Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 13

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Yehowa heyi Yakɔɔb se ɛkaɣ ɛ-yɔɔ kandɩyʋʋ, ɛzɩ ɛɛkandɩyʋʋ Abraham nɛ Izaakɩ pɔ-yɔɔ yɔ. Yakɔɔb wobi tɛtʋ ndʋ payaɣ se Haaraɣ yɔ tɩ-taa, ɛkpaɣ halʋ peeɖe nɛ ɛwɛɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ nɛ ñɩm sakɩyɛ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Yakɔɔb se: ‘Pɩsɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa.’ Nɛ Yakɔɔb nɛ ɛ-hɔʋ papaɣzɩ ɖɔm nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ kiwokini pɛ-tɛ yɔ. Pɩkɛdaa lɛ, Yakɔɔb lɩmɖʋyaa nabɛyɛ kɔɔ nɛ peheyi-i se: ‘Ña-ɖalʋ Ezaawuu ɖiɣni kɔm, ɛ nɛ abalaa 400.’ Sɔɔndʋ kpa Yakɔɔb se Ezaawuu ɛtaakɔɔ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm ɛ nɛ ɛ-hɔʋ. Pʋyɔɔ ɛtɩmnɩ Yehowa se: ‘Mentendi-ŋ, ya ma-ñʋʋ nɛ ŋlɩzɩ-m man-ɖalʋ nesi tɛɛ.’ Tɛʋ fema lɛ, Yakɔɔb tiyini Ezaawuu kʋjɔŋ ndɩ ndɩ: Heŋ, pʋŋ, naŋ, aɖaaɖaanaa nɛ kpaŋasɩ.

Ðoo yuwa nɛ Yakɔɔb wɛɛ e-ɖeke lɛ, ɛna Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ. Ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ papaɣzɩ lʋbʋ. Pɛwɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ tɛʋ kɔɔ kife. Paa pɩɩkʋ Yakɔɔb yɔ, etiyele ɛ-tɩ se tiyiyu ɛwabɩ-ɩ. Tiyiyu heyi-i se: ‘Yebi-m mɛnɖɛɛ.’ Ɛlɛ Yakɔɔb cosi-i se: ‘Aayɩ, wazɩ-m pʋcɔ nɛ meyebi-ŋ.’

Pɩtɛmna se tiyiyu wazɩ Yakɔɔb. Peeɖe Yakɔɔb nawa se Yehowa ɛɛkaɣ yebu nɛ Ezaawuu labɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm.

Tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ, Yakɔɔb kʋsɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛcɔnɩ ɖooo poliŋ taa lɛ, ɛna Ezaawuu nɛ ɛyaa 400. Nɛ Yakɔɔb ɖɛɛ ɛ-hɔʋ nɔɔ nɛ ewolo  eluŋ Ezaawuu tɛɛ tam lʋbɛ. Ezaawuu se nɛ ɛkatɩ Yakɔɔb nɛ ɛmʋ-ɩ atuu. Pa-naalɛ petisi ɛzɩtɛɣlɩm nɛ pala laŋhɛzɩyɛ. Ña-naʋ taa yɔ, Yehowa maɣzɩɣ suwe mbʋ Yakɔɔb laba se ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

Pʋwayɩ lɛ, Ezaawuu pɩsɩ ɛ-tɛ nɛ Yakɔɔb ñowolo ɛɖɛɛ ɛ-nʋmɔʋ. Yakɔɔb kaawɛnɩ abalɩbiya 12. Sɩ-hɩla yɔ: Rubɛɛnɩ, Siimeyɔɔ, Leevi, Yuuda, Daanɩ, Naftalii, Gaadɩ, Asɛɛrɩ, Isakaarɩ, Zabulɔɔ, Yosɛɛfʋ nɛ Bɛnjamɛɛ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ piya nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ; ŋga lɛ Yosɛɛfʋ. Ŋsɩm ɛzɩma ɛkɔŋ labʋ yɔ? Ðɩkaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ.

“Ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa, ɩwazɩ mba papaɖɩɣ-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ɩtɩmɩ mba palɩɣ mɩ-wayɩ nɛ pɛcɛtɩɣ mɩ-yɔɔ tɔm yɔ, pɔ-yɔɔ. Nɛ ɩkɛ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-piya.”—Maatiyee 5:44, 45