Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 38

Yehowa yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ

Yehowa yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ

Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ sɛʋ sɩʋ kpelisi nɛ Yehowa yele nɛ Filisti mba mʋ pɛ-tɛtʋ. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya nasɩyɩ kaasɔɔlɩ Yehowa. Sɩ-taa lɛɛka lɛ Manowaa. Ɛ nɛ ɛ-halʋ pataawɛnɩ piya. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Yehowa tiyi e-tiyiyu nɔɔyʋ Manowaa halʋ cɔlɔ. Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ eheyi-i se: ‘Ŋkaɣ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa. Ŋga kaɣnɩ lɩzʋʋ Izrayɛɛlɩ piya Filisti mba nesi tɛɛ. Kakaɣ kɛʋ Naziireya tʋ.’ Ŋsɩm ɛyaa mba payaɣ se Naziireya mba yɔ? Pɛkɛ Yehowa sɛyaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ. Pataahaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pahʋ pɔ-ñɔsɩ.

Pɔkɔma nɛ palʋlɩ pɩɣa ŋga lɛ, payaa-kɛ se Samsɔɔ. Kɛwɛɛ nɛ kapaɣlɩɣ lɛ, Yehowa yele nɛ kɛwɛɛ ɖoŋ siŋŋ. Samsɔɔ pɩzaa nɛ ɛkʋ tɔɔyʋʋ nɛ e-nesi kpɛɖɛ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Samsɔɔ pɩzaa nɛ ɛkʋ Filisti mba 30 e-ɖeke. Filisti mba kaapaɖaɣ Samsɔɔ siŋŋ nɛ pañɩnɩɣ se patɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pakʋ-ɩ. Ðoo naayɛ taa, Samsɔɔ kaawobi Gaazaa tɛtʋ taa nɛ ɛhɩnɩ nɛ eɖou lɛ, powolo nɛ pasɩŋ tɛtʋ nɔnɔɔ cɔlɔ se tɛʋ feŋ lɛ, poyooni-i nɛ pakʋ-ɩ. Ɛlɛ Samsɔɔ kʋyɩ ɖoo hɛkʋ taa lɛ, ewolo tɛtʋ nɔnɔɔ cɔlɔ nɛ ɛkpɛzɩ tilima wena palabɩnɩ nɔnɔɔ ŋga yɔ, nɛ ɛhɔɔlɩ-yɛ ɛ-hazasɩ yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ ɛkpa Ebroŋ pʋʋ ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ peeɖe yɔ, kɩ-ñʋʋ taa!

Pʋwayɩ lɛ, Filisti mba wolo pana Samsɔɔ ɖaŋ weyi payaɣ-ɩ se Daliila yɔ nɛ peheyi se: ‘Ye ŋñɩnaa nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩ-cɔlɔ Samsɔɔ ɖoŋ lɩnaa yɔ, ɖɩcɛlɩɣ-ŋ liidiye pɔɔyɩsɩ kudokiŋ sakɩyɛ. Ðɩñɩnɩɣ se ɖɩkpa-ɩ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ salaka taa.’ Daliila tisi se ɛlakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛmʋ liidiye nɖɩ. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Samsɔɔ kizaa se eeheyiɣ-i mbʋ pɩ-cɔlɔ e-ɖoŋ lɩnaa yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma Daliila wɛɛ nɛ ɛcɛyɩɣ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛkɔm nɛ ekuli mɛsaɣ tɛɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Eheyi-i se: ‘Wiɖiyi mantɩhʋ mɔ-ñɔsɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ Naziireya tʋ. Ye pahʋm mɔ-ñɔsɩ yɔ, melesiɣ ɖoŋ weyi mɛwɛna yɔ.’ Samsɔɔ heyuu-i tɔm ndʋ yɔ, pɩtɩkɛ kɩmɛlɛndʋ ɛlabɩ mbʋ yɔ?

 Daliila wolo kpaagbaa nɛ eheyi Filisti mba se: ‘Mansɩm ɖenɖe e-ɖoŋ lɩnaa yɔ.’ Daliila la nɛ Samsɔɔ paɣzɩ ɖou e-tala yɔɔ nɛ eyele nɛ nɔɔyʋ kɔɔ ɛhʋ ɛ-ñɔsɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛma kubuka se: ‘Samsɔɔ, Filisti mba kɔm ña-wayɩ!’ Samsɔɔ kʋyaa lɛ, ɛnaɣ se ɛtɩtasɩ wɛnaʋ ɖoŋ. Filisti mba kpa-ɩ nɛ pɔhɔkɩ-ɩ nɛ pɔyɔkɩ ɛ-ɛsa nɛ paɖʋ-ɩ salaka taa.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Filisti mba kudokiŋ sakɩyɛ kpeɣli pɛ-ɛsɔ Daagɔɔnɩ templo taa nɛ pɛmɛyɩɣ nɛ pamakɩ kubusi se: ‘Ðɛ-ɛsɔ ɖʋzɩ Samsɔɔ ɖe-nesi tɛɛ. Ɩkɔnɩ Samsɔɔ nɛ ɖihoŋi-i pazɩ.’ Pɔkɔnɩ-ɩ lɛ, peyele nɛ ɛsɩŋ tilima naalɛ hɛkʋ taa nɛ pɛwɛɛ nɛ pohoŋuu-i. Samsɔɔ tɩmnɩ Yehowa nɛ eheyi-i se: ‘Hayɩ Yehowa, mentendi-ŋ tasɩ-m haʋ ɖoŋ pazɩ.’ Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Samsɔɔ ñɔsɩ kaañɔ pazɩ. Ɛñɩɣ tilima yɔɔ nɛ e-ɖoŋ kpeekpe. Nɛ templo kpeekpe tii kɩɖa nɛ kɩkʋ ɛyaa mba payɩ paawɛ kɩ-tɛɛ yɔ, nɛ pɩkpɛndɩnɩ Samsɔɔ ɖɔɖɔ.

“Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.” —Filiipu 4:13