Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 39

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Yehowa kaaha Izrayɛɛlɩ piya tɔm hʋyaa se peɖiyi-sɩ, ɛlɛ siheyi Yehowa se sɩsɔɔlaa se sɩwɛɛnɩ wiyaʋ. Siheyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Ajɛɛ wena acɔ-ɖʋ nɛ ata yɔ, paa nɖɩ ɖɩwɛnɩ wiyaʋ. Ða ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wiyaʋ.’ Samɩyɛɛlɩ maɣzɩ se pɩtɩkɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa pɩ-yɔɔ. Yehowa heyi-i se: ‘Pɩtɩkɛ ña samaɣ kizaa. Ɛlɛ ma kekizaa. Heyi-kɛ se kapɩzɩɣ kɛwɛɛnɩ wiyaʋ, ɛlɛ ke-wiyaʋ ɛnʋ ɛkaɣ-kɛ pɔzʋʋ mbʋ yɔ, pɩɖɔʋ.’ Ɛlɛ samaɣ cosi-i se: ‘Pɩɩlakɩ nabʋyʋ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛnɩ wiyaʋ.’

Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se abalʋ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ kɛʋ kajalaɣ wiyaʋ. Sɔɔlɩ wobi Samɩyɛɛlɩ cɔlɔ Raamaa lɛ, Samɩyɛɛlɩ pɩyɩ ɛ-ñʋʋ taa num nɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Samɩyɛɛlɩ kpeɣli Izrayɛɛlɩ samaɣ se ɛwɩlɩ-kɛ ke-wiyaʋ kɩfalʋ. Ɛlɛ pañɩnɩ Sɔɔlɩ samaɣ taa, patɩna-ɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛmɛlɩ wondu natʋyʋ hɛkʋ taa. Pɔkɔm nɛ pana Sɔɔlɩ lɛ, powoni-i nɛ ɛsɩŋ samaɣ hɛkʋ taa. Sɔɔlɩ kaaɖewa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛkɩlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa tɩŋa ɖaɣlʋʋ. Samɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ se: ‘Ɩna weyi Yehowa lɩzaa se ɛkɛ mi-wiyaʋ yɔ!’ Samaɣ koo nɛ kɔyɔɔdɩ se: ‘Wiyaʋ wezuu ɛɖaɣlɩ!’

Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Sɔɔlɩ kaawelisaɣni Samɩyɛɛlɩ nɛ ɛñaŋ Yehowa. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛlɛɣzɩ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Pɩtaaha wiyaʋ nʋmɔʋ se ɛlaa kɩlaŋ. Nayʋ weyi Yehowa lɩzaa yɔ, pɩɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, Samɩyɛɛlɩ kaaheyi Sɔɔlɩ se ɛɖaŋɩ-ɩ nɛ ɛkɔɔ ɛlaa kɩlaʋ, ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ tɩkɔɔ lɔŋ. Peeɖe Sɔɔlɩ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛ-maɣmaɣ ɛlaɣ kɩlaʋ ŋgʋ. Samɩyɛɛlɩ kɔmaa lɛ, suwe ɛyɔɔdaa? Eheyi Sɔɔlɩ se: ‘Pɩtaapɔzɩ se ŋkizi se ŋŋwelisiɣni Yehowa.’ Ɛlɛ Sɔɔlɩ kpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa?

Pʋwayɩ Sɔɔlɩ wokaɣ se eyooni Amaalɛɛkɩ mba lɛ, Samɩyɛɛlɩ heyi-i se etaayele pa-taa nɔɔyʋ nɛ ɛtɩkʋ-ɩ. Ɛlɛ peeɖe ɖɔɖɔ lɛ, Sɔɔlɩ kpaɣ lɩmaɣza se ɛɛkʋʋ wiyaʋ Agaagɩ. Yehowa heyi  Samɩyɛɛlɩ se: ‘Sɔɔlɩ kizi-m, ɛɛtasɩɣ-m welisinuu.’ Tɔm ndʋ tɩcɛyɩ Samɩyɛɛlɩ siŋŋ nɛ eheyi Sɔɔlɩ se: ‘Ŋŋtasɩɣ Yehowa welisinuu yɔ, pʋyɔɔ lɛ, Yehowa kaɣ lɩzʋʋ wiyaʋ kɩfalʋ.’ Samɩyɛɛlɩ kɛzɩ ɛ-tɩ se ɛɖɛɣ lɛ, Sɔɔlɩ hɔ e-toko nɔɔ taa nɛ kɩcɩyɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Samɩyɛɛlɩ heyi Sɔɔlɩ se: ‘Yehowa hɔm ɖɔɖɔ kewiyaɣ ñe-nesi tɛɛ nɛ ɛmʋ.’ Yehowa kaɣ cɛlʋʋ kewiyaɣ ŋga wiyaʋ kɩfalʋ weyi ɛsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ ɛñaŋɩ-ɩ yɔ.

“Ñamtʋ nɛ welisuu ɖeni-i nɛ pɩkɩlɩ ɛyaŋ calɩm laʋ.”—1 Samɩyɛɛlɩ 15:22