Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 73

Yohanɛɛsɩ ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Mesiya

Yohanɛɛsɩ ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Mesiya

Zekariya nɛ Elizaabɛɛtɩ pa-pɩyalʋ Yohanɛɛsɩ paɣlaa lɛ, ɛpɩsɩ nayʋ. Yehowa tɩŋnɩ Yohanɛɛsɩ yɔɔ nɛ eheyi samaɣ se Mesiya ɖiɣni kɔm. Yohanɛɛsɩ taasusuu tɔm tɛtʋ taa yaa sinaagɔɔgɩwaa taa, ɛlɛ kañɩmbusuu taa esusaɣ tɔm. Ɛyaa lɩɣaɣnɩ Yeruzalɛm nɛ Yudee hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa nɛ pɔkɔŋ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ nɛ panɩɣ Ɛsɔtɔm. Eheyi-wɛ se pʋcɔ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ lɛ, pɩwɛɛ se peyele kɩdɛkɛdɩm labʋ. Sakɩyɛ welisini Yohanɛɛsɩ nɛ pɩtɛ lɛ, pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-wɛ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa.

Yohanɛɛsɩ kaacaɣ wezuu kɛlɛʋ. Esuwaɣ wondu ndʋ palabɩnɩ aɖaaɖaanaa hʋndʋ yɔ, nɛ ɛtɔkɩ ajenda nɛ tʋŋ num. Ɛ-tɔm lakaɣ samaɣ piti. Halɩ Farɩsɩ ñɩma nɛ Saduki ñɩma mba paawɛ cajayɛ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, powokaɣ ɖɔɖɔ ɛ-cɔlɔ. Yohanɛɛsɩ heyi-wɛ se: ‘Pɩpɔzʋʋ se ɛlɛɣzɩ mi-wezuu caɣʋ nɛ ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Ɩtaamaɣzɩ se ɩyɔɔdʋʋ se ɩkɛ Abraham piya yɔ, ɩtɛm wɛʋ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Pɩtɩwɩlɩ se ɩkɛ Ɛsɔ piya.’

Ɛyaa sakɩyɛ kɔŋaɣ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ se: ‘Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ?’ Ecosi-wɛ se: ‘Ye nɔɔyʋ ɛwɛnɩ tokonaa naalɛ yɔ, ɛha kʋɖʋmʋʋ weyi ɛfɛyɩna yɔ.’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ eheyi-wɛ tɔm ndʋ yɔ? Ɛñɩnaɣ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩtɩlɩ se pʋcɔ nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se pɔsɔɔlɩ ɛyaa.

Yohanɛɛsɩ heyi lambuu mʋyaa se: ‘Ɩwɛɛ toovenim nɛ itaamuli nɔɔyʋ.’ Eheyi sɔɔjanaa se: ‘Itaayele nɛ pataa mɩ-nɔsɩ num nɛ ɩtaacɛtɩ ɖɔɖɔ.’

 Cɔjɔnaa nɛ Leevi ñɩma powolo Yohanɛɛsɩ cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Anɩ ŋkɛnaa? Paa weyi ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ weyi ŋkɛnaa yɔ.’ Yohanɛɛsɩ cosi-wɛ se: ‘Mɛnkɛ kañɩmbusuu taa nɔɔ ŋga kasɩɣnɩ samaɣ se kɔñɔtɩnɩ Yehowa yɔ, ɛzɩ Izaayii kaayɔɔdʋʋ yɔ.’

Samaɣ kaasɔɔlɩ tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ wɩlaɣ yɔ. Sakɩyɛ pɔzaɣ pa-tɩ se ɛzɩ ɛnʋ kɛnɩ Mesiya. Ɛlɛ eheyi-wɛ se: ‘Nɔɔyʋ ɖiɣni kɔm nɛ ɛkɩlɩ-m siŋŋ. Halɩ mantɩmʋna se mɔhɔzɩ ɛ-naataŋgbala. Ma lɛ, lɩm mamɩyɩsɩɣ ɛyaa, ɛlɛ ɛnʋ lɛ, fezuu kiɖeɖeu taa ɛkaɣ ɛyaa mɩyɩsʋʋ.’

“Ɛkɔm kɛʋ aseɣɖe tʋ se ɛlɩzɩ aseɣɖe tɔm mintʋsʋʋ yɔɔ, nɛ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛyaa kpeekpe tisi.”—Yohanɛɛsɩ 1:7