Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 67

Yeruzalɛm kolonzi

Yeruzalɛm kolonzi

Yele ɖɩpɩsɩnɩ wayɩ pɩnzɩ cabɩ. Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ lɩmɖʋyʋ Nehemiya kaakɛ Izrayɛɛlɩ tʋ weyi ɛɛwɛ Pɛrsɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Susaŋ yɔ tɩ-taa yɔ. Nehemiya koobu nɔɔyʋ lɩnɩ Yudee nɛ ɛkɔnɩ-ɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ; tɔm ndʋ yɔ: ‘Samaɣ ŋga kapɩsɩ Yeruzalɛm yɔ, kɛfɛyɩ pɛɛyɛ taa. Tɛtʋ kolonzi nzɩ Babilɔɔnɩ mba kaayɔkaa yɔ, patɩñɔɔzɩ-sɩ.’ Tɔm ndʋ tiyeba nɛ Nehemiya sʋʋ kʋñɔŋ taa. Ɛɛsɔɔlaa se ewolo Yeruzalɛm nɛ ɛsɩnɩ e-koobiya, pʋyɔɔ ɛtɩmnɩ Yehowa se eyele nɛ wiyaʋ ha-ɩ nʋmɔʋ.

Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ kɔɔ nɛ ɛna se nabʋyʋ wɛɛ nɛ pɩcɛyɩɣ Nehemiya. Nɛ eheyi-i se: ‘Wiɖiyi mantɩna ñɛ-ɛsɩndaa ñɩŋ mbʋ. Ɛbɛ laba?’ Nehemiya cosi-i se: ‘Mɛ-ɛsɩndaa ɛɛñɩŋɩɣ suwe? Mɛn-tɛtʋ Yeruzalɛm pɩsɩ njɛyɛ.’ Wiyaʋ pɔzɩ-ɩ se: ‘Nɛ ŋcaɣ se malabɩ-ŋ we yɔ?’ Peeɖe Nehemiya tɩmɩ ɛ-laŋɩyɛ taa kpaagbaa. Pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Mentendi-ŋ, ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo Yeruzalɛm nɛ mɔñɔɔzɩ kolonzi.’ Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ heyi Nehemiya se ɛpɩzɩɣ nɛ ewolo, nɛ wiyaʋ ñaɣ pana se kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛtaatalɩ Nehemiya nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ ɛkaɣ ɖɔm yɔ kɩ-taa. Wiyaʋ tɔ se Nehemiya ɛpɩsɩ Yudee egeetiye ñʋʋdʋ nɛ ɛha-ɩ kpoŋgbolonaa se ɛlabɩnɩ Yeruzalɛm nɔnɔsɩ.

Nehemiya talɩ Yeruzalɛm lɛ, ɛcɔɔ se ɛna ɛzɩma kolonzi wɛɛ yɔ. Peeɖe ekpeɣli cɔjɔnaa nɛ awumbiya nɛ eheyi-wɛ se: ‘Pɩlabɩ kaɖɛ. Pɩwɛɛ se ɖiwolo nɛ ɖɩpaɣzɩ tʋmɩyɛ.’ Peeɖe samaɣ tisaa nɛ kapaɣzɩ kolonzi ñɔɔzʋʋ.

Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya koyindinaa nabɛyɛ paɣzɩ-sɩ woŋuu nɛ pɔtɔŋ se: ‘Kayaɣ maɣmaɣ pɩzɩɣ nɛ kotuzi koloŋa ŋga iɖiɣni maʋ yɔ.’ Kolonzi mayaa tikemni-wɛ, ɛlɛ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pamaɣ kolonzi. Kolonzi kpaɣ nɛ sɩcɛyɩsɩɣ.

Koyindinaa ɖʋ pa-taa se palɩɣnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔɔ potudi tʋmlaɖaa nɛ pɔyɔkɩ Yeruzalɛm. Yuuda mba nɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ  Nehemiya heyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Yehowa wɛ ɖɔ-cɔlɔ.’ Peeɖe ɛsɩ feŋiyaa se pakandɩyɩ tʋmlaɖaa yɔɔ nɛ koyindinaa tɩpɩzɩ nɛ palabɩ-wɛ pʋyʋ.

Pɩlabɩ cɛɛkɛ avema 52 lɛ, pɛtɛm kolonzi nɛ nɔnɔsɩ ñɔɔzʋʋ. Nehemiya kpeɣli Leevi ñɩma tɩŋa Yeruzalɛm se patʋlɩ kolonzi nɔnɔsɩ. Ɛñɔɔzɩ-wɛ tindima naalɛ taa se petee hendu. Patɩŋnɩ hiɖe nɔnɔɔ koloŋa ñʋʋ taa nɛ pɔɖɔŋ tuluŋa nɛ pɔcɔʋ tɛtʋ. Pahʋlɩ aganda, nɔndɔŋ nɛ hendu wondu lɛɛtʋ ndɩ ndɩ se petee hendu nɛ pasamnɩ Yehowa. Ɛsdrasɩ nɛ tindimiye kʋɖʋmɖɩyɛ pɔɖɔŋaɣ nɛ Nehemiya nɛ lɛɛɖɛ pɔɖɔŋ nɛ pɔkɔɔ pakatɩ templo taa. Ɛyaa kpeekpe, halaa, abalaa nɛ piya, palaa kɩlaŋ Yehowa nɛ pala kazandʋ. Papɩzaɣ se panɩɩ taa leleŋ kubusi nzɩ pamakaɣ yɔ ɖooo poliŋ taa.

“Paa wonuu ŋgʋ poluba se poyooni-ŋ kɔyɔ, falaa.”—Izaayii 54:17