Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 39

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Yehowa kaaha Izrayɛɛlɩ piya tɔm hʋyaa se peɖiyi-sɩ, ɛlɛ siheyi Yehowa se sɩsɔɔlaa se sɩwɛɛnɩ wiyaʋ. Siheyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Ajɛɛ wena acɔ-ɖʋ nɛ ata yɔ, paa nɖɩ ɖɩwɛnɩ wiyaʋ. Ða ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wiyaʋ.’ Samɩyɛɛlɩ maɣzɩ se pɩtɩkɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa pɩ-yɔɔ. Yehowa heyi-i se: ‘Pɩtɩkɛ ña samaɣ kizaa. Ɛlɛ ma kekizaa. Heyi-kɛ se kapɩzɩɣ kɛwɛɛnɩ wiyaʋ, ɛlɛ ke-wiyaʋ ɛnʋ ɛkaɣ-kɛ pɔzʋʋ mbʋ yɔ, pɩɖɔʋ.’ Ɛlɛ samaɣ cosi-i se: ‘Pɩɩlakɩ nabʋyʋ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wiyaʋ.’

Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se abalʋ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ kɛʋ kajalaɣ wiyaʋ. Sɔɔlɩ wobi Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ Raamaa lɛ, Samɩyɛɛlɩ pɩyɩ ɛ-ñʋʋ taa num nɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Samɩyɛɛlɩ kpeɣli Izrayɛɛlɩ samaɣ se ɛwɩlɩ-kɛ ke-wiyaʋ kɩfalʋ. Ɛlɛ pañɩnɩ Sɔɔlɩ samaɣ taa, patɩna-ɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛmɛlɩ wondu natʋyʋ hɛkʋ taa. Pɔkɔm nɛ pana Sɔɔlɩ lɛ, powoni-i nɛ ɛsɩŋ samaɣ hɛkʋ taa. Sɔɔlɩ kaaɖewa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛkɩlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa tɩŋa ɖaɣlʋʋ. Samɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ se: ‘Ɩna weyi Yehowa lɩzaa se ɛkɛ mi-wiyaʋ yɔ!’ Samaɣ koo nɛ kɔyɔɔdɩ se: ‘Wiyaʋ wezuu ɛɖaɣlɩ!’

Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Sɔɔlɩ kaawelisaɣni Samɩyɛɛlɩ nɛ ɛñaŋ Yehowa. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛlɛɣzɩ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pɩtaaha wiyaʋ nʋmɔʋ se ɛlaa kɩlaŋ. Nayʋ weyi Yehowa lɩzaa yɔ, pɩɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, Samɩyɛɛlɩ kaaheyi Sɔɔlɩ se ɛɖaŋɩ-ɩ nɛ ɛkɔɔ ɛlaa kɩlaʋ, ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ tɩkɔɔ lɔŋ. Peeɖe Sɔɔlɩ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛ-maɣmaɣ ɛlaɣ kɩlaʋ ŋgʋ. Samɩyɛɛlɩ kɔmaa lɛ, suwe ɛyɔɔdaa? Eheyi Sɔɔlɩ se: ‘Pɩtaapɔzɩ se ŋkizi se ŋŋwelisiɣni Yehowa.’ Ɛlɛ Sɔɔlɩ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa?

Pʋwayɩ Sɔɔlɩ wokaɣ se eyooni Amaalɛɛkɩ mba lɛ, Samɩyɛɛlɩ heyi-i se etaayele pa-taa nɔɔyʋ nɛ ɛtɩkʋ-ɩ. Ɛlɛ peeɖe ɖɔɖɔ lɛ, Sɔɔlɩ kpaɣ lɩmaɣza se ɛɛkʋʋ wiyaʋ Agaagɩ. Yehowa heyi  Samɩyɛɛlɩ se: ‘Sɔɔlɩ kizi-m, ɛɛtasɩɣ-m welisinuu.’ Tɔm ndʋ tɩcɛyɩ Samɩyɛɛlɩ siŋŋ nɛ eheyi Sɔɔlɩ se: ‘Ŋŋtasɩɣ Yehowa welisinuu yɔ, pʋyɔɔ lɛ, Yehowa kaɣ lɩzʋʋ wiyaʋ kɩfalʋ.’ Samɩyɛɛlɩ kɛzɩ ɛ-tɩ se ɛɖɛɣ lɛ, Sɔɔlɩ hɔ e-toko nɔɔ taa nɛ kɩcɩyɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Samɩyɛɛlɩ heyi Sɔɔlɩ se: ‘Yehowa hɔm ɖɔɖɔ kewiyaɣ ñe-nesi tɛɛ nɛ ɛmʋ.’ Yehowa kaɣ cɛlʋʋ kewiyaɣ ŋga wiyaʋ kɩfalʋ weyi ɛsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ ɛñaŋɩ-ɩ yɔ.

“Ñamtʋ nɛ welisuu ɖeni-i nɛ pɩkɩlɩ ɛyaŋ calɩm laʋ.”—1 Samɩyɛɛlɩ 15:22