Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 14

Yom weyi ɛñaŋaɣ Ɛsɔ yɔ

Yom weyi ɛñaŋaɣ Ɛsɔ yɔ

Yakɔɔb pɩyalaa taa lɛ, Yosɛɛfʋ palʋlaa nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ kɛdɛzaɣ tʋ. Ɛ-ɖalaa kɔɔ nɛ pana se pa-caa sɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ-wɛ. Ña-naʋ taa yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-wɛ? Papaɣzɩ Yosɛɛfʋ sʋsʋʋ nɛ papaɖɩɣ-ɩ. Pʋwayɩ lɛ, Yosɛɛfʋ paɣzɩ ɖozuu ɖoza naayɛ. Eheyi ɛ-ɖalaa ɖoza ana a-tɔm lɛ, paba ñamaɣzɩ se awɩlɩɣ se wiɖiyi pakaɣ luŋuu ɛ-tɛɛ. Nɛ papaɣzɩɣ-ɩ paɖʋʋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa woni kpɩna lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ Siikɛm tɛtʋ yɔ ɖɩ-taa se atɔɔ ñɩtʋ. Yakɔɔb tiyi Yosɛɛfʋ se ewolo nɛ ɛna se wɛtʋ ndʋ taa ɛ-ɖalaa wɛɛ. Polosi Yosɛɛfʋ, eɖiɣni kɔm lɛ, peheyi ɖama se: ‘Ðoziyu ɛnʋ eɖiɣni kɔm. Ðɩkpa-ɩ nɛ ɖɩkʋ-ɩ.’ Nɛ pakpa-ɩ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa. Ɛlɛ ɛ-ɖalʋ weyi payaɣ se Yuuda yɔ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Ðɩtaakʋ-ɩ. Ðɩpɛdɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ yom.’ Nɛ pakpaɣ Yosɛɛfʋ nɛ pɛpɛdɩnɩ tadɩyɛ laɖaa, Mediya ñɩma mba powokaɣ Ejipiti yɔ. Pɛpɛdɩ-ɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 20.

Yosɛɛfʋ ɖalaa kʋ kpɩnɛ naɖɩyɛ nɛ pakpaɣ e-toko nɛ pelii ɖɩ-calɩm taa nɛ powoni pawɩlɩ pa-caa nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Pɩtɩkɛ ña-pɩyalʋ toko yɔ?’ Yakɔɔb na toko nɛ calɩm lɛ, ɛmaɣzɩ se tɛtɛ kpɩnɛ naɖɩyɛ kʋnɩ Yosɛɛfʋ. Nɛ pɩha-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.

Tadɩyɛ laɖaa mba, patanɩ Yosɛɛfʋ Ejipiti lɛ, pɛpɛdɩ-ɩ nɛ kaɖɩka ŋga payaɣ se Potifaarɩ yɔ. Ɛlɛ Yehowa kaawɛ Yosɛɛfʋ cɔlɔ kpam. Potifaarɩ kɔɔ nɛ ɛna se Yosɛɛfʋ lakɩ ɛ-tʋma camɩyɛ nɛ papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu. Pitileɖi lɛ, ɛsɩɩ-ɩ ɛ-ñɩm kpeekpe yɔɔ cɔnɩyʋ.

Potifaarɩ halʋ nawa se Yosɛɛfʋ ɖewa nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ ɖoŋ lɛ, ɛwɛɛ  nɛ eheyiɣ Yosɛɛfʋ paa ɖooye se ɛ nɛ ɩ pasʋʋ. Ɛbɛ Yosɛɛfʋ lakɩ yɔ? Ekizaa nɛ ecosi-i se: ‘Aayɩ! Pɩfɛyɩ ɖeu se mala mbʋ. Ma-ñʋʋdʋ taɣ-m liu pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ñɛkɛnɩnɩ ɛ-halʋ. Ye ma nɛ ŋ ɖɩsʋwa yɔ, pɩkɛɣnɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm Ɛsɔ ɛsɩndaa!’

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Potifaarɩ halʋ kpa Yosɛɛfʋ nɛ ɖoŋ se ɛ nɛ ɩ pasʋʋ. Ɛhɔm toko ŋgʋ Yosɛɛfʋ kaasuwa yɔ, ɛlɛ Yosɛɛfʋ se nɛ ɛɖɛɛ. Potifaarɩ pɩsaa nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛ-halʋ cɛtɩ-ɩ nɛ eheyi-i se Yosɛɛfʋ kpa-ɩ nɛ ɖoŋ se ɛ nɛ ɩ pasʋʋ. Potifaarɩ taa wɩɩ siŋŋ nɛ ɛɖʋ Yosɛɛfʋ salaka taa. Ɛlɛ Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ.

“Iluzi mɩ-tɩ Ɛsɔ tɛɛ, nɛ ɛɛkʋsɩ-mɩ kɩyakʋ ŋgʋ e-liu sɔɔlaa yɔ.”—1 Pɩyɛɛrɩ 5:6