Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 31

Yozuwee nɛ Gabaɔŋ

Yozuwee nɛ Gabaɔŋ

Kanaŋ ajɛɛ kpeekpe nɩ Yeriikoo tɛtʋ yɔkʋʋ tɔm. Pʋyɔɔ ajɛɛ ana alabɩ nɔɔ se ayooni Izrayɛɛlɩ piya. Ɛlɛ Gabaɔŋ mba lɩmaɣza kaawɛ ndɩ. Posu fɔlɔtɔnaa cɛkɩŋ nɛ powolo pana Yozuwee nɛ peheyi-i se: ‘Ðɩlɩnɩ ɖooo poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa. Ðɩnɩ Yehowa tɔm nɛ mbʋ payɩ ɛlabɩ-mɩ Ejipiti nɛ Mowaabʋ yɔ. Iɖuu se ɩɩkaɣ-ɖʋ labʋ you nɛ ɖa lɛ, ɖɩkaɣ kɛʋ mi-yomaa.’

Yozuwee tisi pɔ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se mba ɩɩkaɣ-wɛ labʋ you. Ɛlɛ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, Yozuwee kɔɔ ɛna se Gabaɔŋ mba tɩlɩɩnɩ poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa. Kanaŋ egeetiye taa peeɖe pɛwɛɛ. Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩcɛtɩ-ɖʋ?’ Pocosi-i se: ‘Sɔɔndʋ kpanɩ-ɖʋ! Ðɩnawa se mɩ-Ɛsɔ Yehowa sɩɣnɩ-mɩ yoŋ weyi ɩlakɩ yɔ ɩ-taa. Ðitendi-mɩ ɩtaakʋ-ɖʋ.’ Yozuwee la ɛzɩ eeɖuu yɔ nɛ ɛtɩkʋ-wɛ.

Pitileɖi lɛ, Kanaŋ awiya kagbanzɩ nɛ a-sɔɔjanaa wolo se poyooni Gabaɔŋ mba. Peeɖe Yozuwee nɛ ɛ-sɔɔjanaa pɔɖɔm  ɖoo kiya se powolo paya Gabaɔŋ mba ñʋʋ. Tɛʋ fem tanaŋ tɛɛ lɛ, papaɣzɩ you. Kanaŋ mba paɣzɩ seu nɛ weyi ɛna nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ, ɛtɩŋ. Ɛlɛ ɖenɖe payɩ pɛɖɛɣaɣ yɔ, Yehowa yele nɛ ɖɔmbɛɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ pɩtɔlʋʋ pɔ-yɔɔ. Peeɖe Yozuwee tendi Yehowa se eyele wɩsɩ sɩŋ si-ɖeɖe. Wiɖiyi wɩsɩ tɩsɩŋ si-ɖeɖe, ɛbɛ yɔɔ Yozuwee pɔzʋʋ Yehowa lɛɛlɛɛyɔ se eyele nɛ pɩla mbʋ? Pɩwɩlɩɣ se ɛtaɣaɣ Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Pɩla mbʋ nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩzɩ nɛ pakʋ Kanaŋ awiya ana nɛ a-sɔɔjanaa tɩŋa.

“Ɩtɔma ‘ɛɛɛ’ kɔyɔ, pɩkɛ ‘ɛɛɛ’, ɩtɔma ‘aayɩ’ kɔyɔ, pɩkɛ ɖɔɖɔ ‘aayɩ’. Mbʋ pɩtasɩɣ sɔzʋʋ yɔ, pɩlɩnɩ [kɩdɛkɛdʋ] cɔlɔ.”—Maatiyee 5:37