Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 43

Wiyaʋ Daviid kɩwɛɛkɩm

Wiyaʋ Daviid kɩwɛɛkɩm

Sɔɔlɩ sɩba lɛ, Daviid pɩsɩ wiyaʋ. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 30. Ɛpaɣzɩ tɔɔʋ kewiyitu nɛ pɩla pazɩ lɛ, ɖoo naayɛ taa, ɛɛwɛ e-kuduyuu ñʋʋ taa lɛ, ɛna halʋ nɔɔyʋ, ɛtʋʋzaa pɩdɩɩfɛyɩ. Daviid kɔɔ nɛ ɛna se halʋ ɛnʋ, payaɣ-ɩ se Batseeba nɛ ɛkɛ sɔɔja weyi payaɣ se Uriya yɔ, ɛ-halʋ. Nɛ Daviid yele nɛ pɔkɔnɩ Batseeba ɛ-ɖɩɣa taa. Ɛ nɛ ɩ pasʋʋ nɛ ɛlɛ haɣ hoɣa. Daviid labɩ mbʋ lɛ, ɛñaɣ pana se ɛmɛsɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm. Eheyi ɛ-sɔɔjanaa ñʋʋdʋ se powobi you taa lɛ, ɛsɩɩ Uriya sɔɔjanaa nɔɔ, ɖenɖe koyindinaa pɩzɩɣ nɛ pakʋ-ɩ kɛlɛʋ yɔ. Pakʋ Uriya you taa nɛ pɩtɛ lɛ, Daviid kpaɣ Batseeba nɛ ɛpɩsɩ-ɩ ɛ-halʋ.

Ɛlɛ Yehowa na mbʋ pɩtɩŋa payɩ pɩlaba yɔ. Ɛbɛ ɛkaɣ labʋ? Yehowa tiyi nayʋ Naataɣ Daviid cɔlɔ. Naataɣ heyi Daviid se: ‘Ñɩm tʋ nɔɔyʋ wɛnɩ heŋ sakɩyɛ, nɛ kʋñɔndʋ nɔɔyʋ ñɛwɛɛnɩ heɣa kʋɖʋmaɣ ɖeke nɛ ɛsɔɔlɩ-kɛ siŋŋ. Ñɩm tʋ ɛnʋ ewolo nɛ ɛmʋ heɣa kʋɖʋmaɣ ŋga kʋñɔndʋ wɛna yɔ.’ Daviid nɩ mbʋ lɛ, ɛ-taa wɩɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Ñɩm tʋ ɛnʋ, ɛmʋnɩ sɩm!’ Peeɖe Naataɣ heyi Daviid se: ‘Ña lɛ, ñɩm tʋ ɛnʋ!’ Daviid sʋʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ ekpiɖi ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ eheyi Naataɣ se: ‘Malabɩ kɩdɛkɛdɩm Yehowa ɛsɩndaa.’ Kɩwɛɛkɩm pʋnɛ, pɩkɔnɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ Daviid nɛ ɛ-hɔʋ pɔ-yɔɔ. Yehowa hɔ Daviid nɩŋgbaaŋ, ɛlɛ ɛha-ɩ waɖɛ se ɛcaɣ wezuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛwɛɛ ɖɔɖɔ toovenim.

Daviid kaasɔɔlaa se ɛma Yehowa templo, ɛlɛ Yehowa lɩzɩ Daviid pɩyalʋ Salomɔɔ se ɛnʋ ɛmanɩ-ɩ templo ŋgʋ. Daviid paɣzɩ  wondu ndʋ pamaɣnɩ templo yɔ kpeɣluu se pɩɩsɩnɩ Salomɔɔ, nɛ eheyi-i se: ‘Pɩwɛɛ se Yehowa templo ɛwɛɛ kajʋka. Salomɔɔ kɛ pɩɣa, ɛlɛ mansɩɣnɩ-ɩ nɛ mɔñɔɔzɩ-ɩ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ.’ Daviid ha liidiye sakɩyɛ se pamanɩ templo. Ɛñɩnɩ tʋmlaɖaa mba pasɩm tʋmɩyɛ labʋ camɩyɛ yɔ. Ekpeɣli sika nɛ liidiye ñɩɣtʋ nɛ eyele nɛ powolo Tiiri nɛ Sidɔɔ nɛ pɔkɔnɩ kpoŋgbolonaa sɔsaa. Pʋcɔ nɛ Daviid sɩkɩ lɛ, ɛwɩlɩ ɛ-pɩyalʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛma templo yɔ, nɛ eheyi-i se: ‘Yehowa hanɩ-m nʋmɔʋ se mama tɔm tʋnɛ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ. Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Wɛɛ abalɩtʋ nɛ ŋla tʋmɩyɛ.’

“Weyi ɛmɛsɩɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛkaɣ nɩʋ leleŋ; ɛlɛ weyi eheyi-pʋ nɛ ɛlɩɩ pɩ-taa yɔ, pakaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ.”—Aduwa 28:13