Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 8

Abraham nɛ Saara pewelisini Ɛsɔ

Abraham nɛ Saara pewelisini Ɛsɔ

Uuri kɛ tɛtʋ ndʋ tɩtaakɩlɩ posinuu Babɛɛlɩ tɛtʋ yɔ, nɛ ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-taa sakɩyɛ taasɛɣ Yehowa, ɛlɛ pɛsɛɣaɣ ɛsɔnaa sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Uuri tɛtʋ taa peeɖe nɛ ɛlɛ lɛ, Yehowa ɖeke ɛsɛɣaɣ. Payaɣ abalʋ ɛnʋ se Abraham.

Yehowa heyi Abraham se: ‘Yele ñɛ-tɛtʋ nɛ ña-ñɩma nɛ ŋwolo tɛtʋ ndʋ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ yɔ, tɩ-taa.’ Nɛ Ɛsɔ labɩ-ɩ tamaɣ se: ‘Ŋkaɣ pɩsʋʋ samaɣ sɔsɔɔ, nɛ ñɔ-yɔɔ lɛ, mankaɣ wazʋʋ ɛyaa sakɩyɛ tɛtʋ yɔɔ.’

Abraham taatɩlɩ ɖenɖe Yehowa caɣ se ewolo yɔ, ɛlɛ ɛta-ɩ liu. Mbʋ pɩlaba nɛ Abraham, ɛ-halʋ Saara, ɛ-caa Teera nɛ ɛ-ɖɛdʋ Lɔɔtɩ, pekpeɣli po-wondu nɛ papaɣzɩ ɖɔm nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ, ɛzɩ Yehowa kaapɔzʋʋ-wɛ se pala yɔ.

 Abraham kaawɛnɩ pɩnzɩ 75, alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ patalɩ tɛtʋ ndʋ Yehowa kaasɔɔlaa se ɛcɛlɩ-wɛ yɔ, tɩ-taa yɔ. Tɛtʋ ndʋ payaɣ se Kanaŋ. Peeɖe Yehowa yɔɔdɩnɩ Abraham nɛ ɛlabɩ-ɩ tamaɣ se: ‘Tɛtʋ tʋnɛ, mankaɣ cɛlʋʋ ñe-piya ti-kpeekpe.’ Ɛlɛ Abraham nɛ Saara paakpadɩyaa nɛ pataawɛɛnɩ piya. Ye mbʋ, ɛzɩma Yehowa kaɣ labʋ nɛ tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa?

“Tisuu yɔɔ lɛ, Abraham ñam yatʋ nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɛkaɣ-ɖɩ tɩnʋʋ yɔ, ɖɩ-taa, nɛ ɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛtɩna se le ewoki.”—Ebree 11:8