Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 5

Noowa saɣ aɖakaɣ

Noowa saɣ aɖakaɣ

Pɩkɔm nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, ɛyaa ɖɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Pa-taa sakɩyɛ kaakɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa. Halɩ Ɛsɔ tiyiyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩsɩ kɩdɛkɛdaa ɖɔɖɔ. Peyebi pa-ɖɩjaɣyɛ ɛsɔdaa nɛ petii tɛtʋ yɔɔ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ palabɩ mbʋ yɔ? Palabɩ mbʋ se pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pɩsa nɛ pakpaɣ halaa tɛtʋ yɔɔ.

Halaa mba Ɛsɔ tiyiyaa mba, pakpaɣ yɔ, pa nɛ wɛ palʋlɩ piya. Piya nzɩ sɩpaɣlaa lɛ, sɩwɛɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ sɩpɩsɩ ɖogowaa mba panazaɣ ɛyaa siŋŋ yɔ. Yehowa taapɩzɩɣ se eyele nɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ, pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ mbʋ. Peeɖe ɛkpaɣ lɩmaɣza se eyeki nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɩɩ nɛ kɩɖɩzɩ ɛyaa kɩdɛkɛdaa.

Ɛlɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa. Ɛɛsɔɔlɩ Yehowa. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Noowa. Ɛkpaɣ halʋ nɛ ɛwɛɛnɩ abalɩbiya naadozo. Payaɣ abalɩbiya nzɩ se Sɛm, Kam nɛ Yafɛɛtɩ, pa-taa paa anɩ wɛnɩ halʋ. Yehowa heyi Noowa se ɛsaɣ aɖakaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, nɛ ɛ-hɔʋ sʋʋ ka-taa nɛ kihiɣ ñʋʋ yabʋ. Aɖakaɣ ŋga kapɩzɩɣ nɛ kɛwɛɛ lɩm yɔɔ ɛzɩ mɛlɛ yɔ. Yehowa heyi Noowa ɖɔɖɔ se ɛsʋnɩ kpɩna sakɩyɛ aɖakaɣ ŋga ka-taa nɛ alɛ ɖɔɖɔ ahiɣ ñʋʋ yabʋ.

Kpaagbaa mbʋ lɛ, Noowa paɣzɩ saɣʋ aɖakaɣ. Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pakpaɣ ɛzɩ pɩnzɩ 50 mbʋ yɔ nɛ pasaɣnɩ aɖakaɣ ŋga. Pasaɣ aɖakaɣ ŋga ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Yehowa heyuu-wɛ se pala yɔ. Noowa lakaɣ aɖakaɣ lɛ, eheyaɣ ɛyaa ɖɔɖɔ se Tɛʋ Sɔsɔʋ nakʋyʋ kaɣ nɩʋ. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tiwelisini-i.

Lɛɛlɛɛyɔ, pɩtalaa se pasʋʋ aɖakaɣ taa. Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ yɔ.

“Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ kaɣ labʋ ɛzɩ mbʋ pɩlabɩ Noowa wɛɛ taa yɔ.”—Maatiyee 24:37