Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 26

Cɔŋɩyaa hiu nɛ naalɛ

Cɔŋɩyaa hiu nɛ naalɛ

Izrayɛɛlɩ piya kʋyɩ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ nɛ sɩtɩŋnɩ Paɖaŋ kañɩmbusuu taa nɛ siwolo ɖenɖe payaɣ se Kadɛsɩ yɔ. Peeɖe Yehowa heyi Moyizi se: ‘Tiyi abalaa 12, paa cejewiye nɖɩ lɛ, ɖɩ-taa abalʋ kʋɖʋm nɛ powolo pɔcɔŋ Kanaŋ tɛtʋ ndʋ mankaɣ cɛlʋʋ Izrayɛɛlɩ piya yɔ.’ Moyizi lɩzɩ abalaa 12 nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo Kanaŋ tɛtʋ taa nɛ ɩna se tɛtʋ wɛ ɖeu nɛ tɔɔnasɩ lakɩ tɩ-yɔɔ camɩyɛ yaa we? Ɩcɔna nɛ ɩna se ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pɛwɛ ɖoŋ yaa pɛfɛyɩ ɖoŋ; nɛ pɛwɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa yaa kizinzikiŋ tɛɛ pasʋʋ?’ Yozuwee nɛ Kalɛɛb paawɛ abalaa 12 waa mba pa-taa nɛ pɛɖɛɛ powolo Kanaŋ.

Kɩyakɩŋ 40 wayɩ lɛ, cɔŋɩyaa pɩsaa, pɔɖɔkɩ pe-nesi tɛɛ hiyiŋ, viiñi nɛ tɩŋ pee lɛɛna. Pɔkɔma lɛ, pɔyɔɔdɩ se: ‘Pɩkɛ tɛtʋ kɩbandʋ. Ɛlɛ mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pɛwɛ ɖoŋ kpem nɛ pɔcɔzɩ pɛ-tɛtʋ kolonzi sɔsɔsɩ.’ Ɛlɛ Kalɛɛb yɔɔdɩ se: ‘Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwabɩ-wɛ. Ðɩkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɖɩɖɛɛ kpaagbaa.’ Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Kalɛɛb yɔɔdɩ mbʋ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ nɛ Yozuwee pataɣ Yehowa liu. Ɛlɛ cɔŋɩyaa hiu waa lalaa tɔ se: ‘Aayɩ! Ɛyaa mba patalɩ ɛyaa kpem, pɛwɛ ɛzɩ ɖogowaa yɔ! Ðɩtɩlɩɩ pʋyʋ pɛ-ɛsɩndaa.’

Pitii Izrayɛɛlɩ piya yɔɔɔ nɛ sɩpaɣzɩ miduu nɛ siheyiɣ ɖama se: ‘Ðɩlɩzɩ ɖa-tɩ ñʋʋdʋ kɩfalʋ nɛ ɖɩpɩsɩ Ejipiti. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye  ɖiwobi tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, sɩm pɩtɛŋnɩ-ɖʋ?’ Yozuwee nɛ Kalɛɛb peheyi samaɣ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Ɩtaamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Yehowa kaɣ ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ.’ Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya tiwelisini-wɛ. Halɩ sɩñɩnaɣ se sɩkʋ Yozuwee nɛ Kalɛɛb!

Ɛbɛ Yehowa laba? Eheyi Moyizi se: ‘Mbʋ pɩtɩŋa payɩ malabɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, pɩtɩmaɣ-sɩ. Sɩ-ñʋʋ taa wɛ ɖoŋ mbʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pɛwɛɣ nɛ poyotuu kañɩmbusuu taa cɩnɛ pɩnzɩ 40 nɛ pɔkɔɔ pasɩ. Yozuwee nɛ Kalɛɛb nɛ piya cikpesi ɖeke kaɣnɩ wobu Kanaŋ tɛtʋ ndʋ manɖʋwa se mɛncɛlɩɣ-mɩ yɔ, tɩ-taa.’

“Pɩlabɩ we nɛ iseɣ sɔɔndʋ, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ.”—Maatiyee 8:26