Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 21

Kɩjɩkpʋʋ hiu ñɩŋgʋ

Kɩjɩkpʋʋ hiu ñɩŋgʋ

Moyizi heyi Faraɔɔ se ɛɛkaɣ taasʋʋ ɛ-cɔlɔ pɩsʋʋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛɖɛɣ Faraɔɔ cɔlɔ lɛ, eheyi-i se: ‘Ðoo hɛkʋ taa, paa Ejipiti ɖɩɣa ŋga taa lɛ, kajalaɣ pɩɣa sɩkɩ, kpaɣnɩ Faraɔɔ pɩyalʋ nɛ piwolo pɩtalɩ paa yom weyi lɛ ɛ-pɩyalʋ.’

Yehowa heyi Izrayɛɛlɩ piya se sɩtɔɔ ŋgee tɔɔnaɣ nakɛyɛ. Eheyi-sɩ se: ‘Ɩkʋ heɣa ŋga kɛwɛnɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ yɔ, nɛ ɩtaa ka-calɩm mɩ-ɖɩsɩ pɔɔyɩŋ yɔɔ. Ɩwɩsɩ nandʋ nɛ ɩtɔɔ-tʋ nɛ kpɔnʋ ŋgʋ kɩtɩñɩŋ yɔ. Isuu wondu, ɩlɛɛ naataŋgbala nɛ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ. Mankaɣ mɩ-ñʋʋ yabʋ ɖoo anɛ a-taa.’ Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma piselitaɣ Izrayɛɛlɩ piya siŋŋ yɔ!

Ðoo hɛkʋ taa, Yehowa tiyi tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ewolo Ejipiti ɖɩsɩ tɩŋa taa. Ðɩsɩ nzɩ, sɩ-pɔɔyɩŋ yɔɔ fɛyɩ calɩm yɔ, ɛkʋ sɩ-taa kajalaɣ piya. Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu fɛɛ ɖɩsɩ nzɩ sɩ-pɔɔyɩŋ yɔɔ nɛ calɩm yɔ. Paa Ejipiti mba hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩɣa nakɛyɛ sɩba, kpaɣnɩ ñɩm tʋ nɛ ŋwolo kʋñɔndʋ. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ tɩsɩ.

Halɩ Faraɔɔ maɣmaɣ pɩyalʋ sɩba. Lɛɛlɛɛyɔ pɩcɛzɩ Faraɔɔ. Peeɖe ɛya Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ kpaagbaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩɖɛɛ. Iwolo ɩɖɛɛ cɩnɛ. Iwolo ɩsɛɛ mɩ-Ɛsɔ. Ɩkpaɣ mɩ-kpɩna nɛ ɩɖɛɛ!’

 Fenaɣ ñandɩ camɩyɛ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kpeɣli sɩ-tɩ, paa hɔʋ ŋgʋ nɛ paa cejewiye nɖɩ, nɛ papaɣzɩ lɩʋ Ejipiti. Paakpɛndɩ ɛyaa 600000, abalaa, halaa nɛ piya. Ɛyaa sakɩyɛ mba patɩkɛ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, patɩŋ pa-wayɩ se powolo pɛsɛɛ Yehowa ɖɔɖɔ. Izrayɛɛlɩ piya lɩ yomiye taa lɛɛlɛɛyɔ!

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, pɔtɔkɩ ŋgee tɔɔnaɣ nakɛyɛ se pɩsa nɛ pɔtɔzʋʋ ɛzɩma Yehowa yabɩ pa-ñʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Tɔɔnaɣ ŋga payaɣaɣ se Paska.

“[Meyebini-ŋ nɛ ŋwɛɛ] mbʋ se pɩsa nɛ mawɩlɩ mon-ɖoŋ . . nɛ pasa ma-hɩɖɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.”—Roma 9:17