Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 83

Yesu calɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Yesu calɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Pɩnaɣ 32 taa, Yesu nɛ apostoloowaa paawɛɛ posusuu tɔm tɛtʋ ndɩ ndɩ taa, nɛ pɩɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ Paska kazandʋ lɛ, Yesu kpaɣ-wɛ kpɩyʋʋ taa nɛ ewoni Bɛtsayɩda se pɛhɛzɩ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩnɩ-wɛ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ kpɩyʋʋ talɩ teŋgu kidiiliŋ yɔɔ lɛ, Yesu na ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ, patɩŋ pa-wayɩ nɛ patalɩ peeɖe. Paa Yesu kaasɔɔlaa se ɛ nɛ ɛ-apostoloowaa pe-ɖeke pɛwɛɛ yɔ, ɛmʋ ɛyaa mba camɩyɛ. Ɛwa pa-kʋdɔndɩnaa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpaɣzɩ-wɛ tɔm wɩlʋʋ. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, Yesu wɩlɩ-wɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. Ðanaɣ ɖanaa lɛ, apostoloowaa heyi-i se: ‘Ñɔɔsɩ wɩɣ samaɣ. Yele-kɛ nɛ kowolo kañɩnɩ tɔɔnaɣ nɛ kɔtɔɔ.’

Yesu yɔɔdɩ se: ‘Pɩtɩcɛyɩ se pekpe. Ɩha-wɛ nabʋyʋ nɛ pɔtɔɔ.’ Apostoloowaa pɔzɩ-ɩ se: ‘Ŋsɔɔlaa se ɖiwolo ɖɩya kpɔnʋ nɛ ɖɩkɔnɩ-wɛ?’ Apostoloo weyi payaɣ se Filiipu yɔ ɛtɔ se: ‘Paa ɖɩɩwɛnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩya kpɔnʋ nɛ pɩtalɩ samaɣ sɔsɔɔ kanɛ yɔ.’

Yesu pɔzɩ se: ‘Ɩwɛnɩ kpɔnʋnaa ɛzɩma?’ Andree cosi se: ‘Ðɩwɛnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ cikpesi naalɛ. Pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ samaɣ.’ Yesu tɔ se: ‘Ɩkɔnɩ-m kpɔnʋnaa mba nɛ kpakpasɩ nzɩ.’ Eheyi samaɣ kpeekpe se kekpeɣli huwa cabɩ cabɩ nɛ kacaɣ ñɩtʋ yɔɔ, huwa naayɛ taa ɛyaa kpɛndɩ 50 nɛ lɛɛna taa ɛyaa kpɛndɩ 100. Yesu ɖɔkɩ kpɔnʋnaa nɛ kpakpasɩ e-nesi taa nɛ ɛkpazɩ ɛsa nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛcɛlɩ tɔɔnaɣ  ŋga ɛ-apostoloowaa nɛ eheyi-wɛ se patayɩ samaɣ kpeekpe. Abalaa 5 000 nɛ halaa nɛ piya pɔtɔɔ nɛ pahaɣ. Pʋwayɩ lɛ, apostoloowaa kpeɣli tɔɔnaɣ ŋga kakazaa yɔ se nabʋyʋ etaale. Nɛ tɔɔnaɣ ŋga kosu ɖɔkɩŋ 12! Pɩtɩkɛ piti lakasɩ siŋŋ lɛ mbʋ yɔ?

Pɩɩkɛdɩnɩ samaɣ siŋŋ nɛ kañɩnɩɣ se kakpa Yesu wiyaʋ. Ɛlɛ Yesu kaanawa se alɩwaatʋ taatalɩta se Yehowa ɛsɩɩ-ɩ wiyaʋ. Pʋyɔɔ ɛmɩzɩ samaɣ nɛ eheyi apostoloowaa se powolo Galilee teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ. Apostoloowaa kpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ lɛ, Yesu kpa pʋʋ taa e-ɖeke. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔlaa se ɛwɛɛ e-ɖeke nɛ ɛtɩmnɩ ɛ-Caa. Paa pɩɩɖɔkɩnɩ Yesu ɛzɩma yɔ, ɛñɩnaɣ alɩwaatʋ se ɛtɩmnɩ ɛ-Caa.

“Ɩtaayɔkɩ mʋ-ñʋʋ nɛ tɔɔnaɣ ŋga kɛtɛŋ yem yɔ ka-cazʋʋ, ɛlɛ ɩcazɩ tɔɔnaɣ ŋga kaatanɩ-mɩ tam tam wezuu caɣʋ taa yɔ, ŋga Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ-mɩ haʋ yɔ.” —Yohanɛɛsɩ 6:27