Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 9 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 9 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ piya evelisi, nayaa nɛ awiya wena aawɩlaa se awɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ yɔ, a-tɔm. Siirii ɛjaɖɛ taa lɛ, halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ kaawɛnɩ tisuu se nayʋ weyi Yehowa lɩzaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwaa Namaanɩ. Nayʋ Eliizee kaawɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ se ɛkaɣ ɛ-yɔɔ kandɩyʋʋ se e-koyindinaa ɛtaalabɩ-ɩ pʋyʋ. Cɔjɔ sɔsɔ Yoyiyada kandɩyɩ pɩɣa evelaɣ Yehowaasɩ yɔɔ se ke-neze, halʋ kɩdɛkɛdʋ Ataliya ɛtaapɩzɩ nɛ ɛkʋ-kɛ, paa ɛɛnawa se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ɛ-maɣmaɣ sɩm yɔ. Wiyaʋ Ezekiyaasɩ kaawɛnɩ tisuu se Yehowa huuzuu ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ nɛ Asiirii ñɩma. Wiyaʋ Yoziyaasɩ yeba nɛ sɩɩnaa laʋ sɩɩ tɩnaɣ ɛjaɖɛ taa, nɛ pɔñɔɔzɩ templo nɛ samaɣ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ sɛʋ Yehowa kɩ-taa.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 51

You laɖʋ sɔsɔ nɛ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ

Izrayɛɛlɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ heyi ka-ñʋʋdʋ Yehowa ɖoŋ tɔm—nɛ pɩlʋlɩ pe kɩbana kpem.

KPƐLƖKƲƲ 52

Yehowa ɛsɔdaa sɔɔjanaa

Ɛbɛ sɩnɩ Eliizee lɩmɖʋyʋ nɛ ɛna se ‘mba pɛwɛ pɔ-yɔɔ yɔ, pɛcɛzɩ mba pɛwɛ po-koyindinaa yɔɔ yɔ.’

KPƐLƖKƲƲ 53

Yoyiyada kaawɛ abalɩtʋ

Cɔjɔ weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ, ɛkaɖɩnɩ abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 54

Yehowa kaalɩzɩ suuɖu nɛ ɛwɩlɩ Yoonaa

Ɛzɩma pɩlaba nɛ kpakpayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ li Yoonaa? Ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛpɩzɩ ɛlɩɩ ka-taa? Nɛ lɔŋ weyi Yehowa kpɛlɩkɩ-ɩ?

KPƐLƖKƲƲ 55

Yehowa tiyiyu kandɩyɩ Ezekiyaasɩ yɔɔ

Yuuda ñɩma koyindinaa tɔm se Yehowa ɛɛkaɣ kandɩyʋ ɛ-samaɣ yɔɔ, ɛlɛ pɛcɛtaɣ kɩcɛtʋʋ!

KPƐLƖKƲƲ 56

Yoziyaasɩ kaasɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ

Yoziyaasɩ kaawɛnɩ pɩnzɩ lutozo lɛ, ɛpɩsɩ Yuuda wiyaʋ, nɛ ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ se kɛsɛɛ Yehowa.