Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 45

Kewiyaɣ taa tayaa

Kewiyaɣ taa tayaa

Laŋhɛzɩyɛ kaawɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa alɩwaatʋ ndʋ Salomɔɔ sɛɣaɣ Yehowa camɩyɛ yɔ. Ɛlɛ ɛkɔm nɛ ɛkpaɣ ajɛɛ lɛɛna taa halaa nɛ halaa mba, pɛsɛɣaɣ sɩʋ kpelisi. Pazɩ pazɩ lɛ, Salomɔɔ lɩmaɣza lɛɣzɩ nɛ ɛpaɣzɩ sɛʋ ɖɔɖɔ sɩʋ kpelisi. Yehowa taa wɩɩ nɛ eheyi Salomɔɔ se: ‘Pakaɣ mʋʋ kewiyitu ñɔ-hɔʋ cɔlɔ nɛ patayɩ ka-taa nabʋlɛ. Mɛncɛlɩɣ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ ña-lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ nɛ pɩkazɩ hɔɔlʋʋ cikpeluu ñɔ-hɔʋ.’

Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛlɩzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ. Salomɔɔ lɩmɖʋyʋ weyi payaɣ se Yarobam yɔ, ɛɖɔŋaɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ lɛ, ɛkatɩ nayʋ Ahiya. Ahiya cɩyɩ ɛ-maɣmaɣ e-toko nɛ ɛtayɩ-kʋ hɔɔlasɩ 12 nɛ eheyi Yarobam se: ‘Yehowa kaɣ mʋʋ kewiyitu Salomɔɔ hɔʋ taa nɛ ɛtayɩ tɩ-taa nabʋlɛ. Mʋ hɔɔlasɩ hiu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋkaɣ tɔɔʋ kewiyitu cejewe hiu yɔɔ.’ Wiyaʋ Salomɔɔ nɩ tɔm tʋnɛ lɛ, ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ se ɛkʋ Yarobam. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Yarobam se nɛ ɛɖɛɛ Ejipiti. Pɩlabɩ pazɩ pʋwayɩ nɛ Salomɔɔ sɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Rehabam pɩsɩ wiyaʋ e-lone taa. Peeɖe Yarobam nawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ.

 Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa ɛzʋtʋyaa heyi Rehabam se: ‘Ye ŋcɔŋnɩ samaɣ ɖeɖe camɩyɛ yɔ, kakaɣ-ŋ nɩnʋʋ.’ Ɛlɛ Rehabam taabalaa piya evelisi heyi-i se: ‘Pɩwɛɛ se ŋñazɩ samaɣ! Sɔzɩ-wɛ tʋma wena a-labʋ wɛ kaɖɛ yɔ.’ Rehabam ɖɔ ɛ-taabalaa piya evelisi lɔŋ tasʋʋ yɔɔ. Ɛnazaɣ samaɣ siŋŋ nɛ samaɣ kʋyɩ ɛ-yɔɔ. Pɩla mbʋ nɛ samaɣ sɩɩ Yarobam wiyaʋ cejewe hiu yɔɔ. Cejewe ana payaɣ se Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ. Cejewe naalɛ wena akazaa yɔ, ana payaɣ se Yuuda kewiyaɣ nɛ kɔñɔnɩ Rehabam. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ cejewe 12 taa tayaa.

Yarobam taasɔɔlɩ se ɛ-samaɣ ewolo Yeruzalɛm tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Rehabam kewiyaɣ taa yɔ, nɛ kɛsɛɛ Yehowa. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ se samaɣ ɛtaaha-ɩ siɣye nɛ kɔñɔɔnɩ Rehabam. Peeɖe ɛlabɩ sika newee naalɛ nɛ eheyi samaɣ se: ‘Yeruzalɛm kɩlɩ posuu nɛ cɩnɛ. Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɛɛ Ɛsɔ cɩnɛ.’ Samaɣ paɣzɩ sɛʋ sika newee nɛ kɔsɔɔ Yehowa yɔɔ.

“Mɩ nɛ sɩɩnaa layaa itaasidi ɖama taa yem yem. Lakasɩ kiɖeɖesi nɛ azuluma payaɣ ɖama we? . . . Tɔm mʋyʋ nɛ ndɛŋgbɛzaɣ tʋ pɛkpɛndɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ?”—2 Kɔrɛntɩ 6:14, 15