Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 13

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Yehowa heyi Yakɔɔb se ɛkaɣ ɛ-yɔɔ kandɩyʋʋ, ɛzɩ ɛɛkandɩyʋʋ Abraham nɛ Izaakɩ pɔ-yɔɔ yɔ. Yakɔɔb wobi tɛtʋ ndʋ payaɣ se Haaraɣ yɔ tɩ-taa, ɛkpaɣ halʋ peeɖe nɛ ɛwɛɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ nɛ ñɩm sakɩyɛ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Yakɔɔb se: ‘Pɩsɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa.’ Nɛ Yakɔɔb nɛ ɛ-hɔʋ papaɣzɩ ɖɔm nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ kiwokini pɛ-tɛ yɔ. Pɩkɛdaa lɛ, Yakɔɔb lɩmɖʋyaa nabɛyɛ kɔɔ nɛ peheyi-i se: ‘Ña-ɖalʋ Ezaawuu ɖiɣni kɔm, ɛ nɛ abalaa 400.’ Sɔɔndʋ kpa Yakɔɔb se Ezaawuu ɛtaakɔɔ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm ɛ nɛ ɛ-hɔʋ. Pʋyɔɔ ɛtɩmnɩ Yehowa se: ‘Mentendi-ŋ, ya ma-ñʋʋ nɛ ŋlɩzɩ-m man-ɖalʋ nesi tɛɛ.’ Tɛʋ fema lɛ, Yakɔɔb tiyini Ezaawuu kʋjɔŋ ndɩ ndɩ: Heŋ, pʋŋ, naŋ, aɖaaɖaanaa nɛ kpaŋasɩ.

Ðoo yuwa nɛ Yakɔɔb wɛɛ e-ɖeke lɛ, ɛna Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ. Ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ papaɣzɩ lʋbʋ. Pɛwɛɛ lʋbʋ yɔɔ nɛ tɛʋ kɔɔ kife. Paa pɩɩkʋ Yakɔɔb yɔ, etiyele ɛ-tɩ se tiyiyu ɛwabɩ-ɩ. Tiyiyu heyi-i se: ‘Yebi-m mɛnɖɛɛ.’ Ɛlɛ Yakɔɔb cosi-i se: ‘Aayɩ, wazɩ-m pʋcɔ nɛ meyebi-ŋ.’

Pɩtɛmna se tiyiyu wazɩ Yakɔɔb. Peeɖe Yakɔɔb nawa se Yehowa ɛɛkaɣ yebu nɛ Ezaawuu labɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm.

Tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ, Yakɔɔb kʋsɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛcɔnɩ ɖooo poliŋ taa lɛ, ɛna Ezaawuu nɛ ɛyaa 400. Nɛ Yakɔɔb ɖɛɛ ɛ-hɔʋ nɔɔ nɛ ewolo  eluŋ Ezaawuu tɛɛ tam lʋbɛ. Ezaawuu se nɛ ɛkatɩ Yakɔɔb nɛ ɛmʋ-ɩ atuu. Pa-naalɛ petisi ɛzɩtɛɣlɩm nɛ pala laŋhɛzɩyɛ. Ña-naʋ taa yɔ, Yehowa maɣzɩɣ suwe mbʋ Yakɔɔb laba se ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ yɔ pɩ-yɔɔ?

Pʋwayɩ lɛ, Ezaawuu pɩsɩ ɛ-tɛ nɛ Yakɔɔb ñowolo ɛɖɛɛ ɛ-nʋmɔʋ. Yakɔɔb kaawɛnɩ abalɩbiya 12. Sɩ-hɩla yɔ: Rubɛɛnɩ, Siimeyɔɔ, Leevi, Yuuda, Daanɩ, Naftalii, Gaadɩ, Asɛɛrɩ, Isakaarɩ, Zabulɔɔ, Yosɛɛfʋ nɛ Bɛnjamɛɛ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ piya nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ; ŋga lɛ Yosɛɛfʋ. Ŋsɩm ɛzɩma ɛkɔŋ labʋ yɔ? Ðɩkaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ.

“Ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa, ɩwazɩ mba papaɖɩɣ-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ɩtɩmɩ mba palɩɣ mɩ-wayɩ nɛ pɛcɛtɩɣ mɩ-yɔɔ tɔm yɔ, pɔ-yɔɔ. Nɛ ɩkɛ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-piya.”—Maatiyee 5:44, 45