Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 75

Eleeu takɩ Yesu

Eleeu takɩ Yesu

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, fezuu kiɖeɖeu woni-i kañɩmbusuu taa. Ɛlabɩ kɩyakɩŋ 40 ɛtɩtɔɔ nabʋyʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ñɔɔsɩ kaawɛ nɛ pɩwɩɣ-ɩ siŋŋ. Peeɖe Eleeu kɔma se ɛtakɩ-ɩ. Eleeu heyi Yesu se: ‘Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim yɔ, la nɛ pɛɛ anɛ yɔ apɩsɩ kpɔnʋ.’ Ɛlɛ Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ Masɩ nɛ ecosi-i se: ‘Pamawa se pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ ɖeke ɖɔkʋʋnɩ ɛyʋ wezuu. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ewelisi tɔm ndʋ payɩ tɩlɩɣnɩ Yehowa nɔɔ taa yɔ.’

Eleeu tasɩ takʋʋ Yesu nɛ eheyi-i se: ‘Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ toovenim yɔ, kʋyɩ templo ñʋʋ taa nɛ ŋmaa tataa. Pamawa se Ɛsɔ kaɣ tiyuu e-tiyiyaa nɛ petemi-ŋ.’ Ɛlɛ Yesu tasɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ Masɩ nɛ ecosi se: ‘Pamawa se pɩtɩmʋna se ŋtakɩ Yehowa.’

Pʋwayɩ lɛ, Sataŋ wɩlɩ Yesu ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi kpeekpe, sɩ-ñɩm nɛ si-ɖoŋ. Nɛ eheyi-i se: ‘Mankaɣ-ŋ cɛlʋʋ kewiyisi sɩnɛ sɩ-tɩŋa nɛ si-ɖoŋ, ye ŋluŋaa nɛ ŋsɛ-m tam kʋɖʋmam ɖeke yɔ.’ Ɛlɛ Yesu pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Ðɛ mɔ-yɔɔ Sataŋ! Pamawa se Yehowa ɖeke koŋ pɩwɛɛ se ŋsɛɛ.’

Peeɖe Sataŋ yebi Yesu nɛ ɛɖɛɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɔnɩ Yesu tɔɔnaɣ nɛ ɛtɔɔ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu paɣzɩ susuu Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ petiyi-i tɛtʋ yɔɔ. Ɛyaa sɔɔlɩ tɔm ndʋ Yesu susaɣ yɔ, nɛ patɩŋɩɣ ɛ-wayɩ paa le ewoki yɔ.

“Mɩ-caa kɛlɛ Eleeu. . . . Ɛyɔɔdʋʋ ɛ-cɛtɩm tɔm lɛ, ɛ-taa ɛlɩzɩɣ-tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ cɛtɩyʋ nɛ cɛtɩm caa.” —Yohanɛɛsɩ 8:44