Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 53

Yoyiyada kaawɛ abalɩtʋ

Yoyiyada kaawɛ abalɩtʋ

Yezaabɛɛlɩ kaawɛnɩ pɛlɛ nɔɔyʋ nɛ payaɣ-ɩ se Ataliya, ɛwɛ ɖɔɖɔ kañatʋ ɛzɩ e-ɖoo yɔ. Ataliya kaawalɩ Yuuda wiyaʋ. Ɛ-walʋ sɩba lɛ, ɛ-pɩyalʋ paɣzɩ tɔɔʋ kewiyitu. Ɛlɛ ɛ-pɩyalʋ kɔm nɛ ɛsɩ lɛ, Ataliya pɩsɩ ɛ-tɩ abiɖe. Peeɖe ɛñaɣ pana se ɛkʋ mba pa-tɩŋa payɩ papɩzaɣ se pɔtɔɔ kewiyitu e-lone taa yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-sayɩnaa. Ɛyaa tɩŋa seɣaɣ-ɩ sɔɔndʋ.

Cɔjɔ sɔsɔ Yoyiyada nɛ ɛ-halʋ Yehoseba paanawa se mbʋ Ataliya wɛɛ nɛ ɛlakɩ yɔ, pɩkɛ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm kpem. Pʋyɔɔ paɖʋ pe-wezuu kaɖɛ taa nɛ pɛmɛsɩ Ataliya sayɩ Yehowaasɩ kpaaŋ taa nɛ pɔcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ peeɖe.

Yehowaasɩ kɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ lʋbɛ lɛ, Yoyiyada kpeɣli sɔsaa nɛ Leevi ñɩma tɩŋa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩcɔnɩ kpaaŋ nɔnɔɔ yɔɔ camɩyɛ nɛ itaayele nɔɔyʋ nɛ ɛsʋʋ kɩ-taa.’ Pʋwayɩ lɛ, Yoyiyada pɩsɩ Yehowaasɩ Yuuda wiyaʋ nɛ ɛpamɩ-ɩ awiya hulaɣ. Peeɖe samaɣ mabɩ kubuka se: ‘Wiyaʋ wezuu ɛɖaɣlɩ!’

Abiɖe Ataliya nɩ samaɣ taŋ lɛ, ese nɛ ɛkɔɔ kpaaŋ taa. Ɛna wiyaʋ kɩfalʋ lɛ, ekoo nɛ ɛtɔ se: ‘Kɔlɔmɔtʋ tɔm ndʋ lɛ!’ Nɛ sɔsaa kpa abiɖe kañatʋ tʋ ɛnʋ nɛ palɩzɩ-ɩ nɛ awayɩ nɛ pakʋ-ɩ. Ɛlɛ ɛbɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ eyeba nɛ sɩwɛɛ ɛjaɖɛ taa yɔ sɩkaɣ tɛmnʋʋ?

Yoyiyada sɩnɩ samaɣ nɛ kaɖʋ ɛgbɛyɛ nɛ Yehowa, nɛ koɖuu se e-ɖeke koŋ kakaɣ sɛʋ. Yoyiyada yɔkɩ ɖɔɖɔ lona wena a-taa pɛsɛɣaɣ Baalɩ yɔ nɛ sɩʋ kpelisi. Eyele nɛ cɔjɔnaa nɛ Leevi ñɩma paɣzɩ labʋ tʋmɩyɛ  kpaaŋ taa se pɩsa nɛ samaɣ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ Ɛsɔ sɛʋ peeɖe. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ ɛyaa nabɛyɛ se paɖaŋ kpaaŋ nɔnɔsɩ yɔɔ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋʋ kɩ-taa nɛ ɛla mbʋ pɩtɩmʋna yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yoyiyada nɛ sɔsaa powoni Yehowaasɩ kewiyaɣ ɖɩɣa taa nɛ pasɩ-ɩ wiyaʋ. Samaɣ taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, kapɩzɩɣ nɛ kɛsɛɛ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kalɩ Ataliya nɛ Baalɩ sɛtʋ yomiye taa! Ŋpɩzaa nɛ ŋna ɛzɩma Yoyiyada abalɩtʋ sɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ yɔ?

“Itaase sɔɔndʋ mba pakʋʋ tomnaɣ nɛ paapɩzɩɣ pakʋ ciyam yɔ, ɛlɛ ise sɔɔndʋ Weyi ɛpɩzɩɣ ɛkʋ tomnaɣ nɛ ɛpɛɖɩ ciyam nɛ tomnaɣ miŋ sɔsɔŋ taa yɔ.”—Maatiyee 10:28