Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 59

Abalɩbiya nasɩyɩ naanza ñam Yehowa camɩyɛ

Abalɩbiya nasɩyɩ naanza ñam Yehowa camɩyɛ

Nebukadɩnezaarɩ kpaɣ Yuuda awumbiya nɛ ewoni Babilɔɔnɩ lɛ, eheyi ɛ-ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ weyi payaɣ se Asɩpenaazɩ yɔ se ɛcɔnɩ pe-ɖeɖe. Nebukadɩnezaarɩ heyi Asɩpenaazɩ se ɛcɔna nɛ ɛlɩzɩ pa-taa mba pekpeetaa nɛ pɛwɛɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Pakpaɣ pɩnzɩ naadozo nɛ pafalɩsɩnɩ-wɛ. Pɛtɛŋ-wɛ falɩsʋʋ lɛ, papɩsɩ Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa sɔsaa. Pɩɩpɔzaa se piya evelisi nzɩ sɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma pakalɩɣ, pamaɣ nɛ pɔyɔɔdʋʋ Kaldee ñɩma kʋnʋŋ ŋgʋ payaɣ se Akadiyaŋ yɔ. Pɩɩpɔzaa ɖɔɖɔ se pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ ŋga wiyaʋ ɖɩɣa taa ñɩma tɔkɩ yɔ. Abalɩbiya nzɩ, sɩ-taa naanza hɩla yɔ: Danɩyɛɛlɩ, Anaanɩyaasɩ, Misaayɛɛlɩ nɛ Azariya. Ɛlɛ Asɩpenaazɩ ha-wɛ Babilɔɔnɩ ñɩma hɩla. Ɛya Danɩyɛɛlɩ se  Bɛlsazaarɩ, Anaanɩyaasɩ se Sadraakɩ, Misaayɛɛlɩ se Mesaakɩ nɛ Azariya se Abɛdɩnego. Falɩsʋʋ mbʋ pamʋʋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pakaɣ yebu Yehowa sɛʋ na?

Piya evelisi naanza waa panɛ, paɖʋ pa-taa kpem se pañaŋ Yehowa. Panawa se pɩtɩmʋna se pɔtɔɔ wiyaʋ tɔɔnaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa paɣtʋ taa lɛ, kɛfɛyɩ kele kele. Pʋyɔɔ peheyi Asɩpenaazɩ se: ‘Ðitendi-ŋ, taaha-ɖʋ wiyaʋ tɔɔnaɣ.’ Nɛ Asɩpenaazɩ pɩsɩnɩ-wɛ se: ‘Ye ɩtɩtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ wiyaʋ kɔɔ nɛ ɛna se pɩwɩɣ-mɩ yɔ, pakʋʋ-m.’

Peeɖe Danɩyɛɛlɩ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ nɛ eheyi pɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ se: ‘Ðitendi-ŋ, avema hiu taa lɛ, ha-ɖʋ ɖozi hatʋ yeke nɛ lɩm nɛ ɖɩtɔɔ nɛ pʋwayɩ-lɛ, ŋkpaɣ-ɖʋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ evebiya lɛɛsɩ nzɩ sɩtɔkɩ wiyaʋ tɔɔnaɣ yɔ nɛ ŋna.’ Pɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ tisi nɛ ɛla mbʋ.

Avema hiu wayɩ lɛ, Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa pekpeetaa nɛ pakɩlɩ evebiya lɛɛsɩ. Yehowa taa labɩ leleŋ se pañamɩ-ɩ. Halɩ ɛha Danɩyɛɛlɩ lɔŋsɩnɖɛ se ɛpɩzɩ nɛ ɛnɩɩ natʋ nɛ ɖoza tɔbʋʋ.

Falɩsʋʋ tɛma lɛ, Asɩpenaazɩ woni evebiya nzɩ wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ cɔlɔ. Wiyaʋ takɩ-sɩ lɛ, ɛna se Danɩyɛɛlɩ, Anaanɩyaasɩ, Misaayɛɛlɩ nɛ Azariya pɛwɛ lɛɣtʋ nɛ pɩkpaɖɩ evebiya lɛɛsɩ. Ɛkpaɣ pa-naanza se pala tʋmɩyɛ e-kewiyaɣ ɖɩɣa taa. Wiyaʋ pɔzaɣ-wɛ pa-lɩmaɣza ɖoŋ ɖoŋ tɔm kɩcɛyɩtʋ sakɩyɛ yɔɔ. Yehowa yeba nɛ pɛwɛɛ lɛɣtʋ nɛ pɩkɩlɩ wiyaʋ lɔŋ tasɩyaa nɛ maajiki laɖaa tɩŋa.

Paa Danɩyɛɛlɩ, Anaanɩyaasɩ, Misaayɛɛlɩ nɛ Azariya paakɛ agɔma yɔ, patɩsɔɔ se pɛkɛ Yehowa sɛyaa. Pɩwɛɣ ɖeu se ña ɖɔɖɔ ŋtɔzʋʋ Yehowa yɔɔ paa ɛzɩmtaa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ña-lʋlɩyaa fɛyɩ ñɔ-cɔlɔ yɔ.

“Nɔɔyʋ etaani ña-pɩjatʋ, ɛlɛ kɛ tɔm mʋyaa nʋmɔʋ kɩbaŋʋ wɩlɩyʋ, yɔɔdaɣ taa, tɔm wɩlʋʋ taa, sɔɔlɩm taa, tisuu taa nɛ kele kele caɣʋ taa.”—1 Timootee 4:12