Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 101

Powoni Pɔɔlɩ Roma

Powoni Pɔɔlɩ Roma

Pɔɔlɩ tɔm susuu nʋmɔʋ ɖɔm naadozo ñɩŋgʋ sɩ tɩnaɣ Yeruzalɛm. Peeɖe pakpa-ɩ nɛ paɖʋ-ɩ salaka taa. Ðoo naayɛ taa lɛ, Yesu tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Ŋkaɣ wobu Roma nɛ ŋsusi tɔm peeɖe.’ Pakpaɣ Pɔɔlɩ Yeruzalɛm nɛ powoni Sezaaree nɛ paɖɩɣ-ɩ salaka taa pɩnzɩ naalɛ. Powoni Pɔɔlɩ wiyaʋ lone taa caɣʋ Fɛstuusi ɛsɩndaa lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Mañɩnɩɣ se Sezaarɩ ɛhʋʋnɩ mɔ-tɔm Roma.’ Nɛ Fɛstuusi cosi-i se: “Ŋyaɣ Sezaarɩ tɩŋ tɛɛ yɔ, ŋkaɣ wobu ɖɔɖɔ Sezaarɩ tɩŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ.” Pakpaɣ Pɔɔlɩ nɛ e-koobiya Krɩstʋ ñɩma naalɛ, Luka nɛ Aristaarkɩ nɛ paɖʋ mɛlɛ ŋgʋ kɩɖɛɣ Roma yɔ kɩ-taa.

Pɛwɛ teŋgu yɔɔ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ, helim mbʋ pɩwɛɛ mabʋ yɔɔ kɩyakɩŋ sakɩyɛ. Pa-taa paa weyi paɣzɩ maɣzʋʋ se pɔ-tɔm tɛma. Ɛlɛ Pɔɔlɩ heyi-wɛ se: ‘Taabalaa, tiyiyu nɔɔyʋ heyi-m ɖoziye taa se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ Pɔɔlɩ. Ŋkaɣ talʋʋ Roma nɛ ña nɛ mba ɩwɛɛ mɛlɛ taa yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛɛsɩkɩ.” Ɩwɛɛ abalɩtʋ! Ða-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sɩbʋ.’

Helim wɛɛ mabʋ yɔɔ kɩyakɩŋ 14 kiya. Pɩkɛdaa lɛ, papaɣzɩ losuu tɛtʋ. Pɩɩkɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Maltɩ yɔ. Mɛlɛ yɔkɩ hɔɔlasɩ hɔɔlasɩ, ɛlɛ ɛyaa 276 mba paawɛ kɩ-taa yɔ, pa-tɩŋa palɩ cɩŋgɩlɩm. Nabɛyɛ ya lɩm nɛ lalaa ñakpa mɛlɛ ŋgʋ kɩyɔkaa yɔ kɩ-hɔɔlasɩ yɔɔ nɛ papɩzɩ patalɩ kidiiliŋ yɔɔ. Ɛyaa mba paawɛ Maltɩ yɔ pɔcɔnɩ pe-ɖeɖe camɩyɛ nɛ paɖʋ-wɛ miŋ se pohoyi.

Pɩlabɩ fenasɩ naadozo lɛ, sɔɔjanaa kpaɣ Pɔɔlɩ mɛlɛ lɛɛkʋ taa nɛ powoni-i Roma. Ɛtalaa lɛ, koobiya kɔɔ nɛ pakatɩ-ɩ. Pɔɔlɩ na-wɛ lɛ, ɛsɛɛ Yehowa se ɛlabaɣ lɛ, nɛ ɛtasɩ hiɣu abalɩtʋ. Pataaɖʋ Pɔɔlɩ salaka maɣmaɣ taa, ɛlɛ paha-ɩ waɖɛ se ɛwɛɛ ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ sɔɔjanaa kandɩyɩɣ kɔ-yɔɔ. Ɛcaɣ ɖɩɣa ŋga ka-taa pɩnzɩ naalɛ. Mba pɔkɔŋaɣ nɛ panaɣ-ɩ yɔ, esusaɣ-wɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ-wɛ tɔm ɖɔɖɔ Yesu yɔɔ. Pɔɔlɩ ma ɖɔɖɔ takayɩsɩ agbaa wena awɛ Azii Cikpeluu nɛ Yudee yɔ. Toovenim taa lɛ, Yehowa tɩŋnɩ Pɔɔlɩ yɔɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm talɩ ajɛɛ sakɩyɛ.

“Pɩtɩŋa pɩ-taa, ɖɩlakɩ se pana se ɖɩkɛ Ɛsɔ tɛ lɩmɖʋyaa. Ðɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ siŋŋ kʋñɔmɩŋ taa, ñɔɔsɩ taa, laŋɩyɛ lɩʋ taa.”—2 Kɔrɛntɩ 6:4