-m lɩm.’ Peeɖe Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Yehowa sɔɔlaa se ŋmɩyɩsɩ-m lɩm.’ Pɩla mbʋ nɛ pɛɖɛɛ petii Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa, nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ Yesu lɩm.

Yesu lɩnɩ lɩm tɛɛ lɛ, ɛla adɩma. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɔdaa tʋlɩ nɛ fezuu kiɖeɖeu tii Yesu yɔɔ ehooye tɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa yɔɔdɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛtɔ se: “Ɛnʋ yɔ, ɛkɛ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi man-taa wɛnɩ-ɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.”

Yehowa fezuu tibi Yesu yɔɔ lɛ, ɛpɩsɩ Krɩstʋ yaa Mesiya. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛpaɣzɩɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa tiyi-i tɛtʋ yɔɔ yɔ.

Patɩɩmɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, ewolo kañɩmbusuu taa nɛ ɛcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ 40. Ɛpɩsaa nɛ ɛkɔɔ lɛ, ewolo Yohanɛɛsɩ cɔlɔ. Yesu kaawɛɛ nɛ ɛɖɔŋ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Yohanɛɛsɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ tɔ se: ‘Ɛnʋ yɔ, ɛkɛnɩ Ɛsɔ Heɣa ŋga kahɩzɩɣ ɛjaɖɛ kɩwɛɛkɩm yɔ.’ Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩ mbʋ se piyele nɛ samaɣ na se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya. Ŋsɩm mbʋ pɩtalɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ kañɩmbusuu taa yɔ? Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɔm.

“Nɔɔ nakɛyɛ lɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ se: ‘Ɛnʋ yɔ ɛkɛ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛnɩ-ɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.’”—Maarkɩ 1:11