Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 4

Ɛ-pana tuyi-i nɛ ɛkʋ ɛyʋ

Ɛ-pana tuyi-i nɛ ɛkʋ ɛyʋ

Aɖam nɛ Ɛva palɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa lɛ, palʋlɩ piya sakɩyɛ. Payaɣ pa-pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ se Kayɩnɩ, ɛɛkɛ haɖʋ; nɛ payaɣ naalɛ tʋ se Aabɛɛlɩ, ɛlɛ ñaakɛ ninɖiɣyu.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Kayɩnɩ nɛ Aabɛɛlɩ paha haɖɛ Yehowa. Ŋsɩm mbʋ paha Yehowa yɔ? Paha-ɩ haɖɛ nɖɩ yɔ, ɖɩwɛ ŋgee. Yehowa mʋ Aabɛɛlɩ haɖɛ nɛ taa leleŋ, ɛlɛ ɛtɩmʋ Kayɩnɩ ñɩnɖɛ. Piyeba nɛ Kayɩnɩ mʋ pana siŋŋ. Peeɖe Yehowa tasɩ Kayɩnɩ lɔŋ nɛ eheyi-i se ɛ-pana ana apɩzɩɣ ayele nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm. Ɛlɛ Kayɩnɩ tiwelisini Yehowa.

Kayɩnɩ heyi Aabɛɛlɩ se: ‘Sɩ-m nɛ ɖiwolo hayɩm taa.’ Patalɩ hayɩm taa nɛ pɛwɛɛ pe-ɖeke lɛ, Kayɩnɩ ɖa e-neu nɛ  ɛkʋ-ɩ. Yehowa na mbʋ lɛ, ɛbɛ ɛlaba? Yehowa hɔm Kayɩnɩ nɩŋgbaaŋ nɛ ɛɖɔɔnɩ-ɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma cɔlɔ. Paakaɣ-ɩ haʋ nʋmɔʋ se ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ wiɖiyi kpa.

Tɔm tʋnɛ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ yaa we? Ye mbʋ lalaa lakɩ yɔ pɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɔ-sɔɔlɩm yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɔ pana. Ɛlɛ ye ɖɩnawa se ɖa-pana ana awɛɛ nɛ akpaɣ ɖoŋ yaa ye lalaa ɩnawa se ɖɩkɔ pana nɛ patasɩ-ɖʋ lɔŋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ lɔŋ nɛ ɖa-pana ana ataatuyi-ɖʋ nɛ ɖɩla kɩdɛkɛdɩm.

Yehowa ɛɛkaɣ sɔʋ Aabɛɛlɩ yɔɔ kpa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Aabɛɛlɩ kaasɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛla mbʋ pɩpɔzaa yɔ. Ɛsɔ kaɣ-ɩ fezuu nɛ sɩɖaa taa, alɩwaatʋ ndʋ ɛlakɩ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu yɔ.

“Ŋwolo ña nɛ ño-koobu iceɣ fayɩɩɩ pʋcɔ ŋpɩsɩ ŋkɔɔ ŋlaa ña-kɩlaʋ.”—Maatiyee 5:24