Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 30

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Izrayɛɛlɩ cɔŋɩyaa talɩ Yeriikoo tɛtʋ taa lɛ, powolo halʋ weyi payaɣ se Rahaabɩ yɔ, ɛ-tɛ. Yeriikoo wiyaʋ nawa se pɛwɛ peeɖe lɛ, etiyi sɔɔjanaa se powolo nɛ pana. Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa e-kuduyuu ñʋʋ taa nɛ ɛwɩlɩ sɔɔjanaa nʋmɔʋ lɛɛkʋ. Eheyi cɔŋɩyaa se: ‘Mansɩnɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, manawa se Yehowa wɛ mɩ-cɔlɔ nɛ ɩkaɣ mʋʋ Yeriikoo tɛtʋ. Mentendi-mɩ, iɖuu se ɩkaɣ yabʋ ma nɛ mɔ-hɔʋ ɖa-ñʋʋ.’

Nɛ cɔŋɩyaa cosi Rahaabɩ se: ‘Ðiɖuwaa se nabʋyʋ ɛɛkaɣ labʋ mba payɩ pɛwɛɣ ña-ɖɩɣa taa yɔ.’ Peheyi-i se: ‘Kpaɣ nimaɣ kɩsɛɛmaɣ nakɛyɛ nɛ ŋta ño-mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ ihiɣ ñʋʋ yabʋ.’

Rahaabɩ ta nimiye naɖɩyɛ e-mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ cɔŋɩyaa tɩŋnɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ petii. Powolo pɛmɛlɩ pʋʋ taa kɩyakɩŋ naadozo pʋcɔ nɛ papɩsɩ Yozuwee cɔlɔ. Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ mba tɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ se pamʋ tɛtʋ. Yeriikoo kɛnɩ tɛtʋ  ndʋ pacalɩ wabʋ yɔ. Yehowa heyi-wɛ se paa evemiye nɖɩ lɛ, pɔɖɔ nɛ pɔcɔɔ tɛtʋ nɛ pata tam kʋyʋmʋm nɛ pala mbʋ kɩyakɩŋ loɖo. Kɩyakʋ lʋbɛ ŋgʋ wiye lɛ, pɔɖɔ nɛ pɔcɔɔ tɛtʋ tam lʋbɛ. Pʋwayɩ lɛ, cɔjɔnaa hʋlɩ nɔndɔŋ nɛ sɔɔjanaa ñama you kubuka nɛ po-ɖoŋ tɩŋa. Pala mbʋ nɛ tɛtʋ kolonzi kpɛzɩ nɛ sɩɖa. Ɛlɛ Rahaabɩ ɖɩɣa ŋga kaamalɩnɩ koloŋa yɔ, kasɩŋ ke-ɖeɖe. Rahaabɩ nɛ ɛ-hɔʋ pehiɣ ñʋʋ yabʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pata Yehowa liu.

“Mbʋ ɖɔɖɔ Rahaabɩ, acɛyɛ tʋ, . . . pɩsɩ siɣsiɣ tʋ ɛmʋ agɔma nɛ ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ nɛ pekpe lɛ?”—Yakubu 2:25