Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 51

You laɖʋ sɔsɔ nɛ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ

You laɖʋ sɔsɔ nɛ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ

Izrayɛɛlɩ halɩbɩɣa nakɛyɛ kaawɛ poliŋ nɛ kɛ-tɛ, ɖooo Siirii ɛjaɖɛ taa. Siirii sɔɔjanaa kpanɩ-kɛ yomiye nɛ powoni-kɛ nɛ kalakɩ tʋmɩyɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ Namaanɩ ɖɩɣa taa. Kɛsɛɣaɣ Yehowa; ɛlɛ mba pɛ-hɛkʋ taa kaawɛɛ yɔ, paba ñataasɛɣ Yehowa.

Namaanɩ kaawɛnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, nɛ kɩwɛɛkɩɣ e-tomnaɣ nɛ kɩɖʋʋ-ɩ wɩzasɩ paa ɛzɩmtaa. Halɩbɩɣa cikpelaɣ ŋga kaasɔɔlaa kpem se kala nabʋyʋ nɛ kasɩnɩ-ɩ. Pʋyɔɔ kowobi keheyi Namaanɩ halʋ se: ‘Mansɩm weyi ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ña-walʋ yɔɔ cɛ yɔ. Yehowa nayʋ nɔɔyʋ wɛ Izrayɛɛlɩ nɛ payaɣ-ɩ se Eliizee, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwaa ña-walʋ kʋdɔŋ.’

Namaanɩ halʋ kpaɣ tɔm ndʋ halɩbɩɣa ŋga kɔyɔɔdaa yɔ nɛ eheyi ɛ-walʋ. Namaanɩ kaasɔɔlaa kpem se ɛ-yɔɔ ɛcɛ, pʋyɔɔ ewobi Eliizee cɔlɔ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa. Namaanɩ kaamaɣzaɣ se  Eliizee kaɣ nabʋyʋ labʋ nɛ pɩwɩlɩ se ɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ. Ɛlɛ Eliizee titiiwobu ɛ-maɣmaɣ se ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ. Etiyi ɛ-lɩmɖʋyʋ na se ewolo nɛ eheyi-i se: ‘Wolo Yɔɔrdaŋ Pɔɔ ta nɛ ŋsɔ lɩm tam lʋbɛ, nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ.’

Namaanɩ taa tɩla leleŋ paa ññɩɩ. Ɛyɔɔdaa se: ‘Maamaɣzaɣ se nayʋ ɛnʋ ɛkɔŋ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛkpazɩ e-nesi nɛ ɛtɩnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛtɩmnɩ ɛ-Ɛsɔ nɛ mɔ-yɔɔ cɛ. Ɛlɛ ɛtɩla mbʋ nɛ eheyiɣ-m se mowolo Izrayɛɛlɩ pɔɔ taa. Ɛmaɣzɩɣ se pɔsɩ fɛyɩ Siirii yaa we?’ Ɛbɛ yɔɔ etiheyi-m se mowolo sɩ-taa? Namaanɩ kɔ pana nɛ ɛlɩɩ Eliizee tɛ nɛ ɛɖɛɛ.

Pɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛ-lɩmɖʋyaa tendi-i se ɛtaala mbʋ. Ɛ-lɩmɖʋyaa mba pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Paa ɛbɛ pɔtɔm se ŋla, ŋŋlakɩ nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ? Mbʋ nayʋ ɛnɛ eheyi-ŋ se ŋla yɔ, pɩfɛyɩ kaɖɛ paa ññɩɩ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋla mbʋ yaa we?’ Namaanɩ welisini ɛ-lɩmɖʋyaa mba nɛ etii Yɔɔrdaŋ pɔɔ taa nɛ ɛsɔ lɩm tam lʋbɛ. Namaanɩ tibi pɔɔ taa tam lʋbɛ ɖeɖe nɛ ɛlɩɩ lɛ, ɛna se ɛ-yɔɔ cɛbɩ cɩɖɩ cɩɖɩ. Pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɛpɩsɩ Eliizee cɔlɔ nɛ eheyi-i se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ manawa se Yehowa kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ.’ Ña-naʋ taa yɔ, Izrayɛɛlɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ ŋga, ka-taa tɩla leleŋ siŋŋ, alɩwaatʋ ndʋ Namaanɩ yɔɔ cɛba nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ yɔ?

“Piya ajamaa kaɣ-m ñɔkʋʋ?” —Maatiyee 21:16