Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 18

Cɔkɛyɛ mʋʋ miŋ

Cɔkɛyɛ mʋʋ miŋ

Moyizi caɣ Madiiyaŋ pɩnzɩ 40. Ɛkpaɣ halʋ nɛ ɛlʋlɩ piya. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛwɛɛ nɛ eɖiyiɣ heŋ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ lɛ, ɛna nabʋyʋ nɛ pɩlabɩ-ɩ piti kpem. Cɔkɛyɛ naɖɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩmʋʋ miŋ, ɛlɛ ɖɩɩñakɩ. Moyizi ñɔtaa se ɛna se ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ mbʋ lɛ, ɛnɩɩ nɔɔ nakɛyɛ taŋ cɔkɛyɛ taa nɛ kɔtɔŋ se: ‘Moyizi! Taakɩlɩ ñɔtɩnʋʋ. Hɔzɩ ña-naataŋgbala, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋsɩŋ lone kiɖeɖee taa.’ Yehowa kaatɩŋnɩ tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Moyizi.

Sɔɔndʋ kpa Moyizi nɛ ehuuzi ɛ-ɛsa yɔɔ. Nɔɔ ŋga kɔyɔɔdaa se: ‘Mana kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ yɔ. Mankaɣ-wɛ lɩzʋʋ Ejipiti nɛ mowoni-wɛ tɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ taa. Ñakaɣnɩ man-samaɣ lɩzʋʋ Ejipiti tɛtʋ taa.’ Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ tɩɖɩɣzɩ Moyizi, yaa we?

Moyizi pɔzaa se: ‘Ye samaɣ ɛpɔzɩ-m se atiyi-m kɔ-cɔlɔ, suwe mankaɣ-kɛ cosuu?’ Ɛsɔ cosi-i se: ‘Heyi-kɛ se Yehowa, Abraham tɛ Ɛsɔ, Izaakɩ tɛ Ɛsɔ nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ tiyini-m mɩ-cɔlɔ.’ Moyizi tasɩ pɔzʋʋ se: ‘Ye samaɣ ekizaa se kaawelisiɣ-m, ɛzɩma malakɩ?’ Yehowa la nabʋyʋ nɛ ɛwɩlɩ Moyizi se ɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ. Eheyi Moyizi se ɛpɛdɩ ɛ-ɖaʋ tataa. Ɛpɛɖaa lɛ, ɖaʋ ŋgʋ kɩpɩsɩ ɖʋm. Moyizi ɖɔkɩ ɖʋm ɛnʋ e-suu lɛ, ɛpɩsɩ ɖaʋ. Yehowa heyi Moyizi se: ‘Ŋwoba nɛ ŋla piti lakasɩ sɩnɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ-wɛ se mentiyini-ŋ.’

Moyizi cosi Yehowa se: ‘Maapɩzɩɣ yɔɔdʋʋ.’ Yehowa heyi-i se: ‘Mankaɣ-ŋ heyuu ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, nɛ ña-ɖalʋ Aarɔɔnɩ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ.’ Lɛɛlɛɛyɔ, Moyizi nawa se Yehowa sɩɣnɩ-ɩ lɛ, ɛkpaɣ ɛ-halʋ nɛ e-piya nɛ papɩsɩ Ejipiti.

“Ɩtaayɔkɩ mɩ-ñʋʋ se ɛzɩma ɩɩyɔɔdɩ, yaa ndʋ iiheyi, peeɖe nɖɩ, pɩkaɣ-mɩ cɛlʋʋ ndʋ ɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ.”—Maatiyee 10:19