Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 81

Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Yesu lɩzɩ apostoloowaa 12 nɛ pɩtɛ lɛ, ewolo pʋʋ yɔɔ peeɖe hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ cɔlɔ, kaakpeɣlaa nɛ kaɖaŋɩ-ɩ. Ɛyaa kaalɩnɩ Galilee, Yudee, Tiiri, Sidɔɔ, Siirii nɛ Yɔɔrdaŋ ageeta lɛɛna taa. Paakɔnɩ ɛyaa mba pɩwɩɣaɣ-wɛ nɛ aliikenaa nɛ Yesu waa pa-tɩŋa payɩ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu caɣ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ tɔm wɩlʋʋ. Ɛwɩlɩ-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla, ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩkɛ Ɛsɔ taabalaa kɔyɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa yɔɔ tɔm nɛ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Ɛlɛ ye ɖɩtɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩla paa anɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖo-koyindinaa.

Yesu yɔɔdaa se: ‘Taasɔɔlɩ ña-taabalaa ɖeke. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋsɔɔlɩ ɖɔɖɔ ño-koyindinaa nɛ ŋkpakɩɣ ɛyaa lalaa kɩwɛɛkɩm nɛ ŋkpeɣu-wɛ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim. Ye ŋnawa se nɔɔyʋ taa wɛnɩ-ŋ yɔ, wolo ɛ-cɔlɔ kpaagbaa nɛ ŋtendi-i nɛ ɩñɔɔzɩ tɔm. Mbʋ ŋsɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-ŋ yɔ, ña ɖɔɖɔ ñaɣ pana nɛ ŋlabɩ-wɛ pʋ.’

 Yesu tasɩ heyuu samaɣ lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se kɛwɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm yɔɔ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: ‘Yehowa taabalʋ kɛʋ kɩlɩ ɖeu ñɩm sakɩyɛ wɛnʋʋ. Mɩlʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmɩlɩ mi-liidiye, ɛlɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛmɩlɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ mɩ nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa yɔ. Iyele nɩɣzʋʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɩtɔɔ, ɩñɔɔ yaa isuu yɔ pɩ-yɔɔ. Ɩcɔnɩ sumasɩ nɛ ɩna. Ɛsɔ haɣ-sɩ tɔɔnaɣ paa ɖooye. Nɩɣzɛ ɩɩsɔzʋʋ ɛyʋ wezuu ɖaɣlɩkɩŋ, paa evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ maɣmaɣ. Ɩtaasɔɔ se Yehowa sɩm mɩ-kɩcɛyɩm tɩŋa.’

Wiɖiyi samaɣ tɩna ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa ɛzɩ Yesu yɔ. Pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa taawɩlɩ-wɛ tɔm ndʋ. Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaakɛ wɩlɩyʋ kɩbanʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ payɩ yɔ, Yehowa cɔlɔ tɩlɩnaa.

“Ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ nɛ ɩsɩɣlɩ nɛ ɩkpɛlɩkɩ mɔn-cɔlɔ se: Mɛnkɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ tʋ nɛ hɛɛɛ tʋ; nɛ ihiɣ hɛzʋʋ mi-ciyamnaa taa.” —Maatiyee 11:29