Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 95

Nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩsɩnzɩ-wɛ

Nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩsɩnzɩ-wɛ

Abalʋ nɔɔyʋ cakaɣ templo nɔnɔɔ taa nɛ ɛsʋlʋmʋʋ ɛyaa liidiye; ɛkɛ kaakalaɣ. Ðanaɣ nakɛyɛ yɔɔ, abalʋ ɛnʋ ɛna Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pasʋwaɣ templo taa. Nɛ eheyi-wɛ se: ‘Mentendi-mɩ, ɩha-m nabʋyʋ?’ Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: ‘Mɛwɛnɩ nabʋyʋ se mahaɣ-ŋ, nɛ pɩkpaɖɩ liidiye. Yesu ɖoŋ taa lɛ, kʋyɩ nɛ ŋɖɔ.’ Pɩyɛɛrɩ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm! Piti lakasɩ nzɩ sɩkɛdɩnɩ samaɣ pɩdɩɩfɛyɩ. Siyeba ɖɔɖɔ nɛ sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu.

Ɛlɛ cɔjɔnaa nɛ Saduki ñɩma ñamʋ pana siŋŋ. Pakpa apostoloowaa mba, powoni-wɛ tɔm hʋyaa cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-wɛ se: ‘A-ɖoŋ taa ɩwa abalʋ ɛnʋ?’ Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: ‘Yesu weyi ɩkʋwa yɔ, ɛnʋ hanɩ-ɖʋ ɖoŋ.’ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ma kubuka se: ‘Ɩtaatasɩ yɔɔdʋʋ Yesu tɔm.’ Ɛlɛ apostoloowaa cosi-wɛ se: ‘Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiyele yɔɔdʋʋ ɛ-tɔm. Pɩpɔzʋʋ ɖɩyɔɔdɩ-tʋ.’

Patiiyebi Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ lɛ, pɛɖɛɛ powolo tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa cɔlɔ nɛ pɛkɛdɩ-wɛ mbʋ pɩlaba yɔ. Pa-tɩŋa pala adɩma nɛ pɔpɔzɩ Yehowa se: ‘Ðitendi-ŋ, ha-ɖʋ abalɩtʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ña-tʋmɩyɛ kpam.’ Nɛ Yehowa ha-wɛ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ powolo pɩ-yɔɔ posusuu tɔm nɛ pawaɣ kʋdɔmɩŋ. Piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu. Pɩwɩzɩ Saduki ñɩma nɛ pakpa apostoloowaa nɛ paɖɩɣ-wɛ salaka taa. Ɛlɛ ɖoo yuwa lɛ, Yehowa tiyi e-tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ewolo ɛtʋlɩ salaka nɔnɔɔ nɛ eheyi apostoloowaa mba se: ‘Ɩpɩsɩ templo taa nɛ ɩwɩlɩ tɔm peeɖe.’

Teu fema lɛ, powolo peheyi Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa, tɔm hʋʋ kʋjɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ payaɣ se Sahedrɛɛ yɔ, kɩ-taa ñɩma se: ‘Patɩtʋlɩ salaka nɔnɔɔ, ɛlɛ ɛyaa mba ɖɩkpawa yɔ, patɩtasɩ wɛʋ kɩ-taa. Peɖiɣni wɩlʋʋ tɔm ɛyaa templo taa!’ Peeɖe paɖaɣnɩ kpaʋ apostoloowaa nɛ powoni  Sahedrɛɛ ɛsɩndaa. Nɛ cɔjɔ sɔsɔ pɔzɩ-wɛ se: ‘Pɩcaɣ ɖiikizini-mɩ se ɩtaatasɩ wɩlʋʋ ɛyaa Yesu tɔm ya?’ Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: “Pɩwɛɛ se paña Ɛsɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa.”

Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mʋ pana siŋŋ nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-wɛ. Ɛlɛ Farɩsɩ tʋ weyi payaɣ se Gamaalɩyɛɛlɩ yɔ, ɛkʋyɩ ɛsɩŋ pɛ-ɛsɩndaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ mbʋ ɩcaɣ labʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ wɛɛ ɛsɩɣnɩ-wɛ. Ɩsɔɔlaa se ɩlʋbɩnɩ Ɛsɔ?’ Petisi nɛ pamʋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ mbʋ. Pama apostoloowaa agbazɛɛ nɛ peheyi-wɛ se peyele tɔm susuu nɛ peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ. Ɛlɛ apostoloowaa tɩkpaɣ pɔ-tɔm ndʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ. Powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu tɔm nɛ abalɩtʋ, templo taa nɛ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa.

“Pɩwɛɛ se paña Ɛsɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa.”—Tʋma Labʋ 5:29