Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 70

Ɛsɔ tiyiyaa susi Yesu lʋlʋʋ tɔm

Ɛsɔ tiyiyaa susi Yesu lʋlʋʋ tɔm

Roma wiyaʋ sɔsɔ Sezaarɩ Ogustɩ ɖʋ paɣtʋ se pala kɩgalʋʋ nakʋyʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se paa weyi ɛpɩsɩ ɛ-cɔzɔnaa tɛtʋ taa. Pʋyɔɔ Yosɛɛfʋ kpaɣ Maarɩɩ nɛ powolo Bɛtɩlɛhɛm, ɖenɖe ɛ-cɔzɔnaa lɩnaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩɩkazɩ pazɩ se Maarɩɩ ɛlʋlɩ.

Patalɩ Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa lɛ, kalakʋ nakʋyʋ taa papɩzaa nɛ pehiɣ lone. Peeɖe Maarɩɩ lʋlɩ ɛ-pɩyalʋ Yesu. Ɛhɔkɩ-ɩ pɩsaʋ taa nɛ ɛhɩzɩ-ɩ camɩyɛ wonuu ŋgʋ kɩ-taa paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ.

Ninɖiɣyaa nabɛyɛ kaawɛɛ nɛ peɖiyiɣ po-wondu Bɛtɩlɛhɛm cɔlɔ kpam ɖoo ana a-taa. Pɩkɛdaa lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ pɛ-ɛsɩndaa ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ taa. Nɛ sɔɔndʋ kpa ninɖiɣyaa mba, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ se: ‘Itaase sɔɔndʋ, mɔnkɔnɩ-mɩ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ. Sɔnɔ palʋlɩ Mesiya Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa.’  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa sakɩyɛ lɩɩ ɛsɔdaa nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Pasa Ɛsɔ ɛsɔdaa nɛ ɛyaa hiɣ laŋhɛzɩyɛ tataa.’ Pʋwayɩ lɛ, tiyiyaa mba pamʋʋ. Ninɖiɣyaa mba panɩ mbʋ lɛ, ɛbɛ palaba?

Peheyi ɖama se: ‘Ðɩkʋyɩ nɛ ɖɩɖɛɛ Bɛtɩlɛhɛm kpaagbaa.’ Pakʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ powolo pana Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ nɛ pa-pɩyalʋ kalakʋ taa.

Pɩɖɩɣzɩ ɛyaa mba payɩ panɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyu heyi ninɖiɣyaa yɔ. Maarɩɩ maɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ siŋŋ nɛ ɛtɩsɔɔ-tʋ wiɖiyi. Ninɖiɣyaa pɩsaɣ po-wondu cɔlɔ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pɛɖɛyɩɣ Yehowa mbʋ panawa nɛ ndʋ panɩwa yɔ, tɩ-yɔɔ.

“Ɛsɔ [cɔlɔ] malɩnaa nɛ mɔnkɔɔ, mantɩkɔɔ yem ma-maɣmaɣ, ɛnʋ etiyini-m.”—Yohanɛɛsɩ 8:42