Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 58

Paɖɩzɩ Yeruzalɛm

Paɖɩzɩ Yeruzalɛm

Tam sakɩyɛ, Yuuda samaɣ kizi Yehowa nɛ kɛsɛɣ cɛtɩm ɛsɔnaa. Yehowa kpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ɛñaɣ pana se ɛpɩsɩnɩ-wɛ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ taa. Etiyini-wɛ nayaa sakɩyɛ se papaɣ-wɛ, ɛlɛ petiwelisini-wɛ nɛ pohoŋ-wɛ kihoŋu. Ɛzɩma Yehowa laba nɛ agɔlɩma laʋ sɩɩ tɩnaɣ?

Babilɔɔnɩ wiyaʋ, Nebukadɩnezaarɩ kaawɛɛ nɛ ɛmʋʋ tɛtʋ kʋyʋm kʋyʋm. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, ɛlabɩnɩ you nɛ Yeruzalɛm nɛ ɛkpa wiyaʋ Yehoyakin, awumbiya, sɔdɩŋ nɛ ɛyaa kikpeetaa yaa nesi tɛɛ tʋmlaɖaa nɛ ewoni-wɛ Babilɔɔnɩ. Ɛɛkpaɣ ñɩm mbʋ payɩ pɩɩwɛ templo taa yɔ nɛ ɛɖɛna. Ɛlabɩ mbʋ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛsɩɩ Sedekɩyasɩ wiyaʋ Yuuda yɔɔ.

Sedekɩyasɩ paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ lɛ, ɛñaŋaɣ Nebukadɩnezaarɩ. Ajɛɛ wena aacɔ-ɩ nɛ ata yɔ, nɛ nayaa cɛtɩyaa heyi-i se ɛkʋyɩ nɛ ɛkaɖɩnɩ Babilɔɔnɩ. Ɛlɛ Yereemii tasɩ-ɩ lɔŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Ye ŋkʋyaa nɛ ŋkaɖɩnɩ Babilɔɔnɩ wiyaʋ yɔ, ɛyaa kʋʋ, ñɔɔsɩ nɛ kʋdɔmɩŋ pakaɣnɩ kɔm Yuuda tɛtʋ yɔɔ.’

Sedekɩyasɩ tɔɔ kewiyitu nɛ pɩla pɩnzɩ lutozo lɛ, ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛkʋyʋʋ nɛ ɛkaɖɩnɩ Babilɔɔnɩ. Ɛpɔzɩ Ejipiti mba se pasɩnɩ-ɩ. Ɛlaba mbʋ lɛ, Nebukadɩnezaarɩ tiyi ɛ-sɔɔjanaa se powolo nɛ palabɩnɩ Yeruzalɛm you. Powoba lɛ, pɔcɔɔ tɛtʋ nɛ pata. Peeɖe Yereemii heyi Sedekɩyasɩ se: ‘Yehowa tɔm se ye ŋwoba nɛ ŋtɔlɩ Babilɔɔnɩ ñɩma tɛɛ se pawabɩ-ŋ yɔ, ŋyakɩ ña nɛ ña-samaɣ mɩ-ñʋʋ. Ɛlɛ ye ŋtɩla mbʋ yɔ, Babilɔɔnɩ ñɩma kaɣ kɔm nɛ pɔsɔ Yeruzalɛm miŋ nɛ pɛɖɛnɩ-ŋ pɛ-tɛ nɛ paɖʋ-ŋ salaka.’ Ɛlɛ  Sedekɩyasɩ heyi-i se: ‘Maawoki nɛ moluŋ pɛ-tɛɛ kpa!’

Pɩlabɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, Babilɔɔnɩ sɔɔjanaa kɔɔ nɛ pɔyɔkɩ Yeruzalɛm kolonzi nɛ pɔsɔ Yeruzalɛm tɛtʋ miŋ. Pɔsɔbɩ templo miŋ, pakʋ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɛɖɛnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ papɩsɩ-wɛ yomaa.

Sedekɩyasɩ se nɛ ɛlɩɩ tɛtʋ taa, ɛlɛ Babilɔɔnɩ ñɩma ɖʋ ɛ-wayɩ. Ɛkɔm se ɛñɔtʋʋnɩ Yeriikoo tɛtʋ lɛ, pakpa-ɩ nɛ powoni-i Nebukadɩnezaarɩ cɔlɔ. Babilɔɔnɩ wiyaʋ yele nɛ palɩnɩ Sedekɩyasɩ nɛ ɛna ɛzɩma pakʋʋ ɛ-maɣmaɣ e-piya yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, pɔyɔkɩ ɛ-ɛsa nɛ paɖʋ-ɩ salaka taa nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛsɩ salaka taa peeɖe. Ɛlɛ Yehowa heyi Yuuda ñɩma lidaʋ tɔm tʋnɛ se: ‘Pɩnzɩ 70 wayɩ lɛ, manpɩsɩɣnɩ-mɩ Yeruzalɛm.’

Piya evelisi nzɩ powoni-sɩ Babilɔɔnɩ yɔ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-sɩ? Pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa?

“[Yehowa], ña-kɩmɩyɛ kpaʋ wɛ toovenim nɛ pɩmʋnaa.”—Natʋ 16:7