Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 19

Kajalaɣ kɩjɩkpɩŋ naadozo

Kajalaɣ kɩjɩkpɩŋ naadozo

Pakpaɣaɣ Izrayɛɛlɩ piya nɛ ɖoŋ nɛ sɩlakɩ tʋma ɛzɩ yomaa yɔ. Pʋyɔɔ Yehowa tiyi Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ se powolo peheyi Faraɔɔ se: ‘Yele man-samaɣ nɛ kowolo kɛsɛ-m kañɩmbusuu taa.’ Faraɔɔ cosini cajayɛ se: ‘Man-paa fɛyɩnɩ ndʋ Yehowa yɔɔdʋʋ yɔ, nɛ maayeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.’ Pʋwayɩ lɛ, Faraɔɔ ñɩɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ nɛ sɩlakɩ tʋma wena awɛ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ kajalaɣ ñɩna yɔ. Nɛ Yehowa ɖʋ ɛ-taa se ɛwɩlɩɣ Faraɔɔ lɔŋ pazɩ. Ŋsɩm ɛzɩma ɛkaɣ-ɩ wɩlʋʋ lɔŋ ɛnɩ yɔ? Ɛkaɣ kɔnʋʋ Kɩjɩkpɩŋ Hiu Ejipiti mba yɔɔ. Yehowa heyi Moyizi se: ‘Faraɔɔ kizaa se eewelisiɣni-m. Cee tanaŋ tɛɛ, ɛkaɣ wobu Niili pɔɔ nɔɔ. Wolo ɛ-cɔlɔ peeɖe nɛ ŋheyi-i se Niili taa lɩm kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ calɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ekizaa se eeyeki man-samaɣ nɛ kɛɖɛɛ.’ Moyizi wolo Faraɔɔ cɔlɔ ɛzɩ Yehowa heyuu-i yɔ. Aarɔɔnɩ kpaɣ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛma Niili pɔɔ Faraɔɔ ɛsɩndaa nɛ lɩm pɩsɩ calɩm. Nɛ Niili lɩm paɣzɩ sɔŋ lɩʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kpakpasɩ sɩba nɛ lɩm mbʋ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ-pʋ ñɔʋ. Ɛlɛ Faraɔɔ ɖɔkɩ ñɩtʋ se eeyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.

 Kɩyakɩŋ lʋbɛ wayɩ lɛ, Yehowa ɖaɣnɩ tiyuu Moyizi Faraɔɔ cɔlɔ se eheyi-i tɔm tʋnɛ: ‘Ye ŋtiyele man-samaɣ nɛ kɛɖɛɛ yɔ, meyeki nɛ sayɛɛ su Ejipiti ɛjaɖɛ taa ɖo.’ Faraɔɔ tasɩ kizuu se eeyeki samaɣ nɛ kɛɖɛɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, Aarɔɔnɩ kpazɩ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛsɔdaa nɛ sayɛɛ paɣzɩ suu Ejipiti ɛjaɖɛ taa. Sayɛɛ kaawɛ paa le, ɖɩsɩ taa, ɛyaa ɖɩhɩnɩyɛ taa nɛ ñanzɩ taa. Faraɔɔ heyi Moyizi se etendi Yehowa nɛ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩsɩɩ tɩnaɣ. Nɛ Faraɔɔ tɔ se eyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ. Yehowa yele nɛ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ, kɩsɩɩ tɩnaɣ nɛ Ejipiti ñɩma kuu sayɛɛ wena asɩba yɔ nɛ pakaa huwa huwa. Nɛ sɔŋ ñɛyɩnɩ ɛjaɖɛ tɩŋa yem. Ɛlɛ Faraɔɔ ɖaɣnɩ kizuu se samaɣ ɛtaaɖɛɛ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se: ‘Yele nɛ Aarɔɔnɩ kpaɣ ɛ-ɖaʋ nɛ ɛmabɩnɩ tɛtʋ, nɛ mʋzʋʋ pɩsɩ pɔtʋ.’ Aarɔɔnɩ tɩɩlabɩ mbʋ lɛ, pɔtʋ lɩɩ paa le. Faraɔɔ samaɣ taa nabɛyɛ wolo nɛ peheyi-i se: ‘Kɩjɩkpʋʋ kʋnɛ Ɛsɔ cɔlɔ kɩlɩnaa.’ Ɛlɛ Faraɔɔ ɖaɣnɩ kizuu kpem se eeyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.

“Mankaɣ-wɛ wɩlʋʋ me-nesi nɛ mon-ɖoŋ nɛ pakaɣ tɩlʋʋ se ma-hɩɖɛ lɛ [Yehowa]” —Yereemii 16:21