Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 11

Pɩtakɩ Abraham tisuu

Pɩtakɩ Abraham tisuu

Abraham wɩlɩ ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ se pɩcɛyaa se ɛsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu se tɔm ndʋ payɩ Yehowa yɔɔdaa yɔ, tɩkaɣ labʋ. Ɛlɛ Izaakɩ kɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 25 lɛ, Yehowa pɔzɩ Abraham se ɛla nabʋyʋ nɛ toovenim taa lɛ, pɩ-labʋ kaawɛ kaɖɛ kpem. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩwɛ kaɖɛ mbʋ?

Ɛsɔ heyi Abraham se: ‘Mentendi-ŋ, kpaɣ ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ nɛ ŋla-m kɩlaʋ pʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Moriya tɛtʋ taa yɔ, kɩ-yɔɔ.’ Abraham taatɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Yehowa pɔzɩ-ɩ se ɛla mbʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛñam Yehowa, ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ.

Abraham kʋyɩ tanaŋ tɛɛ pala, ɛkpaɣ Izaakɩ nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa naalɛ nɛ papaɣzɩ nʋmɔʋ ɖɔm se powolo Moriya. Pɔɖɔm kɩyakɩŋ naadozo lɛ, papaɣzɩ naʋ pʋŋ nɩɩyɩ ɖooo poliŋ taa. Peeɖe Abraham heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se pasɩŋ nɛ ɛ nɛ Izaakɩ pakpa pʋʋ yɔɔ nɛ palaa kɩlaʋ. Abraham cɛlɩ Izaakɩ ɖasɩ nɛ ɛsɩɣlɩ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛɖɔkɩ sɩɣa nakɛyɛ. Izaakɩ pɔzɩ ɛ-caa se: ‘Kpɩnɛ nɖɩ ɖiwoki laʋ yɔ ɖɩwɛ le?’ Abraham cosi-i se: ‘Man-pɩyalʋ, Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ kpɩnɛ.’

Patalɩ pʋʋ ñʋʋ taa lɛ, pama kɩlaʋ pɩyɛ naɖɩyɛ. Nɛ Abraham hɔkɩ Izaakɩ nesi nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɛhɩzɩ-ɩ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.

Abraham lɩzɩ sɩɣa se ɛkʋʋ ɛ-pɩyalʋ lɛ, Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ yaa-ɩ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ eheyi-i se: ‘Abraham! Taala kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ  ña-pɩɣa! Lɛɛlɛɛyɔ, manawa se ŋwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtisaa se ŋhaɣ-m ña-pɩyalʋ.’ Pʋwayɩ lɛ, Abraham na ɛyaʋ nakʋyʋ, pɩlɛɣtɩ-kʋ hɔɖʋʋ tɛɛ. Peeɖe ɛhɛɖɩ Izaakɩ lɛɛ lɛɛ nɛ ɛlaa ɛyaʋ e-lone taa.

Kpaɣnɩ evemiye nɖɩ lɛ, Yehowa ya Abraham se ɛ-taabalʋ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Abraham lakɩ mbʋ payɩ Yehowa pɔzʋʋ-ɩ yɔ, paa ɛɛsɩŋ mbʋ pʋyɔɔ Yehowa pɔzʋʋ-ɩ se ɛlabɩ-pʋ yɔ.

Yehowa tasɩ tɔzʋʋ Abraham tamaɣ ŋga ɛɛlabɩ-ɩ yɔ kɔ-yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Mankaɣ-ŋ wazʋʋ, nɛ mankaɣ yebu nɛ ñe-piya nɛ ña-sayɩnaa papɩsɩ samaɣ sɔsɔɔ.’ Yehowa yɔɔdaa ɖɔɖɔ se ɛkaɣ tɩŋnʋʋ Abraham hɔʋ yɔɔ nɛ ɛwazɩ ɛyaa kɩbama tɩŋa.

“Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.”—Yohanɛɛsɩ 3:16